سياسی

«اسناد کاذب و نادرست براى حمله شيميايى»

بررسى جامع فيلمهاى Ghouta
به نقل از نشريه کارگر٬ ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد
(م·ل)
مترجم: پيام پرتوى
 
۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳
اين اتاق  و کودکان آن در بسيارى از فيلمها از منطقه Ghouta ظاهر شده اند· اما گمان زده ميشود که در ميان قربانيان کودکانى وجود دارند که در گذشته توسط گروههاى مسلح از منطقه لاذقيه٬ ۳۰ کيلومترى دمشق٬ ربوده شده اند·
تصاوير وحشتناک از کودکان کشته شده در شرق Ghouta٬ حومه دمشق٬ اعتراض جهانيان را برانگيخت· مسٸله تا بدانجا پيش رفت که آمريکا سوريه را به آغاز بمباران کشور تهديد نمود· اما اين فيلمها در واقع چه چيزى را نشان ميدهند؟ يک بررسى بيطرفانه سوريه اى٬ به رهبرى راهبه آگنس ماريام٬ نشان ميدهد که براى به زير سوال بردن اين مدارک تصويرى دلايل بسيار قوى وجود دارند·
شب ميان ۲۰ و ۲۱ اوت گزارشات يک حمله شيميايى در چندين منقطه حومه دمشق که در شرق Ghouta قرار دارند منتشر شدند· اولين فيلم کوتاه در يوتوب٬ ساعت ۳٬۵۰ دقيقه اراٸه و در طول ساعات بعد يوتوب با فيلم کوتاه پس از فيلم کوتاه پر شد٬ يکى وحشتناکتر از ديگرى·  
بزودى٬ تصاوير کودکان مرده٬ بصورت جمعى٬ در مطبوعات سراسر جهان نشان داده شدند· اما در همانزمان روزنامه نگاران و مفسران منتقدى وجود داشتند که براى اظهار نظر در مورد واقعى بودن تصاوير و آنچه که آنها نشان ميدادند جانب احتياط را برگزيدند· در گذشته و در خلال مناقشه سوريه بارها افشاء شده است که فيلمها يا تصاوير بهيچوجه با آنچه که٬ معمولا گروههاى مخالف٬ ادعا کرده اند٬ همخوانى نداشته·  
اکنون تاييد ميشود که برگزيدن جانب احتياط در مورد تصاوير Ghouta امرى بود موجه· هفته گذشته نتيجه يک بررسى جامع از شواهد تصويرى حمله شيميايى اراٸه شد· بررسى توسط گروه پشتيبانى بين المللى براى مصالحه در سوريه ISTEAMS ٬ تحت رهبرى آگنس ماريام٬ انجام شده است·
گزارش توسط موسسه بين المللى براى صلح٬ عدالت و حقوق بشر (IIPJHR)٬ يک سازمان غير دولتى مستقر در ژنو با مقام مشورتى براى ارگان سازمان ملل متحد ECOSOC٬ منتشر شد· اگنس ماريام هنگام اراٸه کار براى کميسيون حقوق بشر و Navy Pillay٬ کميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو حضور داشت·
آگنس ماريام براى کانال تلويزيونى راشيا تودى ميگويد٬ «من نميگويم که در منطقه از سلاح شيميايى استفاده نشده است – به دليل اينکه استفاده شده· اما اصرار من بر اينست که فيلمهايى که در حال حاضر بعنوان سند از آنها استفاده ميشوند [بر عليه دولت] از پيش آماده شده اند»· او ميگويد که هدف به ارمغان آوردن حمله اى نظامى بود براى حمايت از شورشيان مسلح·
ISTEAMS بيش از صد ساعت را صرف بررسى دقيق ۳۵ فيلم منتشر شده در يوتوب نموده است که ابتدا پس از انتشار گزارشات حمله منتشر شدند· ۳۱ فيلم در ۲۱ اوت ميان ۳٬۵۰ و ۱۴ منتشر شدند· در ميان آنها ۱۳ فيلم کوتاه وجود داشتند که سازمان جاسوسى آمريکا انتخاب کرده و براى کميته روابط خارجى سنا٬ بعنوان نشانه اى بر اينکه دولت سوريه دست به کشتار جمعى زده٬ نشان داده است·  
