سرتیتر

آمریکا٬ فرا افکنی در مورد جنگ٬ بقصد توقف فروپاشی… و احتراز از جنگ

20130828-073513.jpg

نویسنده: سرتیب دکتر امین محمد حطیط٬ متخصص مسائل استراتژیک نظامی٬ لبنان

برگردان٬ زیرنویس و توضیخ: احمد مزارعی٬ ۲۷ اوت ۲۰۱۳

نظر به فعالیتها و ارتباطات گسترده ای که در مورد بحران سوریه در جریان است٬ عده ای را بر آن داشته تا چنین تفسیر کنند که جنگ برعلیه سوریه حتمی و در روزهای آینده و کمتر از ده روز اتفاق خواهد افتاد. دیپلوماتهای اروپایی اینچنین تفسیر میکنند که نقل و انتقال ناوهای جنگی و گردهمآئیهای نظامی در اینجا وآنجا دلیل آشکاری بر وقوع قریب الوقوع جنگ است. بعضی نیز به مصاحبه وزیر خارجه روسیه بتاریخ ۲۶/۸/۲۰۱۳ نیز استناد میکنند که گویا دلیلی بر صحت گفته های آنان است.

بادر نظر گرفتن همه این گزارشات و اخبار٬ اما بنظر ما ٬ همه اینها دلایل کافی و قطعی برای وقوع جنگ نیست٬ زیرا تحلیل و تفسیر اصولی و موضوعی٬ نتیجه گیریهای قبلی را بنا بدلایل زیر نفی میکند:

۱- در مورد کنفرانس فرماندهان ارتشهایی که دولتهایشان وابسته به آمریکا هستند٬ از قبل از واقعه دروغ سلاحهای شیمیایی چنین تصمیمی گرفته شده بوده است٬ از طرفی این گردهمآیی در چهارچوب انجام مانورهایی که تحت نام «شیر خشمگین» معروف بوده٬ برگزار میشده و آنان در گذشته اظهار کرده بودند که کنفرانس آنها ربطی به جنگ و یا دخالت در سوریه ندارد. ما اهمیت این جلسات را دست کم نمیگیریم٬ اما اینرا عملی در جهت آمادگی برای جنگ برعلیه سوریه نمیدانیم. بدون شک از این گردهمآیی در اردن٬ برای تبلیغات و هیاهو درجهت تضعیف دولت سوریه استفاده خواهد شد.

۲- در مورد ناو ششم آمریکا و ابقاء آن در منطقه که قبل از این قرار بود بطرف ساحل شرقی آمریکا حرکت کند٬ بنظر ما بتأخیر انداختن سه هفته ای این ناو٬ دلیلی برای شرکت در جنگ نیست٬ زیرا در گذشته آمریکا بیش از یکبار باینکار مبادرت ورزیده و آنهم بر اثر ضرورتهای دیپلوماتیک و جنگ روانی بوده است.

۳- اما در مورد مصاحبه لاوروف٬ وزیر امور خارجه روسیه که اظهار داشته که:« در جنگ دخالت نخواهند کرد و خاورمیانه را به آمریکا خواهند سپرد و با این حساب آمریکا با خیال آسوده به سوریه حمله خواهد کرد»٬ ما این اوضاع را چنین نمی بینیم و حتی هیچ دلیلی و قرینه ای بروقوع جنگ و خروج روسیه از خاورمیانه هم نیست. بنظر ما این موضعگیری روسیه بسیار بدیهی است٬ سلسله حوادثی که در گذشته رخ داده و آنچه که امروز در جریان است و جایگاه و موقعیت بین المللی روسیه در بحران سوریه و آمادگی برای شرکت در کنفرانس «ژنو۲»٬ اتخاذ سیاستهای محتاطانه و هوشیارانه ای را میطلبد. روسیه در خلال مراقبتهایی که بعمل میآورد و حوادث را بطور روزانه و دقیق دنبال میکند٬ میداند که آمریکا وارد جنگ نخواهد شد٬ لذا روسیه خود را در حالت اضطراری نمی بیند که اعلام جنگ تبلیغاتی نماید٬ زیرا در آنصورت موانع زیادی بر سر راه کنفرانس «ژنو۲» قرار خواهد داد٬ بویژه اینکه روسیه دارای منافع بسیار مهمی در برگزاری کنفرانس دارد. اگر این کنفرانس برگزار شود٬ بمثابه پیروزی بزرگی برای همپیمانش٬ سوریه خواهد بود که تبدیل به واقعیتی سیاسی در عرصه بین المللی خواهد شد. در عین حال پیروزی سوریه در کنفرانس٬ بمثابه پیروزی مهم استراتژیک برای روسیه است که پس از سه دهه اتفاق میافتد٬ لذا روسیه به مصلحت خود نمی بیند که وارد درگیری تبلیغاتی با آمریکا شده و به مبارزه ای مجانی با آنها دست بزند که در نتیجه کنفرانس «ژنو۲» تعطیل خواهد شد وعمر جنگ نیز نه ماهها٬ بلکه سالها بطول خواهد انجامید. از این رو موضعگیری لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی خود و موضعگیری در مورد جنگ و عدم شرکت در آن و جنگ را بمثابه نقض قانون بین المللی خواندن٬ نشاندهنده عمق دورنگری و درایت است که میتواند بمثابه اخطاری برای خطر جنگ باشد و مانع وقوع آن شود.

