حمله و ضرب و شتم سيستماتيك كمونيست ها در اكرائين شدت ميگيرد، تلاش براي ممنوعيت رسمي فعاليت كمونيستها

حمله گسترده به دفاتر حزب كمونيست اكرائين و تلاش دولت كودتا براي غير قانوني و منحل كردن فعاليت كمونيست ها و احزاب كمونيست و چپ در اكرائين شدت گرفته است.

پس از حمله به دفتر حزب كمونيست اكرائين و اشغال آن توسط نيروهاي راست طرفدار احزاب نئو نازي و گروههاي طرفدار غرب، حزب كمونيست اكرائين با شكايت به دادگستري اين كشور توانست حكم تخليه دفتر مركزي اش را در كي يف از دادگاه اكرائين دريافت كند و با دخالت پليس اشغال كنندگان دفتر حزب كمونيست اين كشور مجبور به ترك محل شدند اما در هنگام خروج مقادير قابل توجهي از اسناد و مدارك اين حزب و وسايل كامپيوتري حزب را به تاراج بردند.

احزاب حاكم با انتقاد از حكم دادگاه خواستار پي گيري ممنوعيت كامل احزاب كمونيست شدند، با توجه به حملات فاشيستي به مخالفان و اينكه كمونيست ها معمولا اولين مانع در برابر رژيم هاي فاشيستي بوده و بقدرت رسيدن ناسيوناليست ها و فاشيست ها با سركوب كمونيست ها آغاز ميشود خطر برقراري يك رژيم فاشيستي در اكرائين بيش از پيش موجود است.

با وضعيت خطرناك فعلي تلاش بخش روس نشين اكرائين براي جدائي هرچه سريعتر از بخش غربي كشور كاملا قابل فهم و درك بوده ونگراني مناطق روس نشين كه احترام زيادي براي گذشته اتحاد جماهير شوروي و سمبول هايش قائلند بي دليل نمي باشد.