سرتیتر

عقیم‌سازی اجباری زنان یهودی اتیوپیایی، نمونه‌ی کوچکی از نژاد پرستی در اسرائیل

20130525-143037.jpg

به زنان اتیوپیایی «مدروکسی پروژسترون» تزریق شده است، بدون آن که عوارض جانبی آن برایشان توضیح داده شود. به برخی از زنان اتیوپیایی ساکن اردوگاه موقت اجازه ورود به اسرائیل داده نشده است، چون حاضر نشده اند رضایت دهند این دارو به آن‌ها تزریق شود، و برخی به اشتباه فکر می‌کنند واکسن به آن‌ها تزریق شده است.

انتشار گزارشی از سوی یک گروه فعال در زمینه حقوق زنان آشگار شده كه يك سازمان پزشگي يهودي آمريكائي با هماهنگي رژيم اسرائيل به عقيم سازي اجباري زنان يهودي سياه پوست اتيوپيائي پرداخته و آنهم بدون توافق آنان و به بهانه واكسيناسيون اجباري بر عليه بيماري هاي واگير دار ، آنان به زنان اتیوپیایی «مدروکسی پروژسترون» تزریق كرده اند، بدون آن که عوارض جانبی آن برایشان توضیح داده شود. به برخی از زنان اتیوپیایی ساکن اردوگاه موقت اجازه ورود به اسرائیل داده نشده است، چون حاضر نشده اند رضایت دهند این دارو به آن‌ها تزریق شود، و برخی به اشتباه فکر می‌کنند واکسن به آن‌ها تزریق شده است.

در حالی که نمودار جمعیتی اسرائیل نشان می‌دهد که یهودیان لازم است اکثریت خود را در میان کل جمعیت اسرائیل حفظ کنند، شاید فریب یا اجبار یهودیان اتیوپیایی به استفاده از این داروی بسیار قوی، غیر منطقی به نظر آید.

با وجود این، در گزارشی که هدوا ایال نوشته شده، نتیجه گرفته است که تزریق این دارو به زنان اتیوپیایی «روشی برای کاهش تعداد کودکان متعلق به خانواده‌های سیاه‌پوست و فقیر است.»

عليرغم افشاي اين عمل نژاد پرستانه رژيم اسرائيل ، اين دولت توانست در سال گذشته با تاكتيك تهمت و سركوب افشاكنندگان تا حدودي به پشت صحنه براند، اما افشاي مدارك و فيلم هاي جديدي از تزريق واكسن هاي عقيم ساز و قطعيت همكاري رژيم و سازمان هاي بهداشتي در برنامه اي تلويزيوني واكئوم در اسرائيل دوباره موضوع را بسيار داغ نموده است.
در سال هاي گذشته رشد جمعيت سياه پوستان مهاجر اتيوپيائي تا ٢٠ درصد كاهش يافته است.
منابع
گاردين، پراودا تي وي