گفتارهایی از خاطرات تراب حق شناس


گفتارهایی از خاطرات تراب حق شناس
 
 31 ژوٸیه ۲۰۱۳
 
ضبط شده در 1390 با اختصار و محدودیت هایی که با مراجعه به اسناد و بررسی و نقد می تواند تکمیل شود.