پرش به محتوا

ما تو را در اینجا نمیخواهیم!

obamagohome15082013

نويسنده: آندرش کارلسون٬ رهبر حزب کمونيست سوٸد (م·ل)

مترجم: پيام پرتوى

http://proletaren.se/ledare/obama-inte-valkommen

دولت و کارل بيلد (وزير امور خاجه سوٸد) از اينکه باراک اوباما در ۴-۵ سپتامبر٬ بعنوان اولين پرزيدنت آمريکا براى بازديد دولتى٬ به سوٸد ميايد خوشحالند· رٸيس جمهور سابق٬ جرج دبليو بوش٬ به دعوت اتحاديه اروپا به سوٸد آمده بود·

بيلد بازديد را مطمٸنا براى خود افتخارى٬ حتى بعنوان پاداشى براى خدمات طولانى و وفاداريش٬ محسوب مينمايد· خواهش ميکنم فراموش نکنيد که بيلد پيش از ترفيع به مقام وزير امور خارجه سوٸد کور کورانه بعنوان مبلغ براى جنگ آمريکا انجام وظيفه مينمود·   

اما همه دوستداران صلح بايد بر عليه اوباما بپاخيزند· اين يک جنايتکار جنگى و جنگ طلب است که دولت با آغوش باز و گردنى خميده خيال خوش آمد گويى به او را دارد·

فهرست جنايات جنگى باراک اوباما طويل و وحشتناک هستند·

  • بعنوان پرزيدنت جنگ در افغانستان را٬ طبيعتا با دريافت پشتيبانى فورى از سوٸد که بصورتى مداوم بر فعاليتهاى خود ميفزايد٬ دامن زده است·   
  • او تجاوز امپريالىستى به ليبى را رهبرى نمود٬ آن نيز با حمايت سوٸد·
  • او از تروريسم به منظور بى ٽبات و نابود نمودن سوريه بهره بردارى مينمايد·
  • او تجاوزات مداوم اسراييل را بر عليه فلسطينيها مورد تاييد قرار ميدهد·
  • او جنگ هواپيماهاى بى سرنشين را بر عليه کشورهايى مانند پاکستان٬ يمن و سومالى٬ با تقريبا فقط فهرست کشته هاى غيرنظامى٬ بشدت دامن زده است·
  • او برنامه «قتلهاى هدفمند » را بصورت چشم گيرى افزايش داده است· 
  • او به منظور توجيه حضور ارتش آمريکا در آسياى جنوب شرقى کره شمالى را در معرض تحريکات مداوم قرار داده است· 
  • او اردوگاه فرا قضايى و اجبارى گوانتانامو بى را٬ با وجود دادن وعده در مورد بستن آن٬ حفظ نموده است·
  • به فرمان او تمام مکالمات تلفنى- و ترافيک کامپيوترى در سراسر جهان کنترل ميشوند·
  • و در آخر و بخصوص او برنامه موسوم به برنامه موشکى آمريکا را٬ بعنوان اعلاميه اى در اين مورد که آمريکا آماده است که در صورت لزوم از بمب اتمى استفاده کند٬ دنبال نموده است·  

برخى اعتراض نموده و مدعى ميشوند که اينها ميراٽ باقيمانده از جرج دبليو بوش و پرزيدنتهاى ديگر است· اين تا حدودى حقيقت دارد· 

باراک اوباما بعنوان رهبر نيرومندترين و وحشى ترين قدرت نظامى امپرياليستى جهان به پرزيدنت جنگ و جنايتکار جنگى مبدل ميشود· آن لفاضيهاى شيرين را فراموش کنيد· در پس جملات امپرياليسم آمريکا٬ وحشى تر از هر زمان ديگر٬ نيشخند ميزند·  

