گوناگون

بی تو…

بی تو…barzinazarmehr2013hafteh
 
     
بی تو‌، ای نو عروس ِ آزادی!
بد تر از دوزخ است
                         این وادی!

 

بی تو هر چه سیاه و سوگ آمیز
هر بهار ی ، غمین تراز پاییز،

 

نه  به گلگشت‌ها ،
                      شمیم بهار
نه به  گلبرگ ها
                   نم   شادی!

 

نه به باغ درون شکوفه ی  مهر
نه به کرت امید
                   شمشادی!

 

بی‌تومان
           زندگی
                   طناب و درفش
روز و شب مان شکنجه و آتش
از همه جرز‌ها ی کاخ جنون
نشت نفتِ غلیظِ شیادی!

 

بی تو این خانه تنگ تر ز قفس
هر دری بسته، بسته راه نفس

 

بی تو این ملک ، دخمه و زندان
زندگی صعب تر زکندن جان

 

بی تو ویرانه
           هر کجای زمین
زیرِ رگبارِ های  تند ستم   
آمده سیل و
                برده  آبادی!

 

با تو،گیتی بهاره ی داد است
بی تو اما کویر بیداد است

 

نامده گو!
        کجا ؟ کجا ؟
                     رفتی؟
ناگهان ،
            نا بجا،
                     چرا رفتی؟

 

بی تو جان می کنیم،            
                    می بینی
در گلو مان شکسته
                         فریادی

 

از تو دوریم و
               عاشقانه ترا
هر کجایی به خویش می خوانیم
ای عروس زمانه!
                     آزادی!

 

 
جعفرمرزوقی (برزین آذرمهر)