حقایق در مورد وضعیت اقتصادى ونزوٸلا

کارل بيلد (وزير امور خارجه سوٸد)  در مورد اقتصاد ونزوٸلا دروغ ميگويد

حقايق در مورد وضعيت اقتصادى ونزوٸلا

مترجم: پيام پرتوى

12 mars 2013

ساخت و ساز مسکن بخش مهمى از سرمايه گذارى براى استفاده از درآمدهاى نفت جهت بهبود شرايط زندگى است·

پس از درگذشت پرزيدنت هوگو چاوز وزير امور سوٸد٬ خارجه کارل بيلد٬ او را به اين متهم نمود که از بقيه اقصاد (بخشهاى غير نفتى) غفلت نموده و ونزوٸلا را “در شرايط دشوارى” قرار داده است · اين ادعا با حقايق تطابق ندارد·

در حال حاضر بهاى مواغذايى دولتى از طريق يارانه ها و کنترل قيمىها پايين نگه داشته ميشوند· شمار افراد مبتلا به سوء تغذيه بصورت حيرت آورى کاهش يافته است·

همانطور که ميدانيم در حال حاضر کشورهاى ٽروتمند امپرياليستى در بحرانى عميق٬ با توليد ناخالص داخلى – ه در حال سقوط٬ بسر ميبرند· در خلال ۲۰۱۱ در ونزوٸلا توليد ناخالص داخلى ۴٬۲ درصد رشد کرد· شرکت اطلاعات مالى – ه بلوم برگ تخمين ميزند که نرخ رشد در خلال ۲۰۱۲ ٬ ۵٬۵ در صد بود·

جالبتر زمانيست که ما تاييديه بلومبرگ را در مورد اينکه نرخ رشد عمدتا با افزايش سريع ساخت و ساز رخ ميدهد ميخوانيم· اين گسترش با ۱۶٬۸ درصد افزايش يافت· صنعت نفت پاسخگوى بخش ناچيزى از نرخ رشد٬ ۱٬۶ درصد٬ بود· از پايان سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ بيش از ۲۶۰۰۰۰ دستگاه آپارتمان ساخته شد٬ براى سال ۲۰۱۳ ٬ ساخت و ساز ۳۸۰۰۰۰ دستگاه آپارتمان در نظر گرفته شده است· برنامه Gran Mision Vivienda Venezuela ناميده شده است و هدف ساخت خانه هاى مجهز براى همه است·

اگر مسٸله را کمى عميقتر مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم متوجه ميشويم که ساخت و ساز مسکن براى فقرا عامل اين افزايش بوده و شمار خانواده هاى پر جمعيت و خانه هاى فاقد دسترسى به آب و فاضلاب کاهش يافته است· قبل از انتخاب چاوز به مقام رياست جهمورى ۸۰ درصد از جمعيت ونزوٸلا به آب آشاميدنى و ۶۲ درصد به فاضلاب دسترسى داشتند· در حال حاضر ارقام تا٬ به ترتيب٬ ۹۲ و ۸۲ درصد افزايش يافته است· در مقايسه با ۱۹۹۸ شمار افرادى که به آب آشاميدنى دسترسى پيدا کرده اند با چهار و تعدادى که فاضلاب دارند با پنج درصد بالا رفته است·

در کنار مناطق تازه ساخته شده مدارس٬ درمانگاهها و تاسيسات ورزشى ساخته ميشوند· خيابانها آسفالت و براى مردم پارک براى تفريح و قدم زدن تاسيس ميشود· شوراهاى محلى٬ ارگانهاى حکومتى مردمى که در خلال دوران چاوز بعنوان رٸيس جمهور تاسيس شدند٬ در اغلب طرحهاى ساختمان سازى مشارکت دارند·

يکى از دلايلى که ساخت و ساز ميتواند ادامه پيدا کند اينست که صنعت سيمان در سال ۲۰۰۸ دولتى شد و بيش از هر زمان ديگر توليد مينمايد· در اين ميان حمايتى که دولت بلاروس به صنعت مواد ساختمانى ميدهد نيز مهم است· مهندسان بلاروسى ساخت و ساز يک کارخانه آجرپزى را رهبرى نمودند· همکارى بلاروس و ونزوٸلا با هشت طرح مشترک براى توليد تخته٬ کف و مواد پشت بام ادامه دارد·

