گوناگون

جادوگران…

 

جادوگران شب

با تیک تا ک تیره ی تردید

می دمند

هول و هراس و

واهمه

اندر فلوت روز …

غافل ز زنگ عقربه ی سرخ

که در رسد

با قهقه بلند خورشید

به هنگام !

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)