اعتصاب کارگران قطعات توربین شهریار ادامه دارد

20130708-172047.jpg

در پی گزارشات مربوط به اعتصاب کارگران شرکت قطعات توربین شهریار، کارگران این شرکت پس از گذشت 20 روز کماکان در اعتصاب بسر می برند و از راه اندازی مجدد خطوط تولید سرباز می زنند.
اعتصاب کارگران تاکنون باعث تغییر 2 تن از مسئولین شرکت شده که در اخراج و تنظیم قراردادهای چند ماهه کارگران نقش داشته اند. همچنین مدیریت شرکت مجبور به پرداخت بخشی از پاداش های معوقه به کارگران شد.
این چندمین بار در طول سالیان گذشته است که اعتصاب و اعتراض کارگران این واحد صنعتی منجر به عقب نشینی مدیریت و مسئولین شرکت از سویی و حصول مطالبات کارگران از سوی دیگر شده است.
اعتصاب کارگران جسور و فداکار این شرکت که تلاش آنها نقش بسزایی در تولید برق کشور دارد، در ادامه به هر نتیجه ای که منجر شود، بار دیگر نشان داد، قدرت کارگران در دستیابی به مطالبات خود و مقاومت در مقابل دستیازی سرمایه به منافع آنها، در اتحاد و یکپارچگی آنهاست.
بار دیگر از تمامی کارگران منطقه ی صنعتی ملارد (بلوار مبنا) می خواهیم که از اعتراض و تلاش کارگران قطعات توربین شهریار در دستیابی به حقوق اولیه خود و مبارزه با اخراج و بیکارسازی حمایت کنند و بپذیریم که سکوت ما، سرنوشت مشابهی را در آینده نزدیک برایمان رقم خواهد زد.
کارگر صنعت برق