راست های بازنده در ونزوئلا «دبه» در آورده اند!

یونگه ولت –  ترجمه رضا نافعی

آینده ما

«نیکلاس مادور» نخستین کارگری است که به ریاست جمهوری انتخاب شد. او روز یکشنبه با تفاوتی اندک   بر هماورد خود، کاپریلس  رادونسکی ، نامزد مخالفان که به 49 درصد از آراء دست یافت، پیروز شد. شورای ملی انتخابات ساعت 23  بوقت محلی خبر پیروزی مادور را اعلام کرد. تا آن لحظه ساعات پر هیجانی بر منتظران گذشت. ساعت 18 حوزه های رای گیری تعطیل شدند بر اساس نظرپرسی هائی که پس از بسته شدن حوزه ها صورت گرفت  پیش بینی می شد که پیروزی مادور قطعی است. اما هرقدر   شب پیش تر می رفت ، از برتری پیش بینی شده در نظر پرسی  ها،  بیشتر کاسته می شد. او  و انقلاب بولیوی  لحظه به لحظه  بیشتر بسوی  پرتگاه شکست می لغزیدند. این احساس اولیه بود، وقتی » تی بی سا  لوسِنا» ، رئیس شورای ملی انتخابات نتیجه را اعلام کرد، طپش شدید قلب ها آرام گرفت: تفاوت اندک بود ولی او برنده  بود. کاپریلس، رقیب مادور،  سخن از تقلب در شمارش آراء بمیان آورد و نتیجه را نپذیرفت.

کالوس آکینو، عضو هیأت سیاسی حزب کمونیست ونزوئلا، در نخستین ارزیابی خود برای  خبرنگار ویژه یونگه ولت که در محل حضور داشت، بار دیگر بر شرکت نزدیک به 80 درصد از واجدین شرائط در انتخابات تاکید ورزید. بنا بر این بدست آوردن بیش از 50 در صد از آراء نتیجه ایست موفقیت آمیز  و قطعی. اینک باید دید که آیا راست ها نتیجه را خواهند پذیرفت یا تلاش خواهند کرد کار را بخشونت بکشانند. او گفت: «دلیل تفاوت اندک آراء این بود که برای تعمیق انقلاب گامی برداشته نشد.  در سالهای گذشته در سیاست  ارگانهای مختلف کمبود هائی وجودداشت ولی چاوز با تکیه بر نیروی  فوق العاده رهبری خود آنها را تعدیل کرد».

در واقع پیش از انتخابات  نشانی از این که تفاوت در نتیجه نهائی آراء اندک خواهد بود، مشاهده نمی شد.

حاصل همه پرسی  همه موسسات سنجش آراء در ونزوئلا حکایت از پیروزی  درخشان مادور می کردند. در پنجشنبه گذشته میلیونها نفردر مرکز کاراکاس با شرکت در تظاهرات پشتیبانی خود را از نامزد سوسیالیست انتخابات اعلام می کردند. روز یکشنبه نیز هوادران مادور در خیابانها تصویری از اعتماد به پیروزی خود ارائه می دادند.

مادور در نخستین سخنانی که پس از اعلام نتایج انتخابات در برابر کاخ ریاست جمهوری  بیان کرد، امکان هر نوع همکاری با مخالفان راستگرا را رد کرداو گفت که در ونزوئلا ساختمان سوسیالیسم  دموکراتیک، بولیویائی و مسیحی ادامه خواهد یافت. نتیجه   انتخابات  نشان داد که قدرت خلق باید افزونتر گردد و گسترش یابد تا بتوان خطا های سالهای گذشته را اصلاح  کرد و کمبود ها را برطرف ساخت. گرچه هزاران نفر از هواداران ریاست جمهور جدید در برابر کاخ ریاست جمهوری گرد آمده بودند  اما  این بار از آن  رقص و  پایکوبی  اکتبر سال پیش خبری نبود.

«هایکه هنزل » نماینده مجلس آلمان از حزب چپ،  روز دوشنبه گفت پیروزی نیکلاس مادور در انتخابات ریاست جمهوری تایید دوباره ای بود بر اصلاحات عمیق اجتماعی  و  نوسازی دموکراتیکی    که از سال 1999 در ونزوئلا آغاز شده است . او گفت: پذیرفته نشدن نتیجه انتخابات از سوی  کاپریلس رادونسکی نمایشگر خصلت غیر دموکراتیک  مخالفان موتلف است. حزب چپ واکنش خردمندانه مادور رئیس جمهور منتخب را که با شمارش دوباره آراء  موافقت کرد تا شفافیت  انتخابات را اثبات کند، ستایش می کند».

http://www.jungewelt.de/2013/04-16/053.php