نشان داده شده است که همکارى با ايران٬ چين و بلاروس٬ در مقايسه با معماران صاحب سرمايه داخلى٬ بسيار آسانتر است· در حال حاضر٬ روزانه٬ ۴۸۰ مسکن جديد در ونزوٸلا ساخته ميشود- و کارل بيلد اين را “شرايطى دشوار” مينامد·

بدون دولتى نمودن توليد برق توسط دولت  و به اجرا گذاردن سريع ساخت و ساز کارخانه انرژى آبى با کمک چين مجهز نمودن خانه هاى جديد به برق امکان پذير نبود· در خلال دوران حکومت چاوز توليد برق ده برابر شده است· در حال حاضر توليد آن در سطح سوٸد است اما ظرفيتش هنوز کفايت نمينمايد· ونزوٸلا با سرمايه گذاريها بر روى انرژى آبى٬ گرماى زمينى٬ انرژى بادى و انرژى خورشيدى ادامه خواهد داد·

سال گذشته صنعت کشاورزى دو برابر صنعت نفت افزايش يافت· دليل اصلى اين رشد به اجرا گذاردن سياست اصلاحات ارضى از جانب چاوز بود· کشاورزان زمينها را اشغال و تعاونيها را تاسيس نموده اند٬ آنها همشهريان آزاد و محترمى هستند که يک کشاورزى پايدار را اداره مينمايند·

آنها کشت و کار را کنترل ميکنند· کشاورزان در پردازش مواد خام شرکت ميکنند· دولت وظيفه تامين اعتبارات و مشاوران را بر عهده دارد· تعاونيها مواد غذايى را به زنجيره اى دولتى Mercal تحويل ميدهند· در آنجا آنها به قيمتهايى که ۵۰ درصد کمتر از قيمت بازار است به فروش ميرسند·

دولت بيش از ۶۰۰۰ کافه تريا و سالنهاى غذا خورى را براه انداخته است که آنها نيز با يارانه هاى دولتى اداره ميشوند· در حال حاضر دولت قيمت مواد غذايى را از طريق اعطاى يارانه پايين نگه ميدارد·

نتيجه ناپديد شدن گرسنگى در ميان زاغه نشينان٬ تقريبا٬ بوده و شمار افراد مبتلا به سوء تغذيه از۲۱ درصد٬ ۱۹۹۸ ٬ به شش درصد٬ ۲۰۰۷ ٬ کاهش يافته است· ميزان دريافت کالرى از ۲۲۰۰ ٬ ۱۹۹۸ ٬ تا ۲۷۰۰ ٬ ۲۰۰۸ ٬ افزايش يافته است· امروزه بيمارى چاقى مسٸله بزرگترى از سوء تغذيه است·

يکى از نتايج بدست آمده از تغذيه بهبود يافته افزايش ميزان متوسط رشد قد در ميان کودکان بوده است· اما يک دليل بسيار مهمتر براى اين بهبود سلامت اينست که فقرا به بهداشت رايگان دسترسى پيدا کرده اند· هنگاميکه ما در سوٸد از طريق خصوصى سازيها و کاهش امکانات٬ که مسٸوليت انجام آنها عمدتا بر عهده رفقاى حزبى کارل بيلد قرار دارد٬ شاهد وخيمتر شدن واضاع بهداشت و درمان هستيم مردم ونزوٸلا مراکز درمانى جديدى را که مانند قارچ از زمين سر برآورده اند دريافت نموده اند·

شمار پزشکان در مراکز مراقبتهاى اوليه٬ ميان ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ ٬ ۱۲ برابر شده است· تحت رهبرى چاوز طول زندگى از ۷۴٬۵ سال تا ۷۹٬۵ سال٬ سطحى که خود را به سوٸد نزديک ميکند٬ افزايش يافته و سطح مرگ و مير ميان نوزادان تا يک سوم سقوط نموده است· دولت و داروخانه هاى خصوصى در شرکتى مشترک که دارو را به قيمت بسيار پايينتر از بازار عرضه مينمايند٬ در هم ادغام شده اند·

