یک مصاحبه‌ی کارگری درباره‌ی جنبش ضد سرمایه ‌داری


سایت پروسه
http://www.processgroup.org

پروسه منتشر کرده است:

یک مصاحبه‌ی کارگری

درباره‌ی جنبش ضد سرمایه ‌داری

http://newprocess2010.files.wordpress.com/2013/09/yek-mosahebeye-kargari.pdf