از قصیر۲ تا ژنو۲

20130527-163530.jpg

از قصیر۲ تا ژنو۲

نویسنده: دکتر سلیم حربا٬ استاد علوم سیاسی دانشگاه دمشق

برگردان و توضیح: احمد مزارعی

آری٬ جنگ قصیر و دستاوردهایش باعث شد تا عمر پروژه تروریستی و تجاوز برعلیه سوریه را کوتاه کند و باعث سرعت بخشی برای برگزاری کنفرانس ژنو گردد. می توان گفت دستاوردهای جنگ قصیر تأثیر بسیار زیادی از نظر تاکتیک٬ استراتژی٬ نظامی٬ امنیتی و حتی سیاسی بر داخل سوریه٬ منطقه و حتی در سطح بین المللی داشت. بزبانی دیگر می توان گفت٬ دستاوردهای جنگ قصیر و بنابه اعتباراتی چند٬ بمثابه بزرگترین میخ و شاید آخرین آن بر نعش پروژه تجاوز برعلیه سوریه بود. چگونه و چرا٬ از نظر تحلیل٬ عوامل٬ نتیجه گیر ها و ساختار؟

یکم – جنگ قصیر تاکتیک٬ استراتژی یا هر دو باهم؟

در عرف نظامی٬ استراتژی باید چگونگی اتخاذ تاکتیک ها را معین کند و زمینه هایی را فراهم آورد که تاکتیک ها ملایمت و هم خوانی در جهت حصول پیروزی داشته باشد٬ به این معنی که مجموع تاکتیک های اتخاذ شده٬ پیروزی استراتژی را تحقق بخشد و ما این روش را در برنامه ریزی و اجرای استراتژی نظامی سوریه ملاحظه می کنیم. ارتش سوریه طی دو سال گذشته توانست بر اساس دفاع استراتژیک و تحلیل بردن نیروی دشمن و درمانده کردن آن در نبردهایی که گاها طبیعت دفاعی و یا هجومی داشت٬ پیروزی های قابل توجهی بدست آورد. عمل به این استراتژی همراه بود با تدابیر اولیه مبنی بر قطع وریدو شرایین – جریان رگ میان تجمعات تروریست ها در سطح استرتژیک و سپس منع هر گونه ارتباط مجدد میان آنها. ما نتایج حاصله از این تاکتیک ها را در قطع هر گونه رابطه و مانور مشترک گروه های تروریستی٬ میان روستاهای شهر درعا٬ بویژه پس از نبرد خونین شهرک «خیربه غزاله» و هم چنین میان روستاهای دمشق٬ در گرماگرم درگیری ها و پس از جنگ منطقه غوطه شرقی و میان روستاهای دمشق و روستاهای حمص و قصیر٬ قبل و بعد از نبرد اول و دوم شهرک قصیر و فیمابین روستاهای حمص و روستاهای حما٬ بوضوح شاهد هستیم. این وضعیت تازه فضایی را بوجود آورد که اولین نتیجه اش منجمد شدن هرگونه حرکت٬ آزادی مانوری میان گروه های تروریستی بود و دوم شروع حرکت آزادانه انواع مانورهای نظامی و بسیار حیاتی ارتش عربی سوریه بود که می توانست با سرعت به بسیج نیرو٬ نقل و انتقال نظامی دست بزند٬ از طرف دیگر مرحله اطمینان بخشی آغاز شد که ارتش مبارزات دفاعی و هدفمندی را برای تحقق اهداف تازه ای آغاز کرد.این بار ارتش تهاجماتی را در مناطق تازه ای آغاز نمود و براساس ارزیابی از موقعیت های مورد نظر٬ برای مثال جنگ دفاعی ارتش در فرودگاه «ابوالضهور»٬ «وادی الصنیف»٬ «فرودگاه منغ»٬ «فرودگاه کویرس»٬ «نیرب»٬ فرودگاه طبقه» و اردوگاه نیروهای شمال شرقی رقه را می توان ذکر کرد. اگر ما به مجموعه این درگیری ها نظری بیفکنیم٬ ملاحظه خواهیم کرد که در این جنگ ها اصول و قواعد محاسباتی شناخته شده در جنگ های مشابه کاملا بهم خورده است. برای مثال ارتش سوریه توانسته است بوسیله ده ها و یا چند صد نفر سرباز٬ صدها برابر خود از نیروهای دشمن را تار و مار کند. در محاسبه نظامی گفته می شود که نیروهای مهاجم باید سه برابر نیروهای مدافع باشد٬ اما این وضعیت در مورد نبردهای ارتش سوریه کاملا برعکس بود. ما بسیاری موارد تهاجمی داشتیم که نیروهای مدافع صدها برابر بیش از نیروهای مهاجم ارتش سوریه بودند ولی با وجود این ما موفقیت های بسیار چشم گیری داشتیم. تحقق این پیروزی ها تنها در نتیجه تاکتیک های درست ٬ عقیده و پایداری سربازان سوریه بود که در تمام این نبردها حالت دفاعی – تهاجمی بخود می گرفتند و این شیوه نبرد٬ پیروزی را آسان تر می نمود. اما در مورد نبرهایی که تنها حالت هجومی داشت و آخرین آن نبرد قصیر بود که البته آخرین نخواهد بود٬ باید گفت که این شهر از نظر تاکتیکی و استراتژیکی بسیار اهمیت داشت و باید شهر بازپس گرفته می شد.

