افسوس…

afsus201323de


افسوس

افسوس

در قعر این جهنم سوزان

امشب به جای آن که بود چون جرقه‌ای

                          در انفجارِ صخره بیداد

گشته  گلوله‌ای

                           در شیشلول پنهان

                           در جیب‌های مان،

                            بر ضد همگنان،

                           باروتِ کینه‌های طبقاتی !

برزین آذرمهر