واتیکان و سیاست بین المللی

بندیکتپاپاعظم واتیکان استعفا کرد و کلیسای واتیکان که رهبری میلیونها کاتولیک را به لحاظ معنوی در دست دارد برای جانشین او انتخاب دیگری را انجام داد . این اولین باری است که درچند قرن گذشته پاپ استعفا داده است . در واتیکان سنت این است که با مرگ یک پاپ ،واتیکان فرد دیگری را به عنوان پاپ اعظم انتخاب می کند . پاپ نه تنها پدر روحانی همه کاتولیک ها و بالاترین مقام الهی بلکه رئیس دولت واتیکان هم به حساب می آید .بعد از دوره رنسانس و کم رنگ شدن مذهب در زندگی اجتماعی و کوتاه شدن دست دارودسته های مذهبی از سرجوامع به ویژه در اروپا ، کلیساها به صورت سمبل عقب ماندگی درآمدند و مورد نفرت عمومی شدند. ولی با رشد جوامع سرمایه داری و به طبع رشد طبقه کارگر و جنبش های سوسیالیستی ، بورژوازی اروپا با به خدمت گرفتن دوباره کلیساها در سطحی محدودتر در جهت تحمیق مردم و درهم شکستن مبارزات آنها ، به کلیساها رونقی دوباره بخشید و بخشی از بودجه های دولتی رسمی و غیررسمی را به خود اختصاص دادند . در دوران جدید کلیساها و روحانیت مسیحی همچون روحانیون مسلمان عامل دست بورژوازی و همکار و شریک قدرت اکثر حکومت های سرکوبگر و ارتجاعی بودند . بعد از دوره رنسانس و در قرون 15 تا 19 میلادی که نیروهای جدید استعمارگر جهانی شکل گرفتند ، کلیسا همه جا دست در دست اشغالگران و دولت های مرتجع عمل کرده و در آنجاهائی هم که نتوانسته به صورت مستقیم عمل کند، همان نقش را در شکل خدمات دهی انسانی و سازمان دادن مدارس مذهبی و غیره جلو برده است . بعد از اینکه بورژوازی اروپا برای کوتاه کردن دست کلیسا از قدرت دولتی و جامعه ، واتیکان را به مرکز روحانیت مسیحی تبدیل کرد تا به امروز اکثر قریب به اتفاق پاپ ها دست در دست دولت های استعمارگر اروپائی و کلا غرب، منافع بورژوازی امپریالیستی را با چهره ای انسانی و معنوی در کشورهای مختلف چه پیشرفته و چه پیرامونی جلو برده است . تاثیر سیاست های ارتجاعی و مخرب واتیکان در اوضاع کنونی جهان امروزه بر همگان آشکار است . هنوز نقش ارتجاعی پاپ ژان پل پنجم لهستانی در به بیراهه کشاندن جنبش کارگری لهستان تحت رهبری لخ والسا فراموش نشده است . به همین دلیل انتخاب پاپ ها برای جناح های مختلف امپریالیستی و سرمایه های فراملی موضوع مهمی است که کدام یک از کاردینال های مرتجع ، نزدیکتر به سیاست های امروزه جهانی امپریالیستی است . شتاب گرفتن حرکت در جامعه بشری چه در زمینه تولید و سیاست و غیره نمی تواند بورژوازی بین المللی را منتظر مرگ پاپی که هیچ کاری نمی تواند بکند ، نماید . به همین دلیل شما برای اولین بار در تا
ریخ جدید می بینید که پاپی که هنوز زنده است استعفا می کند و پاپی که در کارنامه اش همکاری با رژیم نظامی کودتاگر آرژانتین داشته و دستش به خون هزاران انسان کمونیست و دموکرات آغشته است ، به پاپی انتخاب می شود
