فرجام یک غرور – 
نگاهی به تصمیم گیری هیئت مدیره سندیکای واحد

همايون جابری عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

زمانی که منصور اسالو در جلوی ترمينال واحد روی صندلی رفت و فرياد ميزد که ” ما انقلاب نکرديم که دخترهايمان را در دوبی و کراچی بفروشند، مردم ما فقير باشند و حقوق مان از بين برود. اين شرايط حق ما نيست” کمتر کسی در آن شرايط فکر ميکرد که انسانی با جسارتی مانند او امروز دست سرنوشت رقم بخورد و در جلسه هيئت مديره ای بدون يک استثنا همه رای بر برکناری او بدهند ، آنهم در جلسه ای که در چند سال گذشته برگذاری اش کم اتفاق افتاده بود و زمانيکه دستور جلسه بر روی سايتها رفت کسی که دستی بر آتش آن مبارزه داشته است از ديدن آن ناراحت نشود.

خودم بعنوان کسی که در پايين و بالای اين سنديکا در شرايطی بوده ام وظيفه ام دانستم در حد عمل خود ام به اين تصميم گيری جواب بدهم

يک/تصميم گيری جديد سنديکای واحد ناشی از شرايطی است که از عدم برگذاری انتخابات هئيت مديرهء از سال1386به بعد بوجود آمده, چرا که نداشتن مکان سنديکا و امکان نمايندگی در محيط کار ما را مجبور کرد که نتوانيم نهاد سنديکا را براساس مفاد اساسنامه پيش ببريم.

درست است که خيلی از اعضاء هيئت مديره از جمله خود منصور اسالو که امروزه آماج حملات هستند نميتوانستند تن به برگذاری انتخابات بدهند و چه بسا خانه کارگر و شورای اسلامی کار با تهديد و تعطيلی کار نمی گذاشتند انتخاباتی صورت بگيرد و موج حمايت افرادی بسياری از اين بحث بالا گرفت ؛ شايد با برگذاری دور جديد انتخابات در آن تاريخ موافق بودند ولی ترس ازبرگذاری مجمع عمومی که بيم آن ميرفت اعتبار چند هزار نفری سال84را نداشته باشد.باعث به اصطلاح مصلحتی شد که امروز به جزيی جدا نشدنی تبديل شد و تمام اعضای هيئت مديره امروز نميتوانند اين مشکل را ناديده بگيرند.

دو/رفتار امروز سنديکای شرکت واحد ناشی از ديسپلين نهادينه شده در کل امورات آن است که سيستم حاکم بر سياست واقتصاد ايران بوجود آورده, چه بسا ميتوان آنرا به سيستمهای تک حزبی تشبيه کرد نه سيستم سنديکای و اداره سنديکا و برگذاری جلسات و پايداری به مواز سنديکای تا حدی بود که ما هيچگاه گذشتی در قبال هم نداشتيم و با يک خطا فرد مخاطی را ترد ميکرديم. ما اعضای داشتيم که بخاطر داشتن چندين فرزند و حتی نداشتن نان شب و مريض در خانه اشان بخاطر دادن تعهد به مديريت برای بازگشت به کار از سنديکا اخراج می کرديم و چه بسا اين افراد شريفترين افراد جامعه ما بودند و در تعهد اجتماعی آنها نميشد شک کرد ولی متاسفانه گرسنگی دين و ايمان ندارد و آدم هر کاری ميتواند بکند اين که کارگر عضو سنديکا را مجبور ميکردند که برخلاف آنچه بدان ايمان دارد برعليه سنديکا واعضاء آن حرفی بزند تا سند برگشت به کار و رهايی از مجازات و آوارگی وی باشد,امروز قابل درک است ولی قابل دفاع نيست و بايد با اين سنت مبارزه کرد چرا که اين سنت به اينجا رسيده است که در زمانيکه خود اسالو نيست همين کار را انجام دهند و خود ايشان در ساختن اين فرهنگ بسيار مسئول زيرا ما شاهد بوديم در جلسه ای که به او انتقاد ميشد سريع به طرف ميگفت تو اطلاعاتی هستی

سه/رفتار امروزمنصور اسالوخيلی فراتر از آن چيزيست که هواداران وی از بيرون سنديکا وی را شرف جنبش کارگری ايران مينامند,اسالو با ورود به عرصه سياست واقعا سنديکا را آماج حملاتی قرارکه با معرفی کردن سنديکا بعنوان نهادی با تفکر براندازی نظام و خارج از چهارچوب حقوق کارگری معرفی شد و نزديکی او با افرادی رانده از سياست ايران و کسانی که در بيرون از ايران بودن و گاه حتی کمک گرفتن از افرادی که در ايران به گروههای سياسی تعلق داشتند کليت سنديکا را زير سوال ميبرد که دو نمونه آن کنترل سايت سنديکا توسط افراد خارج از سنديکا و ارتباطش با خانم داوری و ادامه اين ارتباط تا نابودی ايشان را نميشود ناديده گرفت

