افسوس…

rahmaramijooyadافسوس…

 

 

 

راه مرا می جوید و

 

من راه را،

 

افسوس

 

       که سال هاست

 

هر دو

 

      بیراهه می رویم!

 

 

 

برزین آذرمهر