سيمرغ

چون قاف شد مسخر  ؛
 
سیمرغ ، بر گرفت ز چهره نقاب و

 

                                    به غفلتی  

 

                                                بر کند،

 

برا‌ترین پرپرواز را

 

                      ازبالِ تک تکِ شهباز هابه عنف

 

با این خیال خام که شاید

 

                          زان پس

 

پرواز‌ها بدل شود یک سر

 

                           به پر پرِ شبپر !
جعفر مرزوقی( برزین آذرمهر)