یک مصاحبه‌ی کارگری درباره‌ی جنبش ضد سرمایه ‌داری


سایت پروسه
http://www.processgroup.org

پروسه منتشر کرده است:

یک مصاحبه‌ی کارگری

درباره‌ی جنبش ضد سرمایه ‌داری

Click to access yek-mosahebeye-kargari.pdf