امرى که ISTEAMS را به نگاه دقيقتر به حوادٽ شرقGhouta ٬ ساعات اوليه ۲۱ اوت٬ وادار نمود اين بود که تعدادى از والدين تماس گرفته و گفته بودند که کودکان خود را در فيلمها شناخته اند· اما تماس نه از جانب خانواده هاى ساکن حومه هاى دمشق بلکه از جانب خانواده هاى ساکن منطقه لاذقيه در کنار ساحل درياى مديترانه – به فاصله حدودا ۳۰ ميلى شمال پايتخت٬ گرفته شده بود· کودکان آنها در واقع هفته ها پيش توسط گروههاى مسلح ربوده شده بودند·    
حوادٽ خونين لاذقيه در آغاز اوت به آن دسته حوادٽى متعلقند که تقريبا هرگز در مطبوعات بزرگ غربى منتشر نميشوند· در اين استان تعداد زيادى از علويان شيعه زندگى ميکنند· اين همان گروه قومى- مذهبى است که پرزيدنت بشار العسد به آن تعلق دارد· علويان به اقليتى متعلقند که شديدا مورد تجاوز مسلمانان سنى قرار دارد ·  
در ۴ اوت دهها روستاى منطقه توسط گروه القاعده اى جبهه ال – نصرا غارت شدند· آنها حمام خونى براه انداختند· تيم نظر سنجى مرتبط با سازمان آگنس ماريام٬ مصالحه٬ نام قربانيان و گمشده گان را ذکر نموده است· شمار آنها صدها تن است· اما تروريستها ۱۵۰ کودک و زن را٬ که در ۱۵ اوت در يک فيلم کوتاه يوتوبى به جهانيان نشان داده شد٬ ربوده بودند·  
کمتر از يک هفته تصاوير کودکان قربانى در Ghouta منتشر و بسيارى از والدين از لاذقيه شگفت زده شدند هنگاميکه کودکان خود را در ميان قربانيان باز شناختند·
در اينجا بود که آگنس ماريام و ISTEAMS به بررسى فيلمها پرداختند· بايد اشاره شود که فيلمها توسط «کميته هاى انقلابى» محلى٬ گروههاى مطبوعاتى يا ديگران که از شورشيان مسلح حمايت مينمايند در يوتوب بارگذارى شده اند·
وجود مشاهداتى در نتايج بررسيها از اعتبار فيلمها ميکاهد· ما به کند و کاو برخى از مساٸل اراٸه شده در گزارش ۳۵ صفحه اى ميپردازيم:
چرا تعداد زيادى کودک در ميان قربانيان وجود دارند؟
اين سوال به دلايل زيادى مطرح ميشود· اولا شرق Ghouta منطقه ايست تحت کنترل شورشيان و مبدل شده به يک منطقه جنگى· در ضمن در ۲۱ اوت يورش نيروهاى دولتى در جريان بود٬ عملياتى که بر اٽر آن شورشيان مناطق بسيارى را از دست داده بودند·  
هنگاميکه جنگ به منطقه اى کشيده ميشود معمولا شمار فراوانى از غير نظاميان فرار ميکنند· آنها يا به بستگان خود در مناطق «امن» پناه ميبرند – بسيارى از آنها که در Ghouta زندگى ميکنند در مرکز دمشق داراى بستگانى هستند- يا تلاش ميکنند که کشور را ترک کنند· باقيمانده در مناطق جنگى عمدتا افرادى هستند که به يکى از گروههاى شورشى متعلقند·
وجود تعداد زيادى کودک در منطقه اى که اغلب خانواده ها آنجا را ترک کرده اند چگونه امکان دارد؟ اين کودکان از کجا ميايند؟ والدين آنها کجا و به چه دليل قربانيان ناشناس هستند؟ در مناطقى که اکٽر ساکنان آن فرار و تنها شمار اندکى باقى مانده اند بازمانده گان نبايد با شناسايى قربانيان مسٸله اى داشته باشند· بخصوص هنگامى که گفته ميشود که اجساد از خانه هايشان آورده شده بودند·  
چرا همان کودک در مناطق مختلف و فيلمهاى مختلف ظاهر ميشود؟
دو فيلمى که سازمان جاسوسى آمريکا بعنوان سند برجسته مينمايند پسرکى زخمى را در پيراهنى قرمز٬ که هنوز زنده است٬ نشان ميدهند· يکى از آنها توسط کميته هماهنگى محلى (LCC) در منطقه حومه اى Jobar٬ دومى از  LCC در Hamouria که در بخش ديگرى از منطقه Ghouta قرار دارد٬ منتشر شده اند· فيلمها لحظه اى را نشان ميدهند که پسرک کمکهاى پزشکى را در محيطهاى مختلف٬ و با افراد مختلف در اطراف او٬ دريافت ميکند· آيا آنها تصوير روشنى از قضايا اراٸه ميدهند؟    
