مبارزة طبقاتی بين گرايشات مُزدوران مُزدیِ مولّد و مُزدوران مُزدی و حقوق بگيران وصاحبان درآمدغيرمولّد – کارگرا ِن خواهانِ نابودیِ کالای ويژه به نام نيروی کار

مبارزة طبقاتی بين گرايشات مُزدوران مُزدیِ مولّد و مُزدوران مُزدی وحقوق بگيران وصاحبان درآمدغيرمولّد  

 

کارگرا ِن خواهانِ نابودیِ کالای ويژه به نام نيروی کار

برای داونلود کتاب لطفا اینجا را کلیک کنید

om_01_1