نظرات با دیده تردید در مورد حمله شیمیایى ادعایى در سوریه

20130826-151548.jpg

مترجم: پيام پرتوى

۲۲ اوت ۲۰۱۳

در روزهاى اخير در مطبوعات تصاوير وحشتناکى نشان داده شده اند که خبر از يک حمله عظيم شيميايى٬ سارين گاز٬ بر عليه غيرنظاميان در منطقه Ghouta٬ در بخشهاى شرقى دمشق٬ ميدهد · اگر اعتبار تصاوير مورد تاييد قرار گيرند بدون شک يک تراژدى بسيار وحشتناک رخ داده است· اما چه کسانى دست به اين عمل جنايتکارانه زده اند و چه استفاده اى از آن ميبرند؟
در مطبوعات جنگ طلبان بر طبل جنگ ميکوبند اما بسيارى اين رويداد و اتهامات بر عليه دولت سوريه را مورد سوال قرار ميدهند·
ديپلمات سابق سوٸدى٬ رولف اکيوس٬ که در دهه هاى ۹۰ سمت رهبرى بازرسى سلاح در عراق را بعهده داشت٬ در رويترز به شرح زير صحبت ميکند:
“اينکه دولت دقيقا هنگاميکه که ناظران بين المللى به کشور آمده اند دست به انجام چنين کارى زده باشد بسيار بعيد به نظر ميرسد· تنها چيزى که ميتوان گفت اين است که اين اقدام عاقلانه نيست·”
حتى يوهان ويکتورين٬ عضو آکادمى سلطنتى علوم جنگ و سردبير دفاع و امنيت نيز مقاله اى را در سايت آکادمى که در آن دولت سوريه را عامل اين حمله معرفى مينمايد مورد سوال قرار داده و دلايل بسيارى را بر عليه يک حمله گازى سارى بطور خاص و حمله گازى بطور عام برجسته مينمايد· “پيدا کردن دليلى براى اينکه رژيم اينچنين حمله وحشيانه اى را انجام داده باشد دشوار است” او درباره ناظران سازمان ملل مينويسد که در آن نزديکى بسر ميبرند·
روزنامه نگار انگليسى پاتريک کوکبرن در اينديپندنت اين حادٽه را با اتهامات در مورد سلاحهاى کشتار جمعى که قبل از حمله آمريکا و انگليس به عراق ساخته و پرداخته شده بودند مقايسه مينمايند·
ABC استراليايى با استفان جانسون٬ متخصص سلاحهاى شيميايى در انستيتوى Cranfield Forensic در بريتانياى کبير مصاحبه ميکند· او ميگويد که علامت سوالى در مقابل تصاوير ويدٸويى که نمايش داده ميشوند قرار دارد٬ اگر چه شايد نتوان آنها را بعنوان جعلى غير قابل قبول اعلام نمود·
اجتناب از قضاوت در مورد اينکه در حمله اى با سلاح شيميايى اين شورشيان سوريه اى هستند که سود ميبرند٬ و يا اينکه دولت سوريه بازنده اين ماجراست٬ حتى براى کسانى که بطور عادى در مورد دخالتى بين المللى تبليغ و ترويج مينمايد٬ دشوار است· ولفگانگ هانسون در روزنامه آفتون بلادت مينويسد که اين “سرگيجه آور است که اسد به نيروهاى نظامى خود اجازه انجام حمله اى شيميايى را در حومه هاى دمشق فقط ساعتها پس از ورود ناظران سلاحهاى شيميايى به پايتخت داده باشد”·
در ادامه او تاکيد مينمايد که يک حمله شيمياىى “تقريبا دعوتنامه ايست از جانب اسد به آمريکا٬ فرانسه٬ انگلستان و غيرو که منطقه پرواز ممنوع را بر بالاى سوريه ايجاد و از طريق هوا نيروهاى نظامى سوريه را بمباران کنند”·
گونيلا ون هال در روزنامه Svenska Dagbladet (SvD) مينويسد که بايد به اطلاعات داده شده از جانب شورشيان با ديده ترديد نگاه کرد:
“آنها به دنبال مدرکى هستند که دولت از سلاح شيميايى استفاده کرده است امرى که ميتواند به دخالت نظامى بين المللى منتهى شود· گناهکار جلوه دادن العسد در حمله ديروز منافع بسيارى را براى آنها در بر خواهد داشت·”
علاوه بر اين او اشاره ميکند که گروههاى شورشى متحد نيستند و ادامه ميدهد:
“برخى از فراکسيونها ميتوانند در پشت اين حمله گازى قرار داشته باشند براى اينکه توجهات را٬ هنگاميکه سازمان ملل متحد در کشور است٬ معطوف رژيم نموده و گناه حمله را متوجه آنان سازند·
ناظران و متخصصان سازمان ملل متحد٬ تحت رهبرى اوکه سلستروم سوٸدى٬ تنها ۱۵ دقيقه با منطقه مورد حمله واقع شده٬ با اين وظيفه که در مورد حملات گازى ادعايى که در گذشته روى داده تحقيق کند٬ فاصله دارند· تا ببنيم که اين ناظران به اين مناطق دسترسى پيدا خواهند نمود يا نه· يال الياسون٬ معاون دبير کل سازمان ملل متحد به روزنامه سوٸدى SvD ميگويد که براى انجام يک بازرسى بجز اجازه دولت٬ وعده در مورد آتش بس از جانب شورشيان که منطقه را کنترل ميکنند نيز مورد نياز است· انجام اين بازرسيها تنها به خواست دولت وابسته نيست·
نشريه کارگر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد) در گذشته در مورد اينکه تجاوزات ادعايى براى حملات بر عليه ليبى و عراق تعيين کننده بوده اند هشدار داده است· ما همچنين در مورد متخصصانى٬ مانند بازرس سازمان ملل کارل دل پونتس٬ که در اتهامات قبلى در مورد سلاح شيميايى گفته بود که بر عکس اين شورشيان هستند که مظنونند٬ نوشته ايم·
شورشيان مورد حمايت غرب و قدرتهاى غربى با آمريکا در راس آنها که خواهان سقوط اسد هستند بدون در نظر گرفتن آنچه که در Ghouta رخ داده ٬ طبيعتا به متهم نمودن دولت سوريه براى انجام اينگونه تجاوزات ادامه خواهند داد·
August Eliasson
august.eliasson@proletaren.se
http://proletaren.se/utrikes-mellanostern/skeptiska-roster-mot-pastadd-gasattack-i-syrien