دوم – اهمیت تاکتیکی و استراتژیکی جنگ قصیر

شهرک قصیر موقعیت استراتژیکی مهمی را نسبت به شهر حمص دارد و حمص در جغرافیای کل کشور سوریه به مثابه «معده» می باشد٬ زیرا حمص بر تمام جاده های ارتباطی حمل و نقل و متصل نمودن آنان به یکدیگر و در ارتباط با سراسر سوریه نقش اصلی را دارد٬ اما مهمترین وضعیتی که اخیرا شهرک قصیر در «پهلوی» سوریه داشت٬ این بود که بیشترین و خطرناکترین تروریست ها٬ بعد از افغانستان٬ در قصیر گرد آورده شده بودند وهدف این بود که قصیر گزینه ای پس از «بابا عمرو» باشد. در این شهر خطرناکترین تروریست ها و رهبرانشان٬ خطرناکترین اسلحه ها و تجهیزات سنگرسازی٬ انواع اسلحه های سبک٬ متوسط و سنگین٬ اطاق های عملیات٬ ایستگاه های ارتباط گیری و ایجاد تشویش بوسیله امواج رادیویی٬ امکانات پیشرفته دیده بانی٬ تجهیزات ارتباط و ابزارهای مورد نیاز آن٬ به این معنی که قصیر مرکزی بود بسیار مهم و پروژه ای کامل برای عملیات تروریستی درون سوریه٬ منطقه و بین المللی. فرماندهی تروریستی در قصیر وظیفه داشت عملیات تروریستی در داخل و خارج سوریه را هدایت کرده و بویژه سرعت بخشی و سهولت کارها با استفاده از امکانات بسیار گسترده و عمیق استراتژیکی که در شهر٬ از قبیل اسلحه و نیروهای آماده در شمال لبنان در اختیار داشت. با اطلاعاتی که اکنون در دست است٬ نشان می دهد که تونل های فراوان زیر زمینی وجود دارد و نزدیک به ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ نفر تروریست در آنجا بسر می برند( بعضی از خبرنگاران که بخشی از تونل ها را دیده بودند٬ آن را شبیه به متروهای زیر زمینی شهر پاریس دانسته بودند. مترجم). بر این اساس بود که جنگ قصیر برای دولت و ارتش در اولویت قرار گرفت و ابتدا تصمیم به پاکسازی روستاهای اطراف آن گرفته شد که می بایست از منطقه غرب و شرق رودخانه عاصی شروع و اساسا شهرک قصیر و همه «محتویاتش» از زیر٬ بالا و اطرافش بطور کامل در میان دو فکه گازانبر ارتش قرار می گرفت. همه راه های ارتباطی و خطوط کمک رسانی به شهر قطع گردید٬ ارتش با قوت و قاطعیت تمام به محاصره و در تنگنا قرار دادان قصیر پرداخت و شرایط مناسب را برای اجرای عملیات٬ تحت عنوان «ام المعارک» یا جنگ سرنوشت ساز و یا جنگ دوم قصیر٬ آماده ساخت. ارتش در ابتدا برای گمراه و سر در گم کردن تروریست ها به دو تهاجم از غرب و شمال غربی شهر دست زد٬ دو منطقه ای که می توانست تروریست ها را تشویق به خروج و مانور سازد و نقاط ضعف و قوتشان برای ارتش آشکار گردد. این بار ارتش بطور ناگهانی٬ سریع٬ برق آسا و با دقت بسیار زیاد و به مانند صاعقه تهاجم خود را آغاز نمود. ارتش در اولین مرحله٬ سه ضربه کاری از جنوب٬ شرق و شمال شرقی بر تروریست ها وارد آورد و با سرعت فوق العاده ای به درون شهر نفوذ کرد. این گونه عملکرد ارتش به حسب معیارهای شناخته شده از طرف پیشترفته ترین ارتش های جهان٬ پیروز بوده است. برای مثال برای نمونه مشابهی هم چون شهر قصیر زمان و پیشروی می بایست ۱ تا ۲ کیلومتر در روز می بود٬ اما ارتش سوریه در همان ساعات اولیه روز ۶۰ تا ۷۰ درصد میدان های نبرد در شهر را در کنترل گرفت و بقیه را با استفاده از اسلحه سبک و متوسط پیش برد. در این موقع ارتش بسیاری از افراد خود را که دیگر به آنها نیاز نبود و در حقیقت به مثابه نیروهای احتیاط بشمار می رفتند به اطراف شهر فرستاده تا بهتر بتوانند دخول و خروج همه را زیرکنترل بگیرند که همه شهر قصیر را در طوق محاصره و کنترل دقیق ارتش در آمد و شهر قصیر از نظر نظامی و استراتژیک سقوط نمود. اما شهر نیاز به پاکسازی و ایمن سازی داشت که افراد ارتش و نیروهای متخصص به آن مشغولند. آنان می کوشند رابطه میان مفاصل و اعصاب بخش های مختلف شهر را قطع کرده٬ امنیت و آسایش را به شهر بازگردانند.

