چرخش بزرگ در معادلات جنگ برعلیه سوریه

چرخش بزرگ در معادلات جنگ برعلیه سوریه

نوشته: غالب قندیل٬ نماینده سابق پارلمان لبنان٬ رئیس انستیتوی «اخبار شرق جدید» و از اعضای اصلی جبهه مقاومت لبنان٬ شامل سازمانهای انقلابی٬ کمونیست و دمکراتیک

ترجمه و زیرنویسها: احمد مزارعی

تایپ و ویرایش: آمادور – اشتراک

 درهم پاشی سریع گروه های بنیادگر٬ تکفیری٬ و شرکای بین المللی آنها٬ بسیاری را دچار بهت و ناباوری نمود. این فروپاشی به ارتش عربی سوریه و ملیشای توده ای امکان داد تا در مناطق وسیعی که تا آن روز بمدت بیش از یکسال در دست گروه های مسلح و تروریست بود٬ نفوذ کرده و تسلط خود را مستقر نماید٬ از این مناطق٬ بویژه میتوان٬از روستاها و شهرکهای استانهای ادلب٬ حمص و دمشق نام برد:

   یکم – شک نیست که فرماندهی نظامی سوریه برنامه های تهاجمی خود را بیشتر تدقیق نموده و اسلوبهای کار خود را نیز تغئیر داده است٬ همچنین وجود ملیشای توده ای که هر روز نیز میدان عملشان گسترده تر میشود و فعالیتهای خود را به سایر استانها انتقال میدهند٬ بمثابه عنصر تازه ای است که از نظر معادله نظامی و جنگجوئی٬ تحول تازه ای ایجاد کرده و تأثیر بسیار مثبتی بر سیر جنگ و معادله نیروها داشته است.

   اما سئوالی که گردانندگان و تأمین کنندگان مالی جنگ تجاوزکارانه٬ برعلیه سوریه را متحیر و سرگردان نموده اینستکه٬ چه رازی میان این فروپاشیهای سریع باندهای تبهکار تروریستی و انتقال مقدار بسیار عظیمی از اسلحه های گوناگون و پول در میان آنها٬ با توافقات بین المللی و دست اندکاران ترک و امیرنشینهای خلیج٬ زیر نظر آمریکا٬ وجود دارد؟ در گذشته مخالفان دولت سوریه ادعا میکردند که کمبود اسلحه باعث شده است که آنان در دوره گذشته نتوانند پیروز شوند٬ اما اینروزها ما در حالی شاهد شکستهای مفتضحانه تروریستها هستیم که بیش از ده هزار تن انواع سلاح برای آنها ارسال شده و میلیاردها دلار هم در میان آنها توزیع شده است و اخیرا وزیر خارجه آمریکا جان کری٬ اعلام داشت که یک میلیارد دلار دیگر بودجه برای تروریستها درنظر گرفته که مبلغ ۲۵۰ میلیون آنرا به ترکیه برد و در اختیار ترکها قرار داد تا در میان تروریستها توزیع کنند.

   دوم – معضل بسیار مهمی که اکنون باندها و مزدوران ناتو٬ تکفیری و تروریسم با آن روبرو هستند٬ انقلاب در رابطه توده ای مردم و بازگشت بخشهائی از آنها که در گذشته از متمردان ضد دولتی حمایت کردند ولی اکنون بسوی دولت ملی روی آورده و از ارتش ملی سوریه نیز بسختی حمایت میکنند. اینان بدنبال فرصتی هستند تا در امن و آسایش زندگی کنند٬ زیرا آنچه که گروههای تکفیری٬ مزدوران و وابستگان به ناتو بر سر مردم آوردند٬ شامل هرج و مرج٬ ترور٬ غارت منظم٬ از هم گسیختگی و جنگ و عربده کشی در میان دزدان و قاتلانی که از اقصی نقاط جهان به سوریه آورده شده بودند و کاری بجز تحقیر و ذلیل کردن مردم سوریه نداشتند٬ براحتی به قتل مردم دست میزدند٬ گردن افراد را با شمشیر و ساطور قطع میکردند٬ ارزاق عمومی را سرقت میکردند(۱)٬ هتک حرمت حیثیت مردم در نزدشان امری عادی بود و سرانجام سازمان القاعده و اینبار در لباس «جبهه النصره» در رهبری گروهها قرار گرفت که همگان شاهد فجایع آنان بودند و «افسران ارتش آزاد» سوریه تبدیل به شیوخ و روحانیانی شدند که فتوا میدادند و تجارت مسروقات میکردند.

   تسلط تروریسم و هرج و مرج در روستاهای سوریه به گندیدگی مطلق رسید٬ لذا ورود ارتش ملی سوریه باین مناطق تبدیل به ضرورتی امنیتی و توده ای گردید. اکثریت ساکنان این روستاها به مناطقی گریختند که در زیر سلطه دولت و ارتش سوریه قرار داشت. تعداد ساکنان شهر دمشق در گذشته ۲/۵ میلیون بود٬ اکنون بر اساس بعضی ارزیابیهای جمعیتی رسمی به ده میلیون بالغ میشود(۲)٬ زیرا سوریها از نظر فرهنگی و ساختار قومی به هویت ملی خود بسیار وابسته هستند و میکوشند در جهت پیشرفت٬ تغئیر و مدنیت حرکت کنند٬ در حالیکه باندهای تبهکار وابسته به ناتو٬ عربستان٬ نمونه هائی از سلطه بربریت غوغاگری٬ خونریزی ارائه دادند که کاملا مغایر با شیوه های آزادیخواهانه و دمکراتیکی بود که در مردم سوریه ریشه ای عمیق دارد. سیاستها و عملکردهای مرتبط با ناتو٬ اسرائیل٬ همپیمانی با ترکیه و امارات٬ اموری است رسوا شده و مورد نفرت مردم عادی و حتی اهالی روستاها بود که آنها بهمین دلیل برعلیه باندهای تبهکار بپا خاستند و به بردگی و رقیت آنها تن در ندادند.

