سياسی

شأن و شرف مردم ایران، تضرع در برابر کمپانی های امپریالیسم غارتگر نیست

فريبرز رئيس دانا

مهدی رفائی- زندگی سالم:

یک اقتصاد دان کارشناس مسایل سیاسی اظهار داشت: نیاز به تعامل با جهان و استفاده از تکنولوژی های نوین را نفی نمی کنیم ولی این تعامل با عزت مندی ایرانی و حفظ غرور ملی باید انجام شود و در برابر غرب نباید ضعف نشان داده و قربان صدقه گو شد.


دکتر فریبرز رئیس دانا درگفتگو با خبرنگار سایت زندگی سالم با اظهار تاسف از نحوه ی رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات اجلاس داووس گفت: نحوه تعامل و مذاکرات نباید بستری باشد که زمینه تداوم شاخص شکست و گرفتاری و عامل محرومیت و فلاکت ملت ایران را فراهم کند.

وی افزود: عامل محرومیت توده های مردم، همین نحوه سرخم کردن پیش ایادی سرمایه داری جهان است که از زمانهای دور در کشور ما وجود داشته و ادامه یافته است.

وی تصریح کرد: در اکثر دولت ها با اسامی مختلف این طرز برخورد دست پائین و ستایشگرانه وجود داشته که به عناوین مختلف، دولت ها خود یا از طریق واسطه با کرنش در برابر امپریالیسم و نظام سرمایه داری چپاول گر غرب یا با لحن خواهش و تمنا، رفع نیاز خود را در گرو لطف این کمپانی های بی رحم و جهانخوار می دانستند.

وی ادامه داد: در کشوری که مردم تا مغز استخوان در فقر فرو رفتند و 85 درصد در فقر مطلق و مابقی در فقر نسبی به سر می برند، نباید سرمایه کشور از کانال های فاسد به خارج، سرازیر شده و یا سرمایه های داخلی بی استفاده بماند.

این تحلیلگر مسایل اقتصادی عنوان کرد: اکنون در برخوردها و عقاید ابراز شده دولت روحانی در می یابم که تفاوت عمده ای بین این دولت نومحافظه کار با دولتهای قبلی نیست و هرگز معنای اعتدال با رفتار امروز این دولت جور در نمی آید.

رفتار دوگانه دولت، معنای اعتدال و خردجمعی نیست

رئیس دانا بیان داشت: دولتی که دم از اعتدال زد باید از مردم مظلوم دفاع کند. مگر می توان مشتی مظلوم بی پناه و ستم دیده را با این تعابیر از سر خود باز کرد و به حقشان نرساند؟

وی تاکید کرد: هرگز این دوگانگی ها که همراه شعارهای مختلف بیان می شود علاج درد مردم نبوده و فرسنگها با اعتدال و عقل گرایی به نفع مردم فاصله دارد.

به گزارش زندگی سالم، این منتقد اقتصادی خاطرنشان کرد: اکثر مشاوران دولت و وزرا صرف نظر از وزیر اقتصاد که گویی قدری درک و جوهره عدالت مردمی و رعایت حاکمیت انصاف و خواست مردم و دوری و بدبینی از دست و دل بازی های سرمایه داری را درک کرده و با دیگران از این حیث زاویه دارد، دیگران دارای پرونده و سوابق و عقاید مردمی برای استقرار حاکمیت عدالت در تقسیم ثروت کشور نیستند.

شأن و شرف ما تضرع در برابر کمپانی های امپریالیسم غارتگر نیست

رئیس دانا در ادامه اظهار داشت: در دوران وزیر نفت فعلی، بدترین و وابسته کننده ترین قراردادهای تاریخ کشور به به امضا رسیده است.

وی اضافه کرد: اکنون دولت دکتر روحانی نباید با منطق تضرع و زاری و با لحن التماس، روبروی مدیران شرکتهای بزرگ نفتی و بنگاههای بزرگ اقتصاد جهان که همان وابستگان قسم خورده امپریالیسم و بهره کشان بی رحم جهان سوم هستند، دست نیاز پیش ببرد.

وی با بیان اینکه، امروز ما نباید با نهایت عجز و در فراموشی مطلق غرور ملی و اراده ایرانی به التماس از کمپانی های غارتگر آمریکایی و چینی که خود وابستگان سرمایه داری صهیونیستی هستند بپردازیم،گفت: اینگونه می خواهیم دسترنج مردم و منابع ملی خود را به دست نظام سرمایه داری غرب بسپاریم ولی آن سوتر باز شعار ضد آنها سر دهیم.

