سياسی

آمريکا «فرصت» از ميان برداشتن سلاحهاى شيميايى خود را ندارد

20130920-212857.jpg
،آمريکا «فرصت» از ميان برداشتن سلاحهاى شيميايى خود را ندارد
مترجم: پيام پرتوى

17 september 2013
زرادخانه سلاحهاى شيميايى سوريه بايد پس از ژوٸن ۲۰۱۴ نابود شده باشد· در صورت عدم انجام آن آمريکا به سوريه حمله خواهد کرد· اما آمريکا ميگويد که براى از ميان برداشتن سلاحهاى شيميايى خودش به ۲۶ سال نياز دارد·

حقايق و پس زمينه ها
شورشيان ناراضيند

• گروههاى مسلح متاٽرند از اينکه آمريکا بجاى بمباران کشور با روسيه در مورد از ميان برداشتن سلاحهاى شيميايى سوريه به توافق رسيده است·
• ارتش آزاديبخش سوريه تهديد ميکند که در کار طرح بين المللى براى نابود نمودن سلاحهاى شيميايى سوريه خرابکارى کند·
• او به خبرگزارى رويترز ميگويد٬ «کرى-لاوروف به جهنم بروند· ما با آن مخالفيم٬ از بازرسان محافظت نکرده و به آنها اجازه ورود نخواهيم داد·»
چيزى که شمار اندکى از مردم از آن آگاهند اينست که آمريکا در ايالات کلرادو و کنتاکى مقدار بسيار زيادى از سلاحهاى شيميايى را انبار نموده است· دولت آمريکا در انبار کلرادو ۲۶۱۱ تن گاز خردل و ۵۲۴ تن از گازهاى مختلف شيميايى جنگى٬ از جمله گاز اعصاب سارين را در انبارى در کنتاکى ذخيره نموده است· اينها عليرغم ضمانتها در مورد اينکه سلاحهاى شيميايى بايد نابود ميشدند·
بعنوان امضاء کننده توافقنامه در مورد سلاحهاى شيميايى٬ که تحت نظارت سازمان منع سلاحهاى شيميايى در لاهه٬ هلند٬ قرار دارد٬ آمريکا در سال ۱۹۹۷ وعده داد که کليه مواد شيميايى اش را طى يک دوره ده ساله با امکان يک گسترش پنج ساله نابود سازد·
سال قبل زمان براى تمديد دوران پنج ساله بيرون رفت· اکنون مقام آمريکايى٬ سارا لانز٬ در سايت آمريکايى روياهاى مشترک ميگويد که آنها نميتوانند کليه سلاحهاى شيميايى خود را تا پيش از ۲۰۲۳ از بين ببرند·
همزمان درخواست شده است که سوريه آنرا در مدتى کمتر از يکسال انجام دهد٬ در غير اينصورت جنگ ميشود·
آمريکا در حاليکه در مورد انبارهاى سلاحهاى شيميايى اسراييل سکوت اختيار نموده است سوريه را بخاطر امضاء نکردن توافقنامه منع سلاحهاى شيميايى مورد انتقاد قرار ميدهد ·
استفان زونز متخصص در امور خاور ميانه به روياهاى مشترک ميگويد «به نظر نميايد که تمرکز بر روى سوريه منطقى و يا واقع بينانه باشد·»
«آنچه که ما به آن نياز داريم اينست که کليه کشورها سلاحهاى شيميايى خود را رها کنند· سلاحهاى کشتار جمعى – نژاد پرستى٬ که مجاز شمرده و يا به کشورى اجازه داده ميشود که آنرا در تصرف خود داشته باشد در حاليکه آماده است بر عليه کشور ديگرى به جنگ برخيزد»٬ استفان زونز نتيجه گيرى ميکند·

• Erik Anderson
• erik.anderson@kommunisterna.org
http://proletaren.se/utrikes-ovrigt/usa-hinner-inte-forstora-sina-kemvapen