«کلمات» برایِ ترکیه

 
سایت پروسه

با ما خیابانی‌ها

خانه جایي برایِ ایثارِ واژه نبود

بیا ما را در این خیابانِ بلند

در همین نبردِ نابرابر

بزن!

دست‌گیر کن!

بکش!

دیگر، تندیِ رویاهایِ ما

از گازِ فلفل نیست.

با ما خیابانی‌ها

بی‌خودی جایِ واژه‌ها را عوض نکن،

حرف‌به‌حرفِ این دستادستِ بلند یکی‌ست.

بزن!

دست‌گیر کن!

بکش!

کلماتي که به خیابان ریختند،

دیگر به خانه باز نمی‌گردند.

«پیمان فاضلی»