سياسی

عقب نشينى تاکتيکى آمريکا

20131003-205547.jpg

عقب نشينى تاکتيکى آمريکا
مترجم: پيام پرتوى
۱ اکتبر ۲۰۱۳
 افکار مخالف جنگ در آمريکا و يک طبقه سرمايه دار پراکنده باراک اوباما را ناگزير به اتخاذ تاکتيک جديدى در سياست خاورميانه نموده است· توافقنامه سلاحهاى شيميايى در سوريه و ايجاد روابط حسنه با ايران نمونه هايى هستند از اين دست·
باراک اوباما هفته گذشته در سخنرانى خود در مجمع عمومى سازمان ملل متحد دکترين کلاسيک آمريکا را در مورد داشتن حق دخالت نظامى در خاور ميانه٬ هنگاميکه منافعش مطالبه مينمايد٬ و ناديده گرفتن منشور سازمان ملل و قوانين اساسى آن٬ اراٸه داد· او در سخنرانيش بصورتى تهديد آميز گفت که آمريکا «به منظور حفظ منافع اساسى اش آماده است که از تمام قدرتش٬ از جمله نظامى٬ بهره بردارى نمايد»·
دکترين تجاوزات نظامى بارها تکرار و اساس سياست امپرياليسم آمريکا را تشکيل داده و موضع اساسى اوماباست· اما اين موضع با مقاومت برخورد نموده و روش – ه تا به امروز آمريکا براى خاور ميانه به وضعيتى دچار گشته که يک تجديد نظر تاکتيکى را ضرورى ميسازد·
اين تغيير روش علل مختلف دارد· آمريکا از آن قدرت نظامى که بتواند با موشکهاى کروز و بمب افکنهاى خود به سوريه حمله کند برخوردار است· اما يک جنگ امپرياليستى جديد يک پذيرش خاص آشکار را از جانب افکار عمومى طلب مينمايد·  
تنها ده سال از زمان کشف اين امر که مردم توسط اکاذيب حاکمان آمريکايى و انگليسى فريب داده شدند ميگذرد· گفتن دروغ به منظور دريافت حمايت براى جنگى٬ و خطرات براى افشاى دوباره آنها٬ ميتواند در دراز مدت به ايجاد بحران سياسى در کشور و بحران عدم اعتماد سياسى در نزد مردم٬ که در نهايت در عرصه سياست داخلى به ايجاد تشتت دامن خواهد زد٬ منجر شود·  
اين يک مورد بسيار مهم بود که بر اساس آن اکٽريت در پارلمان انگليس بر عليه هوادارن جنگ و نخست وزير ديويد کامرون راى دادند· حتى شمارى از نماينده گان محافظه کار نيز بر عليه او بپاخاستند٬ و بخش بزرگى از راى دهنده گان به حزب کارگر حاضر به قبول اکاذيب٬ مشابه آنچه که نخست وزير سابق تونى بلر در سال ۲۰۰۳ عرضه نمود٬ نشدند·  
اما در آمريکا نيز خستگى ناشى از جنگ و شک و ترديد عمومى در نزد مردم نقش مهمى را ايفا نمود٬ امرى که اوباما را بخاطر اجتناب از دريافت انتقادات در آينده٬ ناگزير به گرفتن اختيارات جنگ از کنگره کرد·
همزمان٬ حداقل از ديدگاه آمريکايى٬ نتايج جنگ بحٽ برانگيز بوده است· عراق در حال حاضر صاحب دولتيست هم پيمان با ايران و همزمان خشونت فرقه اى بشدت افزايش يافته است· افغانستان آن موفقيتى نشد که در سال ۲۰۰۱ وعده آن داده شده بود· ليبى توسط جناحهاى متخاصم متلاشى شده و توليد نفت آن يک چهارم آنچيزيست که پيش از سقوط قذافى بود·
همزمان افراطيون اسلامگرا با دخالت امپرياليسم در هر منطقه اى از خاور ميانه و آفريقاى شمالى و سرکوب نيروهاى سکولار توسط آنها تقويت شده اند·
تحت چنين شرايطى بود که امپرياليسم آمريکا متوقف و پيشنهاد روسيه را در مورد تسليم سلاحهاى شيميايى پذيرا شد· وقوع اين حادٽه براى دولت اوباما٬ که نميخواست خود را درگير جنگى نمايد که زمان برون رفت از آن قابل محاسبه نبود٬ به موقع بود·
به همين دليل اکنون در جنگ سوريه که آمريکا تامين مالى٬ ترغيب٬ و سلاح به آن تحويل نموده است در مورد «ديپلماتى» و «راه حل سياسى» صحبت ميشود· اوباما در سخنرانى خود متذکر شد که براى حل مناقشه بايد در جستجوى راه «حلى سياسى» بود٬ که يکى گزينه ها به حساب ميايد٬ همزمان که او راه را براى يک حمله اگر شرايط اجازه بدهد باز ميگذارد· اما تنها امر تعيين کننده شک و ترديد مردم نبود – چنين چيزى را امپرياليستها و کارزارهاى رسانه اى ميتوانند از ميان برداشته و در صورت وجود تفاهم ميان طبقه سرمايه دار کم و بيش خاموش نمايند·    
