دل به دو جایان

20130626-220102.jpg
دل به دو جایان

«دل به دو جایان نا همرنگ»* را

گوئید:

بر نمی تابید اگر دریاگری را

لنگراندازید

در هر آن مرداب می خواهید،

روی انبوه خزه‌ها بستر اندازید،

عرض خود بردن به روی موج ِ سهم آسا

سخت بی‌هوده است!

فتح دریا

– گر نمی دانید-

زهره می خواهد!

گرده توفان شکستن

عرضه می خواهد!

جعفر مرزوقی (برزین.آذرمهر)

*اصطلاحی از نیما یوشیج