ویدیو

بحران و درگیری ها در عراق- در عراق چه میگذرد؟

احمد مزارعی : بحران و درگیری ها در عراق- در عراق چه میگذرد؟
نقش دولت مالکی و عربستان و قطر متحدان آمریکا از یک سو و ایران از سوی دیگر در عراق