سوم – نتیجه گیری های تاکتیکی و استراتژیکی موقعیت شهر قصیر

ساعاتی پس از ورود ارتش ظفرمند سوریه به شهر قصیر٬ طنین صدای زنگ آن در همه جا به صدا در آمد و به سرعت باد تأثیر خود را بر بقایای گروه های تروریستی نهاد٬ اما ارتش که هشیارانه مترصد تحرکات آنان در مناطق مختلف بود٬ آنها را مورد هجوم قرار داد. در روستاهای حمص شمالی هم چون «رستن»٬ »«وعر»٬ «الدارالکبیره» و بعضی روستاهای منطقه «حوله» هم زمان ارتش این برنامه را در دستور کار داشت که تروریست ها نتوانند فرار کرده و یا از جایی کمک دریافت کنند. درمناطق روستاهای دمشق و هم سو با شهرک های«حسیه»٬ «شمسین»٬ شنسار و غیره٬ ده ها نفر که قصد تعرض داشتند از میان برده شدند. این وضعیت پریشان و پیامدهای درهم شکسته شدن نیروی تروریست ها تأثیر فوری بر سایر مناطق گذارد٬ بطوری که در روستاهای حماه٬ روستاهای ادلب و روستاهای حلب٬ گروه های مختلف تروریستی بطور فردی و جمعی در دسته های چند و ده ها نفری به خارج از سوریه فرار می کردند. بیشتر آنان یا خود را تسلیم ارتش نموده و یا در جریان فرارشان در جاده ها و در میان روستاها دستگیر می شدند(همه بندگانیم و خسرو پرست – ولیکن نه آنجا که خمپاره هست).

