برای ماه مه

سخت می بارد باران

در باد!

دارد اندر د ل         توفان

فریاد:

«در خزان     زرد   سرمایه

گر هوا راست به تن

عطرِ داد

از دم گرم     بهار   کار ست

درسیه دره ی سرد بیداد!»

برزین آذرمهر