متن سخنرانى رمزى کلارک٬ وزیر سابق دادگسترى آمریکا٬ در کره شمالى

20130811-082552.jpg
متن سخنرانى رمزى کلارک٬ وزير سابق دادگسترى آمريکا٬ در کره شمالى٬ شهر سينزون٬ به مناسبت اهداى مجدد موزه جنايتکاران جنگى در ۲۵ جولاى

رمزى کلارک: “با جنگ تجاوزکارانه آمريکا مبارزه کنيد”

مترجم: پيام پرتوى

۸ اوت ۲۰۱۳

در مقابل چشمان من شما چه زيبا هستيد· در طول سفر دومم ميخواهم از شما مردم قهرمان اين کشور بزرگ بخاطر مقاومتتان در برابر جنگ تجاوزکارانه اى که توسط کشور من آمريکا بر عليه شما به اجرا گذاشته شد سپاسگزارى کنم·

شما با پيروزى بر نيروهاى نظامى آمريکا از صلح جهانى حمايت و جنگى تجاوزکارانه را متوقف نموديد· شما در مقابل تصرف تمامى کشور٬ تمام راه تا مرز مشترک با چين و روسيه٬ امرى که ميتوانست در جريان سالهاى پيش رو مشکلات بسيارى را بوجود بياورد٬ مانعى ايجاد نموديد·

جهان متوجه بهايى وحشتناکى که شما پرداختيد هست و بدهى بزرگى به شما دارد·حتى داٸره المعارف بريتانيکا٬ مهمترين داٸره المعارف ما براى کسب اطلاعات٬ ميگويد که چهار مليون و ششصد هزار کره اى در جريان تجاوز مسلحانه آمريکا٬ ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ ٬ کشته شدند· جنگ همواره جهنمى بوده است·

ما در مقابل آينده اى خطرناک ايستاده ايم· اعتراف به اين مسٸله که ما از طريق سلاحهايى که در اختيار داريم ميتوانيم به وجود حيات در اين سياره زيبا خاتمه دهيم امرى ضرورى و لازم است·

سال گذشته من در دادگاهى در آمريکا شهادت دادم٬ در آنجا دولت آمريکا فعالان صلح را به پاى ميز محاکمه کشانده بود· موضوع بر سر زير درياييهاى تريدينت – ه مسلح به سلاح هسته اى در اقيانوس آرام بود٬ در آنجا آمريکاييهاى شجاع به پايگاه نيروى دريايى در ايالت واشنگتن٬ پاجت سوند٬ نفوذ کردند·

مدارک اراٸه شده توسط فعالان صلح نشان داد که ناوگان اقيانوس آرام در دريا٬ در زير آب٬ بصورتى مداوم و تمام وقت٬ هشت زيردريايى مسلح به سلاح هسته اى راآماده دارد· آنها در مجموع به ۴۰۰ کلاهک هسته اى و موشک مسلح هستند·

دو نوع کلاهک هسته اى وجود دارد٬ يکى از آنها ده برابر و ديگرى ۲۰ برابرنيرومندتر از آنيست که بر روى هيروشيما پرتاب شد·و اين فقط يک موشک هسته اى از ۴۰۰ که ميتوانند پرتاب شوند·

ما بايد مسابقه هسته اى متوقف و کليه سلاحهاى هسته اى را در جهان نابود نماييم·ما به منظور مبارزه با جنگ تجاوزکارانه آمريکا و برخى از متحدانش به حمايت انسانها عاشق صلح ٬از جمله مردم کره٬ نيازمنديم· جنگ در حال حاضر مردم عراق٬ افغانستان٬ ليبى را قربانى خود نموده در حاليکه بسيارى ديگر در معرض تهديد قرار دارند·

من ميدانم که جهان به شما بخاطر خدماتتان مورد ستايش و احترام قرار ميدهد و شما دوستان بسيارى داريد· ما به اين نياز داريم که در مبارزات آينده در کنار هم بايستيم·

متشکرم!

http://proletaren.se/utrikes-asien/ramsey-clarke-bekampa-usas-aggressionskrig