خواجه و بنده ی هگلی، مرد و زن فمینیستی‬

مطالعه ی تاریخ فلسفه توسط رویکردهای زنانه نگر نشان داده است که فلسفه، بر خلاف آرمان هایش درباب حقیقت بی زمان، دغدغه ها و تصورات شخصی کسانی بوده است که در همه ی احوال دستی در این داستان داشته اند.

مطالعه ی تاریخ فلسفه توسط رویکردهای زنانه نگر نشان داده است که فلسفه، بر خلاف آرمان هایش درباب حقیقت بی زمان، دغدغه ها و تصورات شخصی کسانی بوده است که در همه ی احوال دستی در این داستان داشته اند. تاریخدانان فمینیست معتقدندتحقیر زن به راستی بارزترین وجه مردانه ی سنت فلسفی است». هگل از این قاعده مستثنی نیست. ارتباط فلسفه ی فمینیستی با فلسفه ی هگل، چنانکه با مجموع فلسفه، یک ارتباط دو سویه است. فلاسفه ی فمینیست، به ویژه در نخستین مراحل پیدایی فلسفه ی فمینیستی، هگل را به شدت مورد انتقاد قرار می دادند. هم به علت عقایدی که نسبت به زیر دست بودن زن بیان کرده بود و هم بخاطر تئوریزه کردن مفاهیم روشنگری همچون پیشرفت تاریخ، آنها رابطه ی زنان و مردان را به مثابه رابطه ی خواجه و بنده به تصویر می کشیدندو شاید بدتر،چرا که در فلسفه ی هگل بر ناتوانی زنان در کسب آگاهی، بسیار صریح تر از بندگان تاکید شده است.
از سوی دیگر، با پیشرفتهای چشمگیر فلسفه ی فمینیستی، نظریه پردازان فمینیست در حوزه ی معرفت شناسی و بطور خاص در نظریه های دارای دیدگاه، هگل را به عنوان نیای فکری خود ذکر میکنند و اگرچه بیش از هگل متاثر از مارکس و عقایدش درباره ی طبقه ی کارگر هستند، اذعان میکنند که هگل با تاکید بر آگاهی متفاوت بندگان به مثابه یک «دیگری » در واقع سنگ بنای نظریات دیدگاه را برجا نهاده است.
ف خواجه و بنده ی هگل
پیش از ورود به بحث اصلی بد نیست اشاره کوتاهی به بحث خواجه و بنده در تفکر هگل داشته باشیم که هم در نقد فمینیستها از هگل و هم در ستایش آنها از وی با اهمیت به نظر می آید. بحث خواجه و بنده از جمله مباحثی در پدیدار شناسی است که بیش از همه ستایش شده است. به عقیده ی هگل رابطه ی آغازین میان این دو فرد( خواجه و بنده) رابطه ی نبرد است نه قبول و بازشناسی مسالمت آمیز یکدیگر. هر دو عزم به قتل دیگری جزم کرده اند اما لحظه ای تامل نشان می دهد که نتیجه ی این کار نه به سود مغلوب و نه به سود غالب است، مغلوب خواهد مرد و غالب منبع بازشناسی و قبول خود را از دست خواهد داد.
در آغاز به نظر می رسد که خواجه همه چیز دارد. بنده را در جهان مادی به کار می گمارد و خود لم می دهد و هم از فرمانبرداری بنده و هم از ثمره زحمت او متمتّع میشود. ولی نیاز خواجه به باز شناخته شدن را نباید از یاد برد. البته بنده او را قبول دارد؛ اما بنده در نظر خواجه شیئی بیش نیست و به هیچ وجه آگاهی مستقل و نا وابسته به شما نمی آید. پس خواجه نتوانسته بازشناسی و قبولی را که به آن نیاز دارد بدست آورد.
وضع بنده هم آنگونه که در آغاز به نظر می آید نیست. البته بنده از قبول کافی بی بهره است، زیرا در چشم خواجه شیئی بیش نیست. ولی از سوی دیگر از کار خود روی جهان مایه میگذارد. برخلاف خواجه که فقط از خرسندی زودگذر مصرف برخوردار میشود، بنده با کار خویش به اشیا مادی شکل می دهد، و با این کار، افکار و تصورات خود را به چیزی ماندگار و شیئی خارجی مبدل می سازد.در این فرایند، بنده بیش از پیش متوجه آگاهی خویش می شود، زیرا آن را در برابر خود به عنوان چیزی عینی یا شیئیت یافته می بیند، در کار، حتی تحت مدیریت ذهن خصمانه ی دیگری، بنده به کشف ذهن مستقل خود نائل می شود. (سینگر۹۸۳: ۱۱۷۱۲۱) خواجه آن کسی است که خود را همچون معیار ارزش دیگری به وی تحمیل میکند. بنده آن کسی است که خود ف حقیقی ف خویش را در دیگری می بیند.شیوه های آگاهی این دو کاملا متفاوت است.