آمريکا از نظر اقتصادى يک قدرت امپرياليستى در حال افول است· تنها در خلال يک دهه چين آمريکا را بعنوان بزرگترين اقتصاد جهان پشت سر خواهد گذارد· اما از نظر نظامى آمريکا همچنان برتر است· آمريکا به تنهايى ۴۳ درصد از هزينه هاى نظامى جهان را ميپردازد٬ با ۷٬۳ درصد چين و ۳٬۶ درصد روسيه (Sipri 2011) مقايسه شود· علاوه بر اين آمريکا در ۷۰ کشور جهان پايگاههاى نظامى دارد· آمريکا يک اقتصاد در حال افول را با سيستمى جهانى از کنترل و تهديدات نظامى جبران مينمايد· کسى که شهامت مخالفت را پيدا ميکند بايد مشت آهنين امپرياليستى را بچشد·  

بازديد اوباما در سوٸد بخشى از اين سناريو است· اوباما يک نشست طراحى شده با پرزيدنت روسيه٬ پوتين٬ نه فقط براى اينکه روسيه به اسنودان پناهندگى موقت اعطاء نمود٬ اين فقط يک بهانه است٬ بلکه براى اينکه روسيه ديگر٬ مانند دوران يلتسين٬ اوامر آمريکا را نميپذيرد٬ را لغو کرد· 

بازديد زمانى رخ ميدهد که ناتو در تمرينات Nothern Coasts٬ تحت رهبرى آلمان و با کارلسکرونا (يکى از شهرهاى جنوبى سوٸد) بعنوان پايگاه٬ بالتيک را به يک منطقه ساختى جنگى مبدل نموده است٬ و اين با اطلاعاتى ادغام شود که نشريات در مورد دعوت اوباما از رهبران کشورهاى اسکانديناوى و حوزه بالتيک به يک نشست سران در استکهلم منتشر نموده اند٬ نشستى به منظور بحٽ در مورد روشهاى کارى که به زبان ناتو «جناح شمال» ناميده ميشود · 

از ديدگاه روسى به اين امر مشاهده کنيد٬ چالشها آشکار ميشوند· تمرينات ناتو٬ بازديد اوباما و نشست احتمالى او (يا فقط شايعه اى در مورد آن)٬ و با سوٸد بعنوان فعالترين شرکت کننده٬ همه اينها تجاوزى به روسيه٬ بحساب ميايند· اين مخالف ترويج صلح وٽبات در اين بخش از جهان ماست· 

همانطور که گفته شد کارل بيلد بى پرده و صريح به خود ميبالد· «بيان يک رابطه بسيار خوب»٬ با خوشحالى در تويتر مينويسد و متاسفانه حق دارد· به دليل اينکه سوٸد هرگز٬ مانند حال حاضر٬ اينچنين به يک قدرت بزرگ امپرياليستى نزديک نبوده است· اين اتحاد است که بيش از هر چيز ديگرى تهديدى را بر عليه آينده و امنيت سوٸد تشکيل ميدهد·   

حزب کمونيست در خلال بازديد اوباما از سوٸد مردم را به اعتراض – گسترده  تا جايى که امکان دارد و در هر مکانى که ممکن است – بر عليه جنايتکار جنگى باراک اوباما٬ بر عليه سياست جنگى و دخالت در امور داخلى آمريکا در کشورهاى ديگر٬ بر عليه اتحاديه جنگى ناتو و در آخر و بخصوص برعليه مشارکت فعالانه سوٸد در تحريکات٬ جنگ ناتو و آمريکا فراميخواند·

اجازه بدهيد که باراک اوباما نظرات صلح در سوٸد را در مورد سياست جنگى آمريکا بشنود: اما بر عليه راين فلت (نخست وزير سوٸد) و بيلد و بر عليه انطباق با ناتو که عدم تعهد رسمى را به يک پوسته خالى مبدل نموده است بگويىد: شما بزرگترين خطر امنيتى سوٸد را تشکيل ميدهيد!  

نشريه کارگر٬ ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد

۲۰۱۳۰۸۱۴

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: