گوناگون

تا کی یاران؟

تا کی یاران؟barzin_azar_mehr_18032012
گردانده  باران ،
                     رو،
                        چه آسان ،
                                   زین دیاران ،
جنگل سترون،
             گشته دریا خشک ساران ،
خون مرده  دارد چهره‌ای دخت بهاران
نز خند ه ی نوروزی‌اش کم تر نشانی
نه شاخه‌های گل فشانش ،مژده گویان ،
تا کی یاران؟
برجا نشستن منتظر
 
                        پر سوگ و نالان؟
گردن نهادن  بر عذاب تیر باران ؟!
دارد هوای پرکشیدن مرغ توفان!
بارد از این ابران تیره باز باران!
خیزیم و
        از نو
از نکبت ننگین این زندان در آئیم!
ازعهده ی بی‌شاخ و دم غولان بر آئیم
با هر سلاحی می توانیم
راهی به سوی قله ی فردا
                            گشائیم!
جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)