«شب‌نهادانی از قعرِ قرون»

«شبنهادانی از قعرِ قرون1»torkeman23re43

کمیته ای درها را می درد

حریمِ مادر و فرزند را

به خون

آغشته

به زمین

نقشِ نعشِ آنان می زند!

زحمتکشانِ ترکمن

زحمتکشانِ ترکمن

جان نمی دهند

از آنان

ستانده می شود.

فانتوم ها در فضای شهر، صفیر می کشند

آی کاکل های پرندگان!

آی کاکل های پرندگان!

تازه ی تازه

پس از سالیان سال

کار و کار و کار و کار

هیزشده چشمانی

حتی به لمسِ سرانگشتِ آنان

به سر و سامان

حسادت می کند.

فانتوم ها در فضای شهر، صفیر می کشند

آی کاکل های پرندگان

آی کاکل های پرندگان.

مادران

خواهران

همان دختران دشت

همان دختران انتظار

در سوگِ گُل̊  برادر سرباز

به گل های قالی بافی

مایه ی تسکین می زنند

گل برادر سرباز

باز می گردد

زنجیر خدمتِ اجباری می گسلد

گل های قالی بافی شکوفه های تازه می زنند

کمیته ای اما به تیرباران

گل برادر را در خواب

آی کاکل های پرندگان

آی کاکل های پرندگان.

پس از هفت سال

توامان

زجر کار و حرمان سواد

در دبیرستان تازه شکفته ای

به نامِ نامیِ گلِسرخی

او هم در خواب

به همراهی سرخ گلان

به تیغِ تیر باران

آی کاکل های پرندگان

آی کاکل های پرندگان.

فئودالهای حریص

لب در لب

با کمیته ای غاصب

در راه

به نیشخندِ هم، همراه

دزدانه درو کردند

دست رنج فرودستان

و زحمت آنان را

پشیز خواه حرص شان

یکپارچه به تیرباران

آی کاکل های پرندگان

آی کاکل های پرندگان.

آی کاکلی

آی مختومقلی!

آی عشق بی پیرایه

آی فکر پاک

در رهانیدنِ رنج از جان

آی عملِ شریفِ پاره گیِ قیود

در خانه ی من

در خانه ی همسایه ام

کمیته ای در راه آمد

در فشاندنِ خونِ من

خونِ همسایه ام

خورد قسم!

حق و سهمی در انبانِ کفتارگونش

همچو پادشاهی که پرت و پلا گفت و کرد

حضورمان را به این حق

همچو حقِ علف چر

حقِ چراغ

حق زنده بودن

حق آب به گلو بردن

حق نفس کشیدن

حق کلفتی گردن

حق مالش چربی بر سیبیل

حق زهر

حق مرگ

حق نسیانِ ارباب

آی عشق بی پیرایه

آی فکر پاک

آی عمل شریف

گر چنین حق

سزای برزگر بود

لعنت بر

جمالِ حق

نابود باد

منادی اش!

آی مختوم قلی!

آی کاکلی!

بشنوید!

کمیته ای در راه می آید

بهر فشاندنِ خون̊ رنجِ فرودستِ دیگری

آی فکرپاک

آی عمل شریف

آی کاکل های پرندگان

آی کاکل های پرندگان

بشنوید!

1. عنوان شعر، برگرفته از قسمت پایانی شعرِ «پیغام» از احمد شاملو است که در سال 1360 نوشته شده است. در سال 1358 زمینداران بزرگ و سرمایه داران در ترکمن صحرا به همراه سپاه پاسداران و کمیته های ضد انقلابی دست در دست هم گذاشتند و به نیروهای انقلابی و شوراهای زحمتکشیِ ترکمن صحرا حمله بردند تا امور را از ید آنان خارج کنند. راه انقلابیون سرخ و زنده باد.