این وضعیت فضای مناسبی برای ارتش ایجاد کرد که بر درستی تاکتیک های خود پی برده و این امکان را فراهم آورد تا بخشی از نفراتش را به مناطق دیگری فرستاده تا از هرسو همه منفذها را بر تروریست ها ببندند و خود را برای تهاجمات بعدی که درپی خواهد آمد بیشتر آماده کنند. ضروری است به دلایلی اشاره کنیم که نشان دهنده حالت سرگیجه٬ هیستری و عدم توان در جبهه تروریست ها ٬ اشخاص٬ سازمان ها و وابستگان رنگارنگ آنها است. بفوریت نداها٬ درخواست ها و فریادهای ملتمسانه از سراسر مرکز رسانه ای و مراکز تبلیغاتی ابلاغ می شد و از تروریست ها می خواستند که در هر کجا که هستند و امکان دارند٬ به سوی قصیر بشتابند.از طرفی در همان روز «سر افعی» و مسئول و مربی اصلی تروریسم یعنی رژیم صهیونیستی اسرائیل به ایجاد بحران سازی و ایجاد مشکلات در منطقه جولان پرداخته٬ شاید بتواند در عزم جزم ارتش عربی سوریه خللی وارد کند٬ از این جهت هم زمان با درگیری در قصیر و تعقیب تروریست های فراری٬ یکی از نفربر های نظامی خود را از منطقه بلندی های جولان به منطقه آزاد شده وارد کرد تا با ایجاد درگیری در جنگ اصلی انحراف و خلل ایجاد کند٬ اما پاسخ سربازان سوریه مستقر در بلندی های جولان بسیار سریع و باور نکردنی برای اسرائیلی ها بود. خودرو نفربر سریعا مورد اصابت قرار گرفت و به همراه سرنشین هایش نابود گردید٬ اما اسرائیلی ها که می دانستند فرماندهی سوریه دستور داده تا ارتشیان به هر تجاوز اسرائیل بدون مراجعه به مقامات و کسب اجازه دیگری پاسخی درخور دهند٬ که چنین شد و ارتش اسرائیل جرأت نکرد دست به تحریکات بیشتری بزند.

چهارم – نتایج سیاسی جنگ قصیر

اگر چه برنامه متجاوزان و تروریست ها برعلیه سوریه در اساس و از ابتدا نظامی بود٬ اما ضربات کمرشکنی که از ارتش سوریه بر آنها وارد آمد٬ در همراهی با این شکست هایشان بنای شروع مذاکرات سیاسی را نهاده و پیش از آنکه دچار شکست ها و تلاشی کامل نشوند در حدی که دیگر چیزی برای ارائه در دست نداشته باشند٬ با سرعتی باور نکردنی جلسه خود را تحت نام دشمنان ملت سوریه در عمان تشکیل داده تا از ارباب آمریکایی خود دستورات شرکت در کنفرانس «ژنو۲» را بگیرند٬ اربابی که اکنون زبان حالش چنین است:« در دست حیله بیشتری نداریم و آنچه که برایتان مشخص کردیم انجام دهید٬ توزیع وظایف تازه٬ رد کردن یا پذیرفتن یا دادن رأی ممتنع٬ در چهارچوب سیاست های تبلیغاتی که آمریکا و جامعه عرب آن را مشخص نموده». البته باید گفت که همه این ها در معادلات نطامی و سیاسی تغییری ایجاد نخواهد کرد٬ گوسفندان و یا شترهایی با آنچه حمل می کنند به ژنو می روند که بدون شک چیزی بجز ننگ و عار با خود ندارند. اما سوریه صادقانه مصر است تا گزینه استراتژیک راه حل سیاسی را پیش ببرد و بر همین اساس بود که دولت سوریه از لحاظ اصولی آن را پذیرفت و به روسیه و سایر طرف های زیربط ابلاغ نمود که آماده است تا در کنفرانس «ژنو۲» شرکت کند. سوریه در این کنفرانس با همه دستاوردها و نظرات ثابت خود در مورد سیاست های مستقل٬ حضور پیدا خواهد کرد. سوریه در طی دو سال فداکاری در راه استقلال و اراده ملی و سیادت خود و وحدت و باورهای ارتش ملی و سلامت و وحدت سراسر سرزمین جمهوری عربی سوریه و پرچمی که با خطوط سرخ مشخص می شود٬ مذاکره خواهد کرد. ما از موضع قدرت و حفظ منافع کامل ملی شرکت خواهیم کرد و دشمنان ملت سوریه نخواهند توانست آنچه را که با استفاده از قدرت نظامی به دست نیاورده اند٬ با مذاکرات از ما بگیرند. ملت ما سئوال خواهند کرد که مسیر تجاوزات «اتحادیه عرب»٬ تصمیمات و تحریم ها و تحریم های بین المللی که بر ملت سوریه اعمال کردند٬ چه خواهد شد؟ موضع گیری جهان متمدن و سازمان ملل نسبت به کشورهایی که آن همه تروریسم در سوریه اعمال کردند٬ چیست؟ همه این سئوالات مورد آزمایش است یا این که کنفرانس «ژنو۲» بی نتیجه و بی پایان خواهد بود.

