نرخ بیکاری تابستان ۹۲ به ۱۰.۴ درصد رسید+جدول بیکاری در کشور و ۳۱ استان

bikary92مرکز آمار:

نرخ بیکاری تابستان ۹۲ به ۱۰.۴ درصد رسید+جدول بیکاری در کشور و ۳۱ استان

خبرگزاری تسنیم: مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ بیکاری در تابستان ۹۲ به ۱۰.۴ درصد رسید که نسبت به تابستان سال گذشته ۱.۹ درصد و نسبت به بهار ۹۲ نیز ۰.۲ درصد کاهش داشته است.
نسخه قابل چاپ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود از بیکاری در تابستان 92 اعلام کرد: نرخ مشارکت جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 39.1 درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کشور حاکی از افزایش 1.1 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل و کاهش 0.2 درصدی آن نسبت به فصل بهار 92 است.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ 15 ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ 10.4 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل، ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ بیشتر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ 7.6 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ دارای اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ ﻣـﺮدان بیشتر از زﻧﺎن و در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ بیشتر از ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ 46.5 درﺻﺪ ﺑﯿ ﺶﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ اﺷـﺘﻐﺎل را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ 33.9 و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ 19.5 درﺻﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿـﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن 15 – 24 ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ 23.9 درﺻـﺪ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻧﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری ﺟﻮاﻧﺎن 15-24 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 2.9درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ 1 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن 15 – 29 ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ 21.1 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل 15 -29 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ. اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری ﺟﻮاﻧـﺎن 15-29 ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 3.5 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ ﻗﺒـﻞ 0.8درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ 15 ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﻌﻤﻮل 49 ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ، 43.5درﺻـﺪ ﺷـﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﺶ از 49 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ در ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﻢ زﯾﺎدی از ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

139208111732099961454104

 

139208111734157841454115