. صحنه های انتخاب و اولین سخنرانی او که از تلویزیون های سراسر جهان پخش شد با حساسیت زیادی انتخاب شده بود و در آن به ابراز احساسات شدید مردم آمریکای لاتین ( همزبانان پاپ ) توجه کافی شده بود جدا از فریبکاری رهبران اروپائی که برای مراسم تحلیف پاپ به خدمت او رسیدند ( در واقع او به خدمت آنها رسیده است ) ، اما پشت پرده انتخاب او چه گذشت ؟ به طور رسمی معمول است که در انتخاب پاپ کاردینال های اعظم که معمولا نماینده کلیساهای کشورهای خودشان هستند جمع شده و در پشت درهای بسته به رای گیری می پردازند و تا انتخاب پاپ حق ارتباط با جهان خارج از محیط رای گیری را ندارند . ولی جالب است که معاون پاپ قبلی و نیز رئیس مراسم واتیکان در توضیح شرایط انتخاب کنندگان می گویند باید آنها تعهد کنند که همراه خود دستگاههای استراق سمع و الکترونیک هوشمند نیاورند تا انتخابات سالم بماند. این نشان می دهد که قبلا در انتخاب پاپ ها از طریق دستگاههای استراق سمع و الکترونیک هوشمند دستکاری شده است و چون گند کار در آمده حالا آقایان به فکر انتخابات سالم افتاده اند. اما این همه قضیه نیست این دستکاری در انتخابات آنهم در انتخاب پاپ که ظاهرا به موضوع معنویات و کارهای از این قبیل مشغول هست چه اهمیتی دارد . همانطور که در بالا توضیح دادم این به اوضاع سیاسی و نقش پاپ ها برمی گردد. امروزه در آمریکای لاتین یک جریان وسیع قاره ای علیه امپریالیست ها و دارو دسته های ارتجاعی جریان دارد . بهره گیری دارو دسته های امپریالیستی از اهرم های مختلف همچون کودتاهای نظامی ، اشغال نظامی و حتی محاصره نظامی و اقتصادی با شکست روبرو شده است . کشورهای آمریکای لاتین بسیاری از این توطئه ها را پشت سر گذاشته اند .امروز دشمنان مردم آمریکای لاتین به دنبال اهرم های جدیدی برای فریب مردم می گردند . به ویژه که آنها تجربه کلیسا و روحانیت مسیحی در دوران استعمار کهن در آفریقا و نفوذ در لهستان و ….. را دارند . از طرف دیگر کلیسا در چندین دهه گذشته از یک طرف دست در دست دیکتاتورهای نظامی آمریکای لاتینی داشته و از طرف دیگر تعداد بسیار کمی از آنها علیه آنها بوده اند . همین مسئله می تواند زمینه های فریب و تحمیق مردم آمریکای لاتین را از طریق انتخاب پاپ و دامن زدن به احساسات مذهبی آنها فراهم کند . پاپی که همزبان آنهاست و با شعار فریبنده به روی صحنه فرستاده شده است . اینکه این انتخاب چقدر می تواند در معادلات سیاسی آمریکای لاتین نقش بازی کند و احساسات مذهبی توده ها را تحریک کرد
ه و همچون دارودسته های اسلامی به جریانی علیه عدالت طلبی و آزادی تبدیل شوند به آینده و سطح آگاهی توده های آمریکای لاتین برمی گردد
. ولی از حالا از این انتخاب بوی توطئه های شومی علیه مردم آمریکای لاتین به مشام می رسد . آن توهمی که از الهیات آزادی بخش سخن می گفت مدتهاست به پایان راه خود رسیده . اما اینکه امپریالیست ها بتوانند همچون خاورمیانه و کشورهای اسلامی این نیروی عقب مانده مذهبی مسیحی را به توده های مردم آمریکای لاتین حقنه کنند با توجه به تاریخ مبارزات مردم آمریکای لاتین و جنبش قوی کارگری آن کار آسانی نخواهد بود . اما بدون افشای دائمی نیرویهای مذهبی و روشن کردن تفکرات عقب مانده آن همیشه این احتمال هست که آنها بتوانند با پشتیبانی نیروهای امپریالیستی و مرتجعین آمریکای لاتین نیرو بگیرند . و این نقطه خطری است که می تواند با رشد خود وضعیتی شبیه خاورمیانه را ایجاد کند .

غ.ع ـ 2فروردین 1392