نظری

قدرت شورائی چیست؟

قدرت شورائی چیست؟

و.ا.لنین

قدرت شورائی چیست؟ جوهر این قدرت جدید که اکثر مردم کشورهای جهان هنوز آن را درک نمی کنند و یا نخواهند فهمید، چیست ؟

طبیعت این قدرت، که جذب کننده تعداد هرچه بیشتر و بیشتر کارگران هر کشوری است، موارد زیر است:

در گذشته، کشور ( روسیه) به هرصورت و طریقی بوسیله ثروتمندان و یا سرمایه داران اداره می شد. اما هم اکنون برای اولین بار کشور بوسیله طبقات و علاوه براین بوسیله توده آن طبقاتی که تحت ستم سرمایه داری بودند، اداره می شود. حتی در دمکراتیک ترین و آزادترین جمهوری ها، تا جائی که سرمایه داری حکومت می کند، و زمین در مالکیت شخصی باقی مانده است، دولت همیشه در دست یک گروه اقلیت، که از نه دهم سرمایه داران و افراد ثروتمند تشکیل شده، است.

در این کشور، در روسیه، برای اولین بار در تاریخ جهان، دولت کشور به شکلی سازماندهی شده که تنها کارگران و دهقانان کارگران به عنوان نماینده استثمار شوندگان، تشکیل آن سازمان توده ای را می دهند که به عنوان شورا ها شناخته شده است و این شورا ها هستند که قدرت دولتی را رهبری می کنند. به این دلیل است، که علی رغم تهمت زدن های نمایندگان بورژوازی تمام کشورها بر علیه روسیه، کلمه » شورا » در حال حاظر نه تنها قابل درک بلکه همه پسند مردم جهان، کلمه محبوب کارگران، و همه زحمتکشان شده است. و به این علت، با وجود همه آزار و اذیت ها ئی که طرفداران کمونیسم در کشورهای مختلف متحمل می شوند، قدرت شوروی باید به ناچار، لزوماً، و نه در آینده دور، همه جهان را فتح کند.

ما به خوبی می دانیم که نقص های زیادی در سازمان قدرت شوراها در کشور وجود دارد. قدرت شوروی کار معجزه و طلسم نیست. آن یک شبه تمام ابلیس بیسوادی گذشته، فقر فرهنگی، عواقب جنگ وحشیانه، پسایند غارتهای سرمایه داری را شفا نمی دهد. ولی جاده را برای سوسیالیسم هموار می کند. به کسانی که قبلاً تحت ستم بودند شانس این را می دهد که کمر راست کنند و به درجه روز افزونی تمام قدرت دولتی کشور، کل اداره اقتصادی، کل مدیریت تولید را بدست خود گیرند.

قدرت شوراها راه به سوی سوسیالیسم است که بوسیله توده کارگران کشف شد. و به همین علت است که راهی درست است. به همین علت است که شکست ناپذیر است.

ترجمهبابک فرزام از روی متن انگلیسی زیر

SPEECHES ON GRAMOPHONE RECORDS

V. I. Lenin

6

What Is Soviet Power?

Recorded: End of March 1919;
First Published: Published according to the gramophone records; Organization of these speeches was accomplished by Tsentropechat the central agency of the All-Russia Central Executive Committee for the Supply and Distribution of Periodicals between 1919 and 1921. 13 of Lenin’s speeches were recorded.
Source: Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1972 Volume 29, pages 248-249
Translated: George Hanna
Transcription/HTML Markup: David Walters & Robert Cymbala
Copyleft: V. I. Lenin Internet Archive (www.marx.org) 2002; Permission is granted to copy and/or distribute this document under the terms of the GNU Free Documentation License.

What is Soviet power? What is the essence of this new power, which people in most countries still will not, or cannot, understand? The nature of this power, which is attracting larger and larger numbers of workers in every country, is the following: in the past the country was, in one way or another, governed by the rich, or by the capitalists, but now, for the first time, the country is being governed by the classes, and moreover, by the masses of those classes, which capitalism formerly oppressed. Even in the most democratic and freest republics, as long as capital rules and the land remains private property, the government will always be in the hands of a small minority, nine-tenths of which consist of capitalists, or rich men.

In this country, in Russia, for the first time in the world history, the government of the country is so organised that only the workers and the working peasants, to the exclusion of the exploiters, constitute those mass organisations known as Soviets, and these Soviets wield all state power. That is why, in spite of the slander that the representatives of the bourgeoisie in all countries spread about Russia, the word «Soviet» has now become not only intelligible but popular all over the world, has become the favourite word of the workers, and of all working people. And that is why, notwithstanding all the persecution to which the adherents of communism in the different countries are subjected, Soviet power must necessarily, inevitably, and in the not distant future, triumph all over the world.

We know very well that there are still many defects in the organisation of Soviet power in this country. Soviet power is not a miracle-working talisman. It does not, overnight, heal all the evils of the past- illiteracy, lack of culture, the consequences of a barbarous war, the aftermath of predatory capitalism. But it does pave the way to socialism. It gives those who were formerly oppressed the chance to straighten their backs and to an ever-increasing degree to take the whole government of the country, the whole administration of the economy, the whole management of production, into their own hands.

Soviet power is the road to socialism that was discovered by the masses of the working people, and that is why it is the true road, that is why it is invincible.