چندين مٽال مشابه وجود دارند· تصوير تعداد بسيارى از کودکان در فيلمهايى تکرار ميشوند که گفته ميشود از مناطق مختلف تمام Ghouta باشند· اگر فيلمها واقعى هستند٬ پس به چه دليل قربانيان – احتمالا مواد مخدر داده شده – به مناطق مختلف حمل ميشوند در حاليکه همزمان هزاران تن از قربانيان حمله شيميايى به مراقبتهاى فورى پزشکى نياز دارند؟
در ضمن کودکانى نيز وجود دارند که در يک فيلم گفته ميشود کشته شده اند و سپس در فيلمى بار گذارى شده٬ از محلى کاملا متفاوت٬ زنده هستند·  
اجساد قربانيان کجا هستند؟
بر اساس اطلاعات داده شده از دفتر پزشکى انقلابيون متحد در شرق Ghouta از ساعت ۲٬۰۰ تا ۸٬۰۰ ٬ ۱۴۶۶ نفر کشته و ۱۰۰۰۰نفر زخمى شدند· اين برابر است با رقم اعلام شده از جانب آمريکا اما ۱۱۰۰ بيش از آنچه که براى مٽال پزشکان بدون مرز گزارش نموده اند و تقريبا ۱۲۰۰ نفر بيش از يافته هاى سازمان جاسوسى فرانسه·
در گزارش ISTEAMS اين سوال که اجساد قربانيان در کجا دفن شده اند مطرح ميشود· در فيلمهاى بررسى شده دو مراسم تشيع جنازه٬ يکى در مجموع٬ هشت نفر و ديگرى که در آن هيچ جسدى ديده نميشود٬ قابل رويت است· اما بقيه کجا هستند؟ و بستگان عزادار آنها کجا هستند؟ با توجه به شمار فراوان قربانيان تعداد آنها بايد چندين برابر باشد·    
در گزارش مساٸل بسيار بيشترى جهت طرح وجود دارند· در اينجا تصويرى مردى گرفته شده از کشتارهاى مصر بجاى قربانيان حمله شيميايى نشان داده ميشود· در اينجا نشان داده ميشود که اجساد به منظور اراٸه تصاويرى غم انگيز چگونه در زمانهاى مختلف بصورتى مختلف منظم شده اند·
گزارش سوالات بسيارى را نيز مطرح مينمايد· چرا قربانيان هنگاميکه حمله شيميايى در شب روى داد لباس روز به تن دارند؟ و کميته هاى محلى چگونه موفق شدند که تنها طى چند ساعت اجساد صدها تن را در سالنهاى موقتى بيماران جمع کنند در حاليکه از ميزان گستردگى آن گاز سمى بدون بو هيچ اطلاعى نداشتند؟
گزارشى تنظيم شده توسط ISTEAMS را بايد جدى تلقى نمود· مسٸله مهم اينجاست که آن «حقايق» اراٸه شده از جانب شورشيان سوريه اى و حاميان غربى آنها را مورد ترديد قرار ميدهد· سوالات فراوانى که گزارش ايجاد مينمايد بايد مورد بررسى قرار گيرند·
تذکر دوباره اين امر مهم است که تحقيقات ISTEAMS بهيچوجه استفاده از سلاح شيميايى را انکار نکرده و اينکه بسيارى از مردم در Ghouta کشته شدند را مورد تاييد قرار ميدهد· اما نتيجه گيرى آن اينست که فيلم بردارى شورشيان از وقايعى که رخ داد نشان دهنده حقايق نيستند بلکه ساختگى براى دستيابى به يک هدف هستند· به عبارت ديگر اينکه دولت سوريه را مورد حمله قرار داده و يک تجاوز نظامى به سوريه را از جانب غرب قانونى جلوه دهد·
در قسمت پايانى گزارش آگنس ماريام در مورد نياز به تحقيقاتى بين المللى مينويسد٬ تحقيقاتى براى روشن نمودن جنايات وحشتناک اعمال شده بر عليه کودکانى که در فيلمهاى Ghouta ديده ميشوند٬ و اينکه عمل انجام شده٬ بدون در نظر گرفتن اينکه آنها زنده و يا مرده اند٬ يک جنايت است· مهم همچنين اينست که آنها را شناسايى کرده و دريابيم که از کجا آمده اند·  
آگنس ماريام ميگويد که به منظور يافتن کودکان و٬ اگر کشته شده اند٬ انجام آزمايشات DNA بايد کميسيونى بيطرف و مستقل ايجاد شود· تنها پس از آن ما ميتوانيم اطمينان حاصل نماييم که والدين عزادار در لاذقيه در اين مورد که کودکانشان در اسارت و بخاطر تبليغات جنگى شورشيان مورد استفاده قرار گرفته اند حق داشتند·
Patrik Paulov