امید

rahyab_03072013

راه را بر اشتیاقمان بستند

 

آمالمان را به زنجیر کشیدند

 

بر آتش شوقمان آب سرد ، پاشیدند

 

وبر انتظارمان ؛

 

چشم بند زدند !

 

 

 

آه ! ای طراوت ِ یک میلاد !

 

ای امید !

 

گرمای مطبوع زیر خاکستر ؛ ای نشاط !

 

از اعماق ِ این سینه ی سوخته ، شعله ور شو ، زبانه بکش !

 

آیا نسیم پیشقراول این بادهای درپیش را ،

 

با جان منتظرت

 

حس نمی کنی ؟!

 

 

 

چشم بند ها کنار خواهند رفت

 

راه ها ، باز می شوند

 

آرزوها پر میگشایند

 

و امیدها ، شعله ور میشوند

 

آنگاه :

 

« رقصی چنین میانه ی میدانم آرزوست !» (۱)

 

————————————————————————————————————

 

پی نوشت :

1.مصراعی از دیوان شمس

 

سیمان قشمزمستان ۸۸

 

رهیاب