وی با طرح این پرسش که، التماس به کمپانی های فاسد و چپاولگر به چه معناست؟ و چندین بار باید غرور ملی ما و عزت مردم ما چوب حراج زده شود؟ بیان کرد: کار تا آنجا پیش رفت که در همین اجلاس داووس رفتار دولتمردان ما سبب به تمسخر گرفته شدن توسط جان کری شده و بگوید: عمل روحانی با حرفش نمی خواند!

فریبرز رئیس دانا تاکید کرد: این رفتار در شان شرف و استقلال ایران نیست که امروز به کمپانی های غربی درخواست تضرع آمیز کنیم و واژه فریبنده کارآفرینی را بلبل وار تکرار کنیم. این اعمال و ادبیات، راهگشای مشکل امروز اقتصاد ایران نیست.

این تحلیل گر مسایل اقتصادی در ادامه گفت: مگر سرتاسر اروپای شرقی که اجازه ورود امپریالیسم و کمپانی های سرمایه داری را به خود نداد، پیشرفت نکرد و مردمش گرسنگی کشیدند؟

وی افزود: کمپانی هایی که امروز ما با التماس سراغشان رفتیم، سالهاست به غارت ولع آمیز همه معادن و منابع و ثروت مردم زیر یوغ ظلم پرداختند و حتی نیروی کار و غذای این سرزمینها را به یغما بردند.

مردمی که 85 درصد فقیرند کالای لوکس و ماشین فراری نمی خواهند

به گزارش زندگی سالم، رئیس دانا عنوان کرد: منابع زیرزمینی را به کشورهای خارجی دادن و در عوض آن، اجناس بنجل پر سود برای مفسدین اقتصادی وارد کردن و یا کالاهای لوکس و ماشین فراری به جای پول نفت وارد کردن هنری نیست.

وی ادامه داد: امروز چه توجیهی برای خرید و وارد کردن کالاهایی که نظام سرمایه داری مخصوص غارت جهان سوم تولید کرده و پول نفت مردم ستمدیده را در عوض آن می ستاند، وجود دارد؟

وی یادآور شد: منطق دلسوزان خاک ایران هرگز مصالحه و بین بد و بدتر انتخاب کردن نیست، بلکه همیشه باید برای ملت، خوب را انتخاب کرد؛ همان گونه که بهره برداری سالم منابع نفتی، بله قربان گویی شرکت های آمریکایی نیست.

وی خاطر نشان کرد: در حالی که ثابت کردیم، خودمان می توانیم با بها دادن به نیروی داخل سازنده، تکنولوژی مورد نیاز را به دست آورده و با کمی صرفه جویی و جلوگیری از فرار سرمایه، اوضاع را مدیریت کنیم، چرا باید به خرد دموکراسی خود استوار نبوده و چهره فلاکت بار و نیازمندانه از خود به دنیا نشان دهیم.

به جای تضرع در برابر غارتگران، صدای دگراندیشان خود را بشنویم

استاد اقتصاد دانشگاه تهران، چاره کار را در عرصه اقتصاد به جای باز کردن عرصه برای هفت خواهر غارتگر، شنیدن صدای منتقدان و دگراندیشان دانست و افزود: بایداستفاده مثبت از اندیشه مخالف کنیم و در تصمیمات از خرد جمعی و نظر اندیشمندان بدون در نظر گرفتن جناح و سمت و سو بهره ببریم.

فریبرز رئیس دانا در پایان با اشاره به طرح شعار اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، یادآور شد: به جای ورود کالاهای غیرضروری و لوکس با پول نفت، کمی صرفه جویی کنیم، چه دلیلی دارد با وارد کردن کالاهای لوکس، مردم خود را که 85 درصد در فقر مطلق هستند را تحقیر کنیم؟

وی با این پیشنهاد که، به جای تضرع در برابر غرب باید قدرت استقلال و خودکفایی و روحیه ملی را تقویت کرد، خاطرنشان کرد: وقتی ما با ضعف به تعامل با غرب برویم، تمامیت ایران در نظر غرب، ضعیف جلوه می کند و انگیزه غرب برای قدرت نمایی و چپاول ما بیشتر می شود.