چهار/امروز سنديکای واحد تابو شکنی کرد.سنت رهبری مادام العمررا از منصور اسالو بازپس گرفت تا به ما بفهماند که اجازهء تند روی ورعايت نکردن اصول اجتماعی و اخلاقی را به هيچ يک از اعضاء نخواهد داد

موضوعی که از زمان مشروطيت در درون نهادهای سياسی جا افتاده است و در سی سال گذشته نميتوان حزبی را سراغ داشت که دبيرکل، ريئس دفتر سياسی و رهبر آن تغيير کرده باشد و کسانيکه تمام زندگی خد را در اين راه گذاشته اند حق دارند اين تصميم را بگيرند ولی ايراد آن اين است که ميشود فهميد در شرايط احساسی تن به اين کار داده اند ولی بايد روی مواد آن کمی تحمل کرد آنهم از دوستانيکه حاضر نيستند با آبرو و حيثيت کسی بازی کند و گسگ بدست نيروهای امنيتی بدهند

پنج/اينکه سنديکا پيام ميدهد که مجامع مدافع حقوق کارگر از اعضاء و يارانش هيچ حمايتی نکنند را قبول ندارم.همانطوری که اين سازمانهای کارگری در مورد تک تک ما که هرکدام به نحوی و در شرايط خاصی از ايران گريخته ايم بدون صلاح ديد و مشورت با سنديکا حمايت های مالی و فکری کرده اند را ديده ايم.سنديکای محترم شرکت واحد تهران چرا آن زمانی که آقای اسالو با همين کمک های مالی و اعتبار سازمانهای کارگری و مدافع سنديکا و از جيب ميليونها کارگر عضو در سطح جهان هزينهء اقامت مجلل و تور دوسالهء فرزندان اسالو در ترکيه رافراهم ميکرد؛بيانيه صادر نميکرديد؟منتظرمانديد تا آقا زاده ها به سلامت و بی دغدغه به آمريکا برسند؟ و اونجايی که احساس ميکرديد يکی از کارگران ميخواهد به استناد درج نامش در فعالين سنديکايی از کميساريای پناهندگان در آنکارا درخواست پناهندگی کنه اسمش رو حذف کردين؟!!!شما برای کدام يک از اعضاء سنديکا از آی تی اف و ….درخواست کمک و مساعدت کرديد که امروز درخواست قطع اين کمک ها رو در مورد منصور اسالو ميکنيد؟ سنديکاهای کارگری هيچگاه به يک بيانيه خالی نگاه نميکنند و يک دوره را بررسی ميکنند و حتی از آقا زاده ها هم نه بخاطر دروغهای مبنی بر تجاوز و کتک در خيابان به آنها کمک نکردند بلکه احساس کردند که شايد اسالو نتواند ببيند که اعضای خانواده اش در رنج باشند ولی همين سنديکاها امروز اشک در چشمشان جمع ميشود زمانيکه که به پروانه همسر سابق اسلو فکر ميکنند که ايشان چه زجرهای نکشيد ولی لين جواب زحمات اش نبود و وقتی آدم مقاله سايت نشريات درون رژيم را می بيند دردش ميگيرد در رابطه با فرار منصور اسالو

http://www.asremrooz.ir/vdca6yny.49n6615kk4.html

شش/اين که آدمها در زندگی مبارزاتی در شرايط مختلف قرار ميگيرند در فضای امروز عادی شده(انگشت شمارها رو نميگم)با کمترين آلودگی محيط دوام نميارن و رنگ ميبازن ,منصور اسالو هم تو اين شرايط قرار گرفته. ما اميدواريم منصور در فراغت بال يکبار دست به تحقيق بزند و به گذشته خودش رجوع کند و به آن مبارزه ارج بگذارد و تصميم دوستانش را ارج بگذارد و در اين بازی سياست کثيف خارج از کشور وارد نشود ، ميتوان مانند گنجی و سازگارها يک صندلی در اين استوديو بدست آورد ولی نميتوان عشق و علاقه بچه های سنديکا را زمانيکه در مقابل دادگاه و زندان برای ديدن شما لحظه شماری ميکردند را دوباره بدست آورد

مبارزه سخت است ولی مبارز بودن کار هر کسی نيست نياز به گذشت و فداکاری هست و به ياران ات فکر کن نه به غرور و خودخواهی ات و رويای رئيس جمهور بودن را از سرت دور کن