اما در اين مورد طبقه سرمايه دار يکدل و يکزبان نبود٬ در اينجا بخش بزرگى بر اين باور بودند که تلاش براى در هم شکستن حکومت سوريه با کمک افراطيون اسلامگرا سياست ماجراجويانه ايست که ميتواند بر ضد منافع آنها عمل نمايد·
با اين روش جديد آمريکا در آستانه برخورد با اسراييل٬ که اولين بار نيست٬ قرار گرفته است·
تنظيمات براى اسراييل روشن است· يک سوريه در هم شکسته توسط جنگهاى داخلى و تحت کنترل گروههاى القاعده اى بهتر از سوريه اى تحت کنترل اسد و متحد با ايران٬ حزب الله٬ روسيه و تا حدودى حکومت عراق است· اين درک توسط سخنگوى اسراييل بصورت آشکارى بيان شده است· صفحه اخبار DEBKA٬ که توسط ارتش اسراييل تغذيه ميشود٬ تاسف خود را در مورد سياستهاى جديد آمريکا که اسراييل را از حمله به ايران و سوريه باز ميدارد ابراز نمود·  
اينکه گروههاى اسلامگراى القاعده اى مقابر اسراييلى را٬ مانند حلب٬ تخريب مينمايند مانعى بر سر راه دولت صهيونيستى که ترجيحا حکومتى القاعده اى را بجاى يک دولت ضد امپرياليستى در دمشق ببنيد٬ که نمونه ايست افشاگرانه بر مناقشه اى که عمدتا نه بر روى مذهب و يا قوميت بلکه سياست قوام يافته است٬ ايجاد نمينمايد·  
اين تغيير موضع موقتى در سياست آمريکا هنگاميکه وزير امور خارجه جان کرى همتاى ايرانى خود٬ جواد ظريف٬ را در ۲۶ سپتامبر ملاقات نمود دنبال شد· نشست در چهارچوب گروه پنج بعلاوه يک٬ به عبارت ديگر اعضاى داٸمى در شوراى امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان٬ برگزار شد· اين گروه در سال ۲۰۰۶ به منظور مذاکره با ايران در مورد برنامه هسته اش تشکيل شد·  
يکروز پس از ملاقات وزراء پرزيدنتها٬ اوباما و حسن روحانى٬ به مدت ۱۵ دقيقه مکالمه تلفنى داشتند· اطلاعات اندکى در مورد گفتگوها به بيرون درز نموده است٬ اما روحانى گفت که آن حول مسٸله هسته اى دور ميزد·
شتابى که با آن مذاکرات با ايران جايگزين بحران سوريه و تهديد حمله قريب الوقوع آمريکا شد سند روشنيست بر اينکه ايران٬ نه سوريه٬ هدف اصلى آمريکا بود· دو هفته پيش اوباما کم و بيش تهديد حمله به ايران را به دليل اينکه يک ايران مسلح به سلاح هسته اى «تهديد بزرگترى» را تشکيل ميدهد عنوان نموده بود·
بحٽ در مورد برنامه هسته اى ايران البته زمينه هاى ديگرى دارد· امپرياليسم آمريکا هرگز آن ضربه اى را که با سقوط حکومت دست نشانده اش محمد رضا شاه پهلوى در انقلاب مردمى ۱۹۷۹ متحمل شد نبخشيده است· جمهورى اسلامى پس از آن مانعى بر سر راه تلاشهاى برترى جويانه آمريکا ايجاد نموده همزمان که خود داراى منابع وسيع گاز و نفت است·
به نظر ميايد که ابتکار عمل پرزيدنت جديد ايران مورد حمايت قدرتمندان واقعى کشور٬ از جمله آيت الله خامنه اى٬ قرار گرفته باشد· يکى از اهداف ايران در اين بازى سياسى کاهش ميزان فشار جنگ اقتصادى غرب است٬ امرى که مردم را با تقريبا صادرات به نيمه رسيده نفت بشدت تحت فشار قرار داده همزمان که کشور را از گرودنه سيستم مالى بين المللى خارج نموده است·
اينکه تهديد فورى در مورد اقدامات جنگى جاى خود را به ديپلماسى داده است امريست مٽبت٬ اما غرب در اساس ايران را بعنوان يک کشور دشمن٬ اگر چه در برخى از موارد منافع مشترک داشته اند٬ ميشناسد·
مورد ليبى بدون اينکه بصورتى مکانيکى بدنبال گرفتن نتيجه اى مشابه باشيم قابل توجه است· امپرياليسم ضربه خود را٬ عليرغم همکارى و ديپلماسى هنگاميکه اختلافات درونى در ليبى شرايط را آماده نمود٬ وارد نمود· وقوع چنين رويدادى در هر کشورى که غرب خود را به آن نزديک ميکند محتمل است·  
Erik Anderson