۵۰ سال پيش٬ ۱۹۶۲ ٬ دولت ونزوٸلا تصميم به ساخت يک کارخانه اتوموبيل و تراکتور سازى گرفت· نيت پاک بود· هدف مبدل نمودن ونزوٸلا به يک کشور مدرن و صنعتى بود· صنايع جديد يک سرمايه گذارى مهم در جهت کاهش واردات کشور٬ اراٸه تخصص فن آورى و گسترش صنعت سنگين بود· نه اتوموبيلى و نه تراکتورى٬ هيچيک٬ ساخته نشدند· کشورهاى امپرياليستى مايل نبودند که ونزوٸلا وسايل نقليه خود را بسازد· آنها ميخواستند که کشور مستعمره باقى مانده و خود را به توليد مواد خام محدود نمايد· کشورهاى امپرياليستى از تجهيز ونزوٸلا با فن آورى٬ ماشينها و سرمايه که براى ساخت و ساز کارخانجات طراحى شده مطالبه ميشد٬ امتناع ورزيدند·

دولت فعلى ونزوٸلا توهمى در مورد اينکه بازار بصورتى جادويى بتواند کشور را مدرنيزه نمايد ندارد· دولت در عوض نقشى فعال را در طراحى٬ راه اندازى ايفا نموده و توسعه کشور را رهبرى مينمايد· انقلاب بوليوارى نشان ميدهد که مسير واقعى صنعتى شدن و توسعه اى که در بر گيرنده منافع اکٽريت مردم کشور باشد از طريق يک انقلاب اجتماعى و اقتصادى امکانپذير است·

ونزوٸلا به منظور دستيابى به انتقال دانش با مجموعه اى از کشورها٬ اغلب کشورهايى که خود يکبار زمانى انقلاب اجتماعى را به اجرا گذارده اند٬ همکارى مينمايد· اما ونزوٸلا در اساس با تمام کشورها و شرکتهاى خارجى که انتقال علم و دانش را اراٸه مينمايند همکارى دارد· تنها ۵۶ طرح٬ در تمام زمينه هاى ممکن٬ با آرژانتين برنامه ريزى شده است·

در حال حاضر در ونزوٸلا اتوموبيلهاى ساخته شده ى ونزوٸلايى در طردد هستند· کشور طى سالهاى اخير کارخانجات جديدى را که با کمک کمکهاى خارجى که چيزهاى مختلف مانند کشتى٬ موتور سيکل٬ توليدات بهداشتى٬ کامپيوتر٬ تلفنهاى همراه٬ لامپها با مصرف کم٬ دوچرخه٬ ابزار٬ اسلحه٬ آرد ذرت و روغن غذا را ميسازد تاسيس نموده است· هدف اين است که کشور به خود اتکاء نمايد·

به ما اجازه بدهيد که با تقريبا يکى از جديدترين سرمايه گذاريها در ونزوٸلا- راه آهن – تمام کنيم· اين طرحى است ۲۰ ساله و بر اساس ساخت و ساز-ه ۱۳۶۶۵ کيلومتر راه آهن و٬ از اين طريق٬ ايجاد ارتباط ميان تمام کشور را در نظر دارد· هنگاميکه چاوز بعنوان رٸيس جمهور بر سر کار آمد تنها يک خط راه آهن به طول ۱۷۳ کيلومتر وجود داشت· اين اولين راه آهن٬ زمانيکه اولين خط جديد٬ ۲۰۰۶ ٬ افتتاح شد٬ در عرض ۷۰ سال بود·

در ونزوٸلا رشد توليد کالاها و استفاده از خودروهاى شخصى شبکه ترافيکى سنگينى را با خود به همراه آورده است· اين راه آهن جديد ميتواند اين مشکل را حل کند· خطوط راه آهن گردشگرى داخلى را افزايش خواهد داد· هدف اين است که اين راه آهن کشور را به کلمبيا و برزيل متصل نمايد· ايتالىا٬ ژاپن و چين با اراٸه تجهيزات و تخصص فنى به انجام اين مهم يارى خواهند رساند· حتى شرکتها از کشورهايى مانند ايتاليا و ژاپن نيز بايد به انتقال فن و تخصصص سازمان داه شده يارى رسانند· هدف اينست که ونزوٸلا ساخت و ساز تعميرگاهها و توليد لوکوموتيو٬ واگن٬ تجهيزات جوشکارى و جرٽقيل ها را آغاز نمايد· راه آهن با آهن ونزوٸلايى ساخته خواهد شد·

کارل بيلد مانند هميشه دروغ ميگويد· حقايق نشان ميدهد که ونزوٸلا به لطف سياستى که چاوز بکار گرفت٬ هرگز در شرايطى بهتر از اين قرار نداشته است·

Karl Olofsson

http://proletaren.se/utrikes-latinamerika/bildt-ljuger-om-venezuelas-ekonomi