«می توان ملکه را کشت»

مورچه ها پس از ساعات طولانی کار

به سوی خوابگاه ها رژه می روند

باید هم نوعی بودنشان را به نگهبانان

اعلام کنند

نگهبانان خود نیز اطاعت می کنند

درحالی که می توان ملکه را کشت.

مورچه های ناآگاه یاد گرفتند کار کنند

مورچه های کشیش هم

سکوت را مقدس می کنند

در حالی که می توان لال بودن را به گیوتین سپرد

اطاعت نکرد.

می توان ملکه را کشت

در لانه,حاکمیت مزدبگیران اعلام کرد

می توان حکومت قهر موقت ساخت

تا

اعیان دیکتاتوری منسوخ

خودنیز ملکه نشوند.

می توان در میادین

گیوتین هارا آتش زد

و کسی برای کلیسا گریه نکند.

علی رسولی