   سوم – از مرحله سرپیچی و قطع رابطه طیفی از روستائیان سوریه٬ از باندهای تروریستی و قاتل و روی آوردنشان بسوی نیروهای داوطلب برای ملیشای توده ای٬ برای دفاع از میهن٬ میتوان گفت که این دگرگونی حاصل آزمایش بخشی از سوریها از تجربیات خود با گروههای هرج و مرج طلب و تروریست وابسته به ناتو بود که مشاهده کردند چگونه حیثیت و کرامت انسانی ملی که با عزت و افتخار زندگی کرده٬ با استمداد از فطرت انسانی خود با استعمارگران بمبارزه برخاسته و طی قرنها تن به سلطه بیگانه نداده٬ اکنون مورد دستبرد استعمارگران٬ مزدوران و مرتجعان برآمده از گور تاریخ قرار گرفته است. ملت سوری در تاریخ پر افتخار خود٬ همیشه بهر نیازمندی نه فقط مأوی داده٬ بلکه اور را بمثابه شهروند در جوار خود پذیرفته است٬ اکنون این ملت با عزت و کرامت چگونه مورد تهاجم٬ غارت و دزدی٬ انواع باندهای تبهکار٬ ترک٬ اردنی و لبنانی قرار گرفته و چگونه موزه های این کشور بغارت میرود.

   تغئیراتی که در برنامه ریزیهای ارتش ملی سوریه اتفاق افتاد و پیروزیهائی که بدست آورد٬ ترجمان عملی آن موجب شد تا موضعگیری اهالی روستاهای اطراف شهرستانها که ابتدا بطرف متمردین جذب شده بودند٬ تغئیر کند. روستائیان٬ هرج و مرج و اعمال تروریستی مزدوران وابسته را در عمل تجربه کردند و باین نتیجه رسیدند که دولت آنها٬ تنها نمایندگان واقعی آرمانهای ملی آنهاست٬ دولتی که در طول تاریخ سوریه مورد افتخار و مباهات آنها بوده است.

   زمان تهاجم ارتش ملی سوریه٬ برای بازستاندن روستاها از متمردین٬ درست زمانی بود که مزدوران ناتو در اوج گندیدگی خود قرار گرفته بودند. این وضعیت باعث شد که توده های وسیع مردم نسبت بآنان متنفر شده و مجددا به دامن دولت خودشان بازگردند. موفقیتهای اخیر دولت در بازگرداندن روستاها و اهالی آنها بجای واقعی خودشان و از سوئی تغئیر تاکتیهای ارتش و دست آوردهای تازه اش٬ موجب پیشرویهای بیشتری در روزهای آینده خواهد شد.

زیرنویسها از مترجم است:

(۱)- بنا به نوشته خبرگزاریهای متعدد٬ تروریستهای مزدور٬ در شهرهائیکه تسلط پیدا میکردند٬ آذوقه مردم شامل نان٬ آرد٬ روغن و شکر را از انبارهای شهرها سرقت و به ترکیه میبردند و در آنجا با کمک مأموران دولتی ترکیه بفروش میرساندند. در ترکیه هنوز بقایای مناسبات دوره ایلغاری مشاهده میشود. اصطلاح «دزی و غزی» و «خان ما بگی داشت٬ بگ ما سگی داشت» ٬ متعلق به آن دوره است.

(۲)- در مورد پذیرش پناهندگان در درون شهرها٬ دولت و ملت سوریه بنابه فرهنگ انساندوستانه تاریخی و همچنین اشاعه فرهنگ سوسیالیستی در چند دهه اخیر بوسیله حزب بعث٬ بسیار مسئولانه عمل کرده است. در سوریه نزدیک به هفتصد هزار نفر پناهنده فلسطینی بویژه در اردوگاه  نیرموک که بزرگترین اردوگاه است٬ زندگی میکنند و از حقوق شهروندی برخوردارند٬ اما از نظرگاه سیاسی٬  فلسطینی بوده و باید به خانه و کاشانه اصلی خود بازگردند.همچنین در جریان جنگ تجاوزکارانه آمریکا به عراق یک و نیم میلیون عراقی به سوریه پناهنده شدند. دولت سوریه با اطلاعیه ای از آنان بعنوان پناهنده اما با حقوق شهروندی کامل سوریه٬ استقبال و همه گونه امکانات را در اختیارشان قرار داد٬ باضافه اینکه دولت سوریه با تمام امکانات به کمک مقاومت ملی در عراق شتافته و تا پاک شدن خاک عراق از لوث وجود آمریکائیها٬ به پشتیبانی ادامه داد. هنوز تعدادی پناهنده عراقی د سوریه بسر میبرند که البته مخارج آنها را دولت عراق بعهده دارد و بطور تدریجی به عراق باز میگردند.