تاریخی

ترانه ای برای فیدل

fidel_che_2013ویرایش از تارنمای دایرة المعارف روشنگری

شعری از
ارنستو چه گِوارا 
(1967 – 1928)
برگردان نیاز یعقوبشاهی
سوسمار سبز:
اشاره به نقشه ی کوبا، که به سان ِ سوسمار سبزی است.
·        گفتی که خورشید خواهد دمید
·        برویم،
·        به راه هایی که هنوز در نقشه ها نیامده اند،
·        تا سوسمارِ سبزت را که به آن عشق می ورزی، آزاد کنیم.
      
·        با صدای نخستین گلوله، سراسرِ جنگل
·        با حیرتی تازه، از خواب برخواهد خاست
·        آنگاه در آن جا، گُردان های خاموشِ بسیاری
·        به تو خواهند پیوست.
  
·        هنگامی که صدایت تندبادهای چهارگانه را رها سازد:
·        اصلاحاتِ ارضی، عدالت، نان و آزادی
·        هم آواز با تو،
·        در کنارِ تو خواهیم بود.
       
·        و هنگامی که این پیکارِ بی امان، در پایانِ روز
·        به زیان ِ دیکتاتور به پایان رسد،
·        آنگاه و همان جا، محکم و پابرجا،
·        برای آخرین نبرد،
·        در کنارِ تو خواهیم بود.
    
·        و آنگاه که این جانورِ وحشی، زخمِ خود را که زوبینِ کوبا
·        بر پهلویش نشانده است، می لیسد،
·        با دل های سرافراز،
·        در کنارِ تو خواهیم بود.
     
·        هرگز گمان مبر که اتحادِ ما، سست خواهد شد
·        با حشراتِ آراسته ای که با هدایای شان جست و خیز می کنند
·        و به سوی ما می آیند.
       
·        ما تنها تفنگ ها و گلوله های شان را می خواهیم  و تخته سنگی که در پس ِ آن پناه گیریم
·        و دیگر هیچ.
        
·        و اگر سدِ آهن، راه بر ما ببندد،
·        تنها پوششی از اشک های کوباییان را خواهیم خواست
·        تا با آن، استخوانِ چریک های مان را بپوشانیم
·        در راه ِ سفرِ خویش،
·        به تاریخِ آمریکا. 
پایان
ویرایش از تارنمای دایرة المعارف روشنگری