گوناگون

سرود یک فرشته برای صلح و پایان دادن به خشونت

soroudyekfereshtehفینین کانیینگهام

برگردان: آمادور نویدی

«جنگ هر حقی را که کودک دارد٬ حق زندگی کردن٬ حق بودن با خانواده و جامعه اش٬ حق داشتن بهداشت٬ حق پرورش یافتن٬ حق هویت و محافظت از اورا- نقض میکند».

«… جنگ های مدرن٬ بی عاطفه تر و سیستماتیک تر از گذشته باعث استثمار٬ معلول و کشته شدن کودکان میگردند»

گریس ماچیل ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰

فرشته

۱

غروب خورشید را تماشا کردم

بر روی این  سررمین مقدس

فرشتگان بلند و بلندتر خواندند

آنها از برای آزادی میخواندند

همانگونه که مردم بابدنی مجروح و خونین بر زمین افتاده بودند

آنها از برای صلح می خواندند

اما غرش تفنگ ها خاموش نگردید

چیزی به من می گوید٬ چیزی به من میگوید٬ چیزی اشتباه است

برای این است که کسی سرود این فرشته را گوش نمی دهد

۲

کودکی را دیدم که بر زمین غلطید

بر این روی سرزمین مقدس

فرشتگان بلند و بلندتر خواندند

 آن ها برای شفقت می خواندند

همچنان که او با لبانی خشک و تشنه نقش زمین شد

آن ها با چشمان گریان می خواندند

او به عبث فریاد زد

چیزی به من می گوید٬ چیزی به من میگوید٬ چیزی اشتباه است

 برای این که کسی سرود این فرشته را گوش نمی دهد

 بند ۳

غروب خورشید را تماشا کردم

بر روی این سرزمین مقدس

آن ها برای عدالت می خواندند

آن ها برای طلوعی نو می خواندند

و صلح برای همه

چیزی به من می گوید٬ چیزی به من میگوید٬ چیزی اشتباه است

 برای این که کسی سرود این فرشته را گوش نمی دهد

چیزی به من می گوید٬ چیزی به من میگوید٬ چیزی اشتباه است

 برای این که کسی سرود این فرشته را گوش نمی دهد

http://www.youtube.com/watch?v=vAFR2oSCIic

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vAFR2oSCIic