۴- در هر حال یادآوری میکنیم که محور مقاومت(۱)٬ در گذشته و از سال ۱۹۹۰ درگیریهایی با برنامه آمریکایی – صهیونیستی در منطقه داشته و در این درگیریها مقاومت همیشه بر نیروی خود تکیه داشته است. در دو دهه گذشته نیز جبهه مقاومت٬ بر توانائیها و امکانات خود بسیار افزوده٬ بطوریکه از یک پیروزی به پیروزی دیگری رسیده٬ ابتدا در سال ۲۰۰۰ و اخراج اسرائیل از لبنان٬ سپس جنگ ۲۰۰۶ و وارد آوردن شکست دیگری بر اسرائیل. اکنون مقاومت در موقعیتی قرار دارد که براحتی میتواند هرگونه تجاوز و ماجراجویی دشمن را برضد خود پاسخ دهد.

براساس آنچه که گفته شد٬ مجددا تکرار میکنیم که آمریکا در صورتی به ماجراجویی برعلیه سوریه دست خواهد زد که تصمیم گرفته باشد برای همیشه خاور میانه را ترک کند. اگر جنگی اتفاق بیافتد٬ بنا به گفته رهبر مقاومت لبنان٬ مطمئنا بنفع آمریکا نخواهد بود. منطقه اکنون در مرحله حساس و پراضطرابی بسر میبرد٬ اما آنچنانکه بعضی ها فکر میکنند به جنگ منجر نخواهد شد٬ اما هدف آمریکا از این هیاهو اینست که شاید بتواند تهاجم قدرتمندانه ارتش ملی سوریه را در منطقه بطور سریعی متوقف کند تا بلکه بتواند از فروپاشی مزدوران تروریستش جلو گیری نماید. ما براین باوریم که این خواست تحقق نخواهد یافت٬ در عین حالی که اوباما جرأت دست زدن به جنگ را نیز نخواهد داشت.

زیرنویس و توضیح از مترجم:

(۱)- در مورد مقاومت حزب الله در لبنان باید گفت که اینان نه در دو سه دهه اخیر و رابطه با رژیم منفور جمهوری اسلامی ایران٬ «مبارز و انقلابی» نشده٬ بلکه مقاومت اینان به سالهای ۱۸۰۰ ٬ که لبنان در زیر سلطه عثمانیها بسر میبرد٬ بازمیگردد. در آن دوره٬ تیول بودن٬ خراج دادن مرسوم بود و مقاومتهای عظیمی در «بلاد شام»٬ شامل سوریه- لبنان- فلسطین و اردن برعلیه عثمانیها انجام میگرفت که به وحشیانه ترین وضعی سرکوب میشد. اما مقاومت شیعیان در منطقه جبل عامل جدای از دیگران و شکلی دیگر داشت٬ بطوریکه آنان با تعبیه باروت در زیر لباسهای خود و به آتش کشیدن آن(انتهار- خودکشی) در مقابل عمال زورگوی عثمانی٬ خود و آنها(زورگویان عثمانی) را بقتل میرساندند. اینکه حزب الله لبنان در طی دهسال جنگ برعلیه اسرائیلیها بیش از پنجهزار عملیات استشهادی(انتهاری) انجام داد و آنان(اسرائیلیها) را از لبنان بیرون ریخت٬ ریشه تاریخی دارد. منطقه جبل عامل همیشه با سربلندی و افتخار میزیسته و مأموران عثمانی جرأت نمیکردند براحتی وارد محدوده آنان(جبل عامل – شیعیان لبنان) شوند.

بیهوده نیست که امروز هم بمثابه شمشیر مقدس دموکلاسی هستند که فرق سر فاشیستهای اسرائیلی را نشانه گرفته اند.

About these ads