درد زمان!

20130818-152636.jpg

درد زمان!

بشکسته خلق را  

                  کمر

                     این فقر بی‌پدر 

اما اگرتو قصه ای
 
              زین غصه سر کنی

بندند در دمت  دهان                      

گویند:

           «بی خبر!

دردِ شکم دگر 

                 «درد زمانه» نیست!

این «درد »را اگر

             مرد زمانه ای

                   در عضو دیگری 

                             باید چشید و زیست!»

جعفرمرزوقی (برزین آذرمهر)