ف زن در اندیشه ی هگل
در پدیدار شناسی روح، هگل در مبحثی درباب خانواده،آگاهی زنانه را برابر با زندگی خانوادگی که مرحله ای ابتدایی تر نسبت به زندگی آگاهانه تر جامعه ی مدنی است قرار می دهد. این دو، جزئی از «زندگی اخلاقی» را تشکیل می دهند که یکی از نخستین مراحل شکفتگی روح در حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است؛ حیات اخلاقی در برابر تضادهای درونی خود، به مرحله ی پیشرفته تر خودبالندگی روح که همانا قانون است می رسد. این تضادهای درونی به شکل تضاد میان قوانین بشری که جامعه ی مدنی و مرد مظهر آن هستند و قوانین الهی که خانواده و زن تجسم آن هستند ظاهر می شوند. خانواده معرف مفهوم ناآگاه امر اخلاقی است در برابر حضور خودآگاه آن که زندگی و سیع تر جامعه مظهر آن است. جایی که امر اخلاقی «چون در خدمت امر کلی است، شکل و بقا می یابد.»
اصل اخلاقی هم در خانواده و هم در عرصه ی وسیع جامعه، ذاتاً کلی است و از جزئیت احساس محض درمیگذرد. پس«خانواده» در این مقام که مظهر زندگی اخلاقی به شمار می آید به خودی خود کلیت دارد. اما منش اخلاقی «زندگی خانوادگی » به علت درگیری شوهر در حیاتی که بیرون از حریم خانواده است تحت الشعاع آن قرار میگیرد و از نظر هگل به همین دلیل هم وابسته به آن می شود. در عرصه ی عمومی که وسیع تر است، مرد به نیابت از سوی خانواده به دنبال کسب ثروت و قدرت و نگهداری آن می رود؛ و اهمیت این فعالیت عمومی برای نفع شخصی فرد و خانواده اش منش
اخلاقی را پشت سر می گذارد
. این امر تعینی برتر به خود می گیرد که بیرون از حریم خانواده و جزء قلمرو به راستی عام – اجتماعاست. فعالیت مرد در بیرون از خانواده نقشی به واقع منفی در برابر خانواده دارد«فرد را از خانواده دور می کند، بر وجه طبیعی و جداگانه ی وجود او غالب می شود و به او یاد می دهد که شخصی شریف برای زندگی در کل و برای کل شود.»
قانون الهی که خانواده مظهر آن است مربوط به تکالیف و دلبستگی های ما به خویشاوندان نَسَبی است. هگل همه ی اینها را ذیل عنوان «زیر جهان» قرار می دهد؛ و این جهان از آن زن است چون زن شهروند نیست. زن هیچ قسم مشارکت واقعی در صوری از روح که از زندگی خانوادگی فراتر رود ندارد. البته باید خاطر نشان کرد که هگل علت آن را حذف زن از نظام اخلاقی نمی داند. زندگی اخلاقی در محدوده ی خانواده شکل می گیرد و زنان به رغم محدود شدن در این حریم، بجای اینکه هم و غم خود را مصروف جزئیت احساسات طبیعی خود کنند میتوانند به امور کلی بپردازند. اما به علت دسترسی نداشتن به عرصه ی وسیع تر «کار برای امر کلی» که عرصه ای خود آگاه است، زندگی اخلاقی آنان گرفتار مخمصه ای میشود که برای مردان پیش نمی آید.
نکته ی مورد نظر هگل این است که چون روابط درون خانواده روابط خصوصی است، یعنی حول فلان شوهر یا بهمان فرزند دور می زند، پس اخلاقی هم نیست. شوهر بر خلاف همسر، حوزه ی فعالیت دیگری هم دارد که همان «کارکردن در زمینه ی امور کلی » است. پس مرد می تواند مناسبات خانوادگی را به شکلی مطلقا خاص حفظ کند بی آنکه زندگی اخلاقی خود را فدا کند. اما زن فقط در صورتی میتواند زندگی اخلاقی داشته باشد که بتواند جزئیت روابط خانوادگی را تبