عوامل تهدید در کره چه کسانى هستند؟

نويسنده: آندرش کارلسون 

مترجم: پيام پرتوى

در هفته هاى اخير تبليغات جنگى بر عليه کره به سکرآورترين درجات خود دست يافته است· گفته ميشود که کره شمالى-ه فقير و کوچک آمريکا و تمام جهان را با سلاح اتمى٬ و صرفا به دليل بى خردى و تعصب کين جونگ اونس٬ تهديد ميکند·

بر روى مبلهاى تلويزيون٬ متخصصان خود خوانده امنيتى متفکرانه خم بر ابرو برمياورند· آنها به اتفاق موعظه ميکنند٬ شرايط خطرناک است· چرا که پى بردن به آنچه که کره شمالى چه در سر ميپروراند غيرممکن است·

اما Aftonbladet (يک روزنامه به اصطلاح دست چپى سوٸدى) ميداند· روزنامه با مارک فيتزپاتريک از موسسه بين المللى براى مطالعات استراتژيک٬ IISS٬ که بعنوان يک منبع – برى از اتهام در بلندگو ميگويد که “کره شمالى امسال حمله خواهد کرد” (۳/۱۵)· اما اينکه IISS به دولتهاى انگليس و آمريکا وابسته است و اينکه فيتزپاتريک قبل از انتصابش به “متخصص مستقل” ۲۵ سال پيش در دستگاه دولتى کار کرده است بر روى شواليه منبع انتقاد تاٽيرى ندارد· اگر هدف هموار نمودن راه براى جنگ است حقيقت مانند هميشه اولين قربانى است·

اما در ميان امواج اخبار عجيب و غريب درباره و از کره شمالى٬ ابلاغ شده با لحنى که تو گويى از تلويزيون دولتى خوانده ميشود٬ اطلاعات مهمى٬ احتمالا از روى اشتباه و بدون اينکه بلندگوى-ه در خدمت به محتواى آن پى برده باشد٬ تراوش ميکنند·

يک مٽال: “آمريکا بر عليه کره شمالى تمرينات جنگى اتمى ميکند” (Aftonbladet ۳/۱۹)·

جللل خالق؟! آيا اين کره شمالى نيست که بدون دليل آمريکا و کره جنوبى را با جنگ اتمى تهديد ميکند؟ نه٬ بديهى است که نه· چرا که آمريکا در تمرينات جنگى خود٬ “Key Resolve and Foal Eagle که در سراسر ماه مارس جريان داشت٬ فقط زيردرياييهاى اتمى و کشتيهاى هواپيمابر را به خارج از آبهاى کره شمالى نفرستاده است· علاوه بر اين ناوگانى از هواپيماهاى بدنام- ه  B ۵۲ ٬ از جنگ ويتنام را نيز به منظور تمرين بمباران اتمى بر عليه همسايه ى شمالى به کره جنوبى پرواز کرده اند· البته تنها بخاطر عاملى بازدارنده٬ Aftonbladet بعنوان نسخه بدل-ه منشى مطبوعاتى پنتاگون٬ جرج ليتل٬ سوگند ميخورد·

يقينا شگفت انگيز است· تمرينات اتمى آمريکا با هدف بازدارندگى انجام ميشود٬ اگر چه آمريکا تنها کشورجهان است که از سلاح اتمى استفاده کرده و ميگويد که آماده است از آن با هدف حمله استفاده کند· اما اينکه کره شمالى ميگويد که آماده است از خود دفاع کند٬ تهديدى ميشود بر عليه همه جهان – اگر چه وجود سلاح هسته اى و قابليت جنگى آن در روابط ديگر از جانب همان گوينده گان حقيقت مورد سوال قرار ميگيرد·

مٽال دوم: “طرح آمريکا: آنها بدين ترتيب به کره شمالى حمله خواهند کرد” (Aftonbladet ۲۸/۳)

عجبا!! چرا اين همه سر و صدا در مورد کره شمالى در حاليکه آمريکا قصد حمله دارد ؟ تصور کنيد که روسيه در خارج از گوتلند و با سربازان مجهز به سلاح هسته اى در اولاند و در امتداد تمام مرزهاى سوٸدى- فنلاندى در شمال بر عليه سوٸد دست به تمرينات هسته اى بزند و همه اينها در توافق با يک دولت فرمانبردار فنلاندى· در اين صورت چگونه بنظر ميايد صداى آوازه خوانهايى که دچار خروسک ميشوند فقط به دليل اينکه روسيه به دنبال بازسازى يک قدرت نظامى رو به زوال است؟

طرحها وجود دارد٬ و از مدتها قبل وجود داشته اند٬ اما ابتدا به تازگى توسط سايت ” Defense News” افشاء شده است· اما در کره شمالى دهها سال است که طرحهاى حمله شناخته شده ا ند٬ اگر چه نه با تمام جزييات٬ اما با يک تجزيه و تحليل منطقى امنيتى· آمريکا ۶۰ سال پس از جنگ کره همچنان از امضاى قرارداد صلح سرباز ميزند· چرا؟ البته براى اينکه از سر گرفتن جنگ و زمان مناسب براى انجام آن را طرح ريزى ميکند؟ آمريکا و کره جنوبى هر سال نقشه حمله به کره شمالى را شبيه سازى ميکنند· چرا؟ البته براى اينکه نيروهاى مسلح٬ در صورت مهيا شدن شرايط٬ بايد طرح را به مرحله اجرا درآوردند·

مسٸله اى در اين رابطه· در سند محرمانه اى که ” Defense News” منتشر نموده است گفته ميشود که پنتاگون٬ عليرغم برتريت عظيم نظامى٬ دشواريهاى بزرگى را در حمله طراحى شده به کره شمالى ميبيند· Aftonbladet مينويسد٬ “اما کنترل بر روى کره شمالى٬ از جمله به دليل فقدان اطلاعات امنيتى٬ دشوارتر از آنى بود که آمريکاييها تصور نموده بودند”·

تعجب نکنيد از اينکه تمام عوامل آمريکا با صدايى بلند از “درونگرايى” کره شمالى و از اينکه خارجيها نميتوانند آزادانه به کشور سفر کنند شکايت ميکنند· اينچنين شرارت ناخواسته اى فقدان اطلاعات امنيتى را اراٸه داده و به اجرا گذاردن حمله طراحى شده را دشوار مينمايد·

وضعيت در کره يقينا جديست· اما به کره شمالى٬  که تنها آرزويش ساخت  ساز کشور در همزيستى مسالمت آميز با همسايگان خود و با تمام جهان٬ به شيوه سوسياليستى خود و بدون تحريمها و تهديدات جنگى مداوم که کشور را عذاب ميدهد٬ است·

طرحهاى جنگى به آمريکا تعلق دارند٬ تهديدات اتمى از جانب آمريکا ميايند· تلاش کره شمالى تنها اينست که به آمريکاى-ه فاقد اطلاعات بفهماند که طرحهاى حمله برايش گران تمام خواهد شد٬ اينکه توانايى مقابله در مقابل حمله را با همان ابزار٬ هر چه که هست٬ دارد·

تنها بلند گوهاى جنگى ميتوانند کره شمالى را به آن متهم نمايند·

http://www.kommunisterna.org/nyheter/2013/03/vem-hotar-vem-i-korea

28 mars 2013