جنگ بر عليه اسلام

جنگ بر عليه اسلام
مترجم: پيام پرتوى
منبع كليك كنيد
۲۸ نوامبر ۲۰۱۳
آندرش بهرينگ بريويک پس از انجام ترور خونين اش در نروژ در سال ۲۰۱۱ در بيانيه تروريستى که منتشر نمود هدف خود را ايجاد يک اروپاى تک فرهنگى مسيحى٬ بدون مسلمانان و خاٸنان مارکسيست فرهنگى٬ تشريح مينمايد·

او بر اين باور است که اين هدف در سال ۲۰۸۳ ٬ که نام بيانيه تروريستى او نيز هست٬ قابل دستيابى باشد·
قتلعام در اوت اويا و بمبگذارى در اسلو آغازى بود بر اين جنگ صليبى· او در راه دستيابى به اين هدف دو التيماتوم را تعيين مينمايد:
– پيش از ۲۰۲۰ مسلمانان اروپا بايد به مسيحيت ايمان بياورند٬ خود را با يک نام مسيحى غسل تعميد بدهند و زبان غير اروپايى و آداب و رسوم خارجى خود را کنار بگذارند – در غير اينصورت بايد خود را براى آوارگى و مرگ آماده سازند·
۲- اگر ارتش اروپا به وظيفه خود عمل نکرده و از طريق کودتاى دولتى حکومت نظامى را برقرار نکند٬ خاٸنان را اعدام نکند٬ اسلام را ممنوع و مسلمانان را اخراج نکند٬ بايد شواليه هاى معبد٬ که بريويک نمايندگى آنها را بر عهده دارد٬ قانون را بدست خود گرفته و ماشه جنگ داخلى را بر عليه مسلمانان و خاٸنان بکشند٬ “هزاران بيگناه کشته خواهند شد”٬ بريويک مينويسد·
اين جهان بينى تنها متعلق به بريويک نيست· اين درک که جنگى ميان مسيحيان اروپا و مسلمانان جريان دارد بر روى ۲۰ کرسى در پارلمان سوٸد نشسته است· يکى از بدترين مخالفان اسلام کنت اکرود نام دارد· پس از رسوايى لوله آهنى او ناگزير شد که خود را از کانون توجهات پنهان سازد٬ اما در پارلمان باقى مانده و يکى از اعضاى مهم حزب دمکراتهاى سوٸد بشمار ميرود·
او کمتر از يکسال پيش از قتلعام در اوت اويا در افتون بلادت (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰) در مورد خطر اسلام مينويسد:
“در حال حاضر ما در اروپا در برابر يک تهديد نظامى قرار گرفته ايم· ما به مرحله جديدى از يک جنگ تمام عيار که از آغاز آن خبر نداريم وارد شده ايم· آن ۱۴۰۰ ساله است و چندان تغيىرى نکرده است·”
جنگ بر عليه اسلام بعنوان ادامه اى بر جنگ صليبى نيز موضوع مقاله کنت اکروت٬ “اسلام در مقابل مسيحيت” است که او در بلوگ خود در ۲۲ ژوٸيه ۲۰۱۰ ٬ منتشر نمود است·
در اينجا اکروت مينويسد که جنگ صليبى “عملى بود دفاعى در برابر توسعه اسلام”· او ميگويد که “جهان غرب بايد به لعن و نفرين تاريخ خود پايان دهد” به دليل اينکه “در غير اينصورت قادر به دفاع از خود نخواهد بود·”
او در پايان به “افکار چند فرهنگى و نسبيتى” حمله ميکند که راه را براى اسلامى نمودن هموار نموده و در ضمن به ما رهبرى اعطاء کرده است که آشکارا تاريخ و فرهنگ ما را تحقير مينمايد”·
روى سخن کنت اکرود در درجه اول رهبر آنزمانه سوسيال دمکراتها مونا زالين است·
يکى از نماينده مجلس سوٸد از همان جهان بيبى برخوردار است که آندرش بهرينگ بريويک بر اساس آنها ۱۵۰۰ صفحه را تدوين نموده است· جنگى ميان مسحيت جهان غرب و اسلام در جريان است· دشمن نه فقط از مسلمانان بلکه در اولين قدم از نيروهاى سياسى متعلق به سوسيال دمکراتها و دست چپيها که در بيانيه بريويک “مارکسيست فرهنگى” ناميده ميشود تشکيل شده است· اين “مارکسيست فرهنگى” ستون پنجم است٬ آنها خاٸنانى هستند که با دشمن همکارى ميکنند·
Robert Mathiasson
robert.mathiasson@kommunisterna.org