جان فشانان اسامی، مشخصات، زندگی نامه، وصیت نامه و تصاویر شهدای خط شریعتى

20130624-172600.jpg
جان فشانان
اسامی، مشخصات، زندگی نامه، وصیت نامه و تصاویر شهدای خط شريعتى
وزیر فتحی
طراحی جلد و صفحهبندی : سینا اعتمادی
لینک دانلود کتاب :

http://newprocess2010.files.wordpress.com/2013/06/janfeshanan.pdf