سرتیتر

حمایت سندیکاهای کارگری آلمان از عملیات ارتش در خارج و از صنایع جنگ افزار

German-Foreign-Policy.com

ترجمه توسط  حميد بهشتي 

منبع ما تلاکس کالا

 ارتباط بی اشکال‬

برلین (گزارش ویژه) اتحادیه سندیکاهای آلمان (DGB) می کوشد با ارتش آلمان همراهی نموده و از تحولات نیروهای آن به ارتشی که جهانی شده و لازم است برای حمله و اشغال بتواند عمل کند حمایت نماید. آخرین اظهارات رهبری اتحادیه سندیکایی آلمان در این راستا بیانگر تداوم تاریخی موجود است. اتحادیه سندیکاهای آلمان در گذشته نیز در اطلاعیه مشترکی که باتفاق ارتش این کشور در 1981 صادر نمود برای ارتش آلمان «نقش غیر قابل صرفنظری» را برای تحول دموکراتیک در این کشور قائل بود. نهاد مزبور آن زمان نیز – همانند امروزبه «اعتماد متقابل» و «احترام به وظیفه طرف مقابل» اذعان داشت. در سال 1950 اتحادیه سندیکاهای آلمان مواضع ناروشن خویش نسبت به ارتشی شدن مجدد آلمان را آشکار نمود. در حالیکه سازمان مزبور با «تجدید بنای ارتش آلمان» مخالفت نموده بود، تأکید می نمود که «ملت آلمان به دفاع از فرهنگ مغرب زمین» متعهد می باشد. از سال 1956 بخشی از DGB که مسئول اداره روابط عمومی آن است امور مربوط به سربازان و پرسنل غیر نظامی ارتش را سازماندهی می کند. سندیکای صنایع فلزی نیز که عضو اتحادیه سندیکاهای آلمان می باشد، همواره از صدور تسلیحات و تولید جنگ افزار حمایت نموده و اکنون از مسئولین نسبت به توسعه و تولید هواپیمای جنگی بدون سرنشین حمایت می نمایند.

خواسته های مشترک‬

به گونه ای که وزارت دفاع آلمان اعلام نموده است وزیر دفاع، توماس دِمِزیر (از حزب دموکرات مسیحی) در هفته گذشته در جلسه هیئت مدیره اتحادیه سندیکاهای آلمان در برلین حضور به هم رساند. وزیر دفاع به اتفاق رئیس DGB اعلام نمود که موضع مشترکی میان ارتش و سندیکا در دست تهیه می باشد که در آن خواسته های مشترک آنها مطرح خواهد گشت.[1] رئیس اتحادیه مزبور، میشائیل زُمِر خواهان این گشت که تسلیحات کافی در اختیار سربازان آلمانی که برای مأموریت به خارج ارسال می گردند گذاشته و از آنها حفاظت بعمل آید و به خدمتی که می کنند در عرصه عمومی ارج گذاری شود. [2] وی چنین ادامه داد که مدت ها ارتباط میان سندیکاها و ارتش آلمان بدون اشکال نبوده است در حالیکه امروزه دیگر مشکلی در بین نیست.[3] وی در سخنرانی که در ماه مارس سال 2011 در انشکده افسری هامبورگ ایراد نمود اظهار داشت که ارسال نیروهای آلمان برای عملیات در خارج «ارتباط میان سندیکاها و ارتش را بسیار بهبود» بخشیده است. با توجه به خواسته ی موکد رهبری آلمان مبنی بر حفظ امنیت منابع مواد اولیه در سراسر جهان، وی که عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان می باشد اعلام نمود که حزب متبوع وی نیر خواهان «تأمین امنیت منابع اولیه» می باشد. [4]‬

وظیفه مشترک‬

رهنمود برای اطلاعیه صادره از جانب رئیس اتحادیه سندیکاهای آلمان، زُمِر و وزیر دفاع این کشور دُمِزیِر قطعنامه مشترکی است که از جانب سندیکاها و ارتش در سال 1981 صادر گشت. در آنجا گفته شده بود که دیگر دلیلی برای رابطه ی دارای اشکالی  که در گذشته میان این دو حاکم بوده است وجود ندارد. «برعکس دوران طولانی در تاریخ آلمان که نیروهای مسلح و سازماندهی کارگران در جوّ دشمنانه در مقابل یکدیگر بودند امروزه ارتش و سندیکاهای آلمان در این امر با یکدیگر متفق القول می باشند که وظیفه مشترکشان نگهبانی از نظام قانونمدار حامی آزادی و دموکراسی و حفاظت از حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی شهروندان می باشد که در قانون اساسی این کشور تضمین شده است». بدین قرار DGB و ارتش پشتیبانی از حق موجودیت نهاد اداره اجتماع را که «نقش غیر قابل صرفنظری» بوده و لازمه آن اینست که از «رهبری دولت، مجلس و جامعه ارتشی حمایت گردد» را بر عهده می گیرند. لذا اعتماد متقابل و احترام به وظایف طرف مقابل شرط لازم برای ارتباط قوی و حیاتی میان ارتش و سندیکاهای کارگری می باشد. [5] …‬

 

[1] Bundeswehr und Gewerkschaft – gemeinsame Erklärung in Arbeit; http://www.bmvg.de 05.02.2013

[2] DGB-Chef Sommer: Soldaten haben Schutz und Achtung verdient; dapd 05.02.2013

[3] Schulterschluss zwischen Gewerkschaften und Bundeswehr; dpa 05.02.2013

[4] Rede des DGB-Vorsitzenden Michael Sommer am 8. März 2011 an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg zum Thema «Die Gewerkschaften und ihr Verhältnis zur Bundeswehr» (Niederschrift); http://www.hsu-hh.de

[5] Bundeswehr und Gewerkschaften – Gemeinsame Erklärung von Vertretern der Bundeswehr und des DGB (1981). In: Gewerkschaften und Bundeswehr. Das Verhältnis des DGB zum Militär und die Organisierung von Soldaten. Militärpolitik Dokumentation, Heft 23/24, 5. Jg., 1981