شوق و شور جانفشانان!

20131002-222101.jpg
.

حسن جداری

آنکه شد مفتون عشق یار، زارش می کشند

خسته ورنجوروزارو بیقرارش می کشند

گاه در زندان و گاهی بر سر بازارها

گاه در پنهان و گه در آشکارش می کشند

این یکی را روز روشن در خیابانهای شهر

وآن یکی را در خفا در شام تارش میکشند

آنکه سرسختانه با خودکامگان پیکارکرد

بر سر دار ستم، حلاج وارش می کشند

آنکه را در سرهوای توده زحمتکش است

دشمنان کینه جو با حال زارش می کشند

خشگ گردد تا به لبهایش، سرود زندگی

شاعر آزاده را زار و نزارش می کشند

تاگلستان پر شود از شیون زاغ و زغن

بلبل خوش لهجه را در شاخسارش می کشند

دشمن سرسخت استبداد و استثمار را

دیو خو دژخیم ها در هر دیارش می کشند

شوق و شورجانفشانان، همچنان در اعتلاست

گرچه از پیکارجویان، بیشمارش می کشند!شهریور 1392