و در پایان:

جنگ قصیر به جهانیان نشان داد که ارتش سوریه٬ ارتش میهن است و این ارتش بسیار بزرگ تر از آن است که بتوان آن را آزمایش نمود. ارتش سوریه به گفته خود عمل خواهد کرد و اگر تصمیم گرفت که وارد منطقه ای شود٬ آن را نیز انجام خواهد داد.

پایان

توضیح مترجم:

طی دو سال گذشته دولت های «سکولار و دمکرات» اروپایی عامدانه و آگاهانه ستمکشان تحقیر شده مسلمان را آزاد گذاشته و تشویق کردند که به سوریه آمده و برعلیه «دیکتاتوری» بشار اسد و به قول بعضی مفلسان سیاسی خاندان «اسد یا علوی» بجنگند که زمینه نابودی کامل هرگونه مقاومت در منطقه را خشکانیده و بتوانند با کمک آمریکا٬ خاورمیانه جدید یا بزرگ را زنده و برای یکصد سال دیگری لبنان٬ عراق٬ سوریه و ایران را بزیر سلطه در آورند. اکنون که موفقیت این پروژه را در چشم انداز نمی بینند٬ مجددا برای به زنجیر کشیدن بیشتر مسلمانان و تحقیر و ترسانیدن بیشتر آنها دو نفر «مسلمان» را گرفته اند که در روز روشن با قمه و شمشیر یک فرانسوی و یک انگلیسی را کشته اند٬ که نمونه های رسوایی از این بازی های اطلاعاتی را ما در جریان حمله به عراق و آه و واویلای آن خانم پرستار٬ «کشتار» ده دانشجو و در تابوت گذاشتن آنها به دروغ در رومانی٬ در زمان چائوشسکو و ده ها نمونه شاهد بوده ایم. دولت های «سکولار و دمکرات» سرمایه داری اروپا متأسفانه از حمایت و همکاری بسیاری «کمونیستهای» ایرانی نیز برخوردار است که برای ارتزاق حقیرانه زندگی سال های درازی است در این بازی های سیاسی شرکت دارند و به جای دیدن طبقات و دامن زدن به مبارزه طبقاتی به خزعبلاتی متوسل می شوند که هیچ رابطه ای با مارکسیسم و حتی آزادی خواهی ساده هم ندارد. تنها مزدوری آبرومندانه برای ارتزاق و گرنه آن زن مسلمانی که در فرانسه حجاب می پوشد٬ برایش حالت دفاعی دارد و در برابر انواع ستم ها و تحقیر های مضاعف به حجاب متوسل می شود که بتواند زنده بماند. مگر نه مارکس گفته:«مذهب قلب دنیای بی قلب است»؟ سراسر ادبیات این ضد کمونیست ها مملو از بحث های صد تا یک غاز در مورد حجاب و تحقیر مسلمانان است. حالا هم که مدتی است برهنه سر گذرگاه ها می ایستند تا هر چه زودتر حرکت حکومت «مارکسیستی لنینیستی» برقرار شود. این عمل ضد اخلاقی و ضد مارکسیستی را اولین بار اقلیت با چاپ عکس کاملا برهنه از زنی بر صفحه اول شهرزاد نیوز و سپس پیروان رنگارنگ منصور حکمت به آن ادامه دادند و البته این روش مورد توافق ضمنی بسیاری از ضد کمونیستهای ایران است.