تاریخی, سرتیتر

کنفرانس بین المللی «درباره سوریه؟ … طبیعت و شرایط پیروزی؟»

20130528-134347.jpg

کنفرانس بین المللی «درباره سوریه؟ … طبیعت و شرایط پیروزی؟»
نویسنده: سرتیب دکتر محمد امین حطیط٬ استاد دانشگاه لبنان و متخصص مسائل استراتژیک نظامی

برگردان: احمد مزارعی

برای این که کسانی در مورد کنفرانس بین المللی که قرار است در ژنو برگزار شود و به بحران سوریه بپردازند٬ دچار شک و شبهه نگردند٬ ضروری است که گفته شود٬ این کنفرانس٬ «یالتای» جدیدی نیست که قدرت های بین المللی برای تقسیم نفوذ خود تصمیم بگیرند. هم چنین این کنفرانس به مثابه مجلسی مشابه «سایکس – پیکوهم» نیست که در مورد تقسیم منطقه شرق عربی به مذاکره بنشیند و یا کنفرانس «سان ریموهم» هم نیست که کشورهای استعمارگر اروپایی برای تعیین حدود مقررات پس از فروپاشی عثمانی٬ برای مستعمرات تازه و اداره آنها برگزار کردند….و یا مشابهتی با کنفرانس مادرید هم ندارد که برای بحث پیرامون قضیه فلسطین بود٬ قضیه ای که به توسط صهیونیسم بین المللی و پس از غصب اجباری سرزمین فلسطین بوجود آمده بود… نه٬ هیچکدام از این ها نیست٬ بلکه در ماهیت و جوهر و عمق٬ از طبیعت ویژه ای برخوردار است که از همه آنچه که ذکر شد٬ فرق دارد. این کنفرانس در صورت برگزاری میان دو جبهه بین المللی است که در سرزمین سوریه با یکدیگر درگیر شده اند.

یکم: جبهه ای به رهبری آمریکا که جنگی را بر علیه محور مقاومت به راه انداخته٬ زیرا این محور٬ برنامه استعماری آمریکا را در منطقه به تعطیل کشانیده و باعث شده که کوشش آمریکا را در جهت ایجاد جهانی یک قطبی و به رهبری خودش متوقف شود و

دوم: حبهه ای است که پیشگامان محور مقاومت است که از خود و حقوق خود حمایت و ایستادگی کرده و پیروز شده و جنگ دفاعی خود را در میدان آن چنان قدرتمندانه و با اعتماد به نفس به پیش رانده که مهاجم تجاوزگر عاقل٬ به این نتیجه رسیده که از ادامه تهاجمات خود طرفی بر نخواهد بست و بهتر است تجاوز خود را متوقف کند و گر نه دچار خسارت های بیشتری خواهد شد…. در نتیجه کنفرانس را مطرح نمود. پس از این نتیجه گیری ها٬ جمع بندی این چنین خواهد بود که مهاجم در تجاوزش با شکست روبرو شده و مدافع در دفاع ازخود به پیروزی رسیده است.

در مورد شرکت کنندگانی که فرضا به کنفرانس دعوت می شوند٬ منطق این چنین فرض می کنند که نمایندگان جبهه تجاوزکاران٬ در نتیجه شکستی که به آن دچار شده اند٬ باید بر خارج شدن خود از میدان را بپذیرد و بر آن در کنفرانس صحه بگذارند٬ در مقابل کسانی که در جبهه دفاع متشکل شدند٬ دلیل شرکتشان این است که سند پیروزمندانه خود را به امضا رسانیده و دستاوردهای خود را به ثبت برسانند. این را باید در نظر داشت که حجم شرکت کنندگان جبهه متجاوزان و به حسب اختلافاتشان باید منطقی باشد و می توان آنان را به سه گروه تقسیم نمود:

گروه تأثیر گذار٬ که به نمایندگی آمریکا است و گروهی که دعوت می شود تا تصمیم گیری ها را بشنود و به او تفهیم شود که باید به تصمیمات اتخاذ شده پایبند بوده و توضیح داده شود که این جریان در شکل دادن به کنفرانس نقش داشته و برایش حفظ آبرو شود و گروه حاشیه ای که تصمیمات به او دیکته خواهد شد٬ زیرا همیشه به مثابه ابزاری برای تجاوز مورد استفاده قرار می گرفته و پس از متوقف شدن تجاوز بطور کامل مجددا به گوشه پرتاب خواهد شد. این مورد سوم بطور عمده شامل عرب های نفتی خلیجی(خلیج فارس) می باشند که مکان مناسب آنها همان به گوشه پرتاب شدان است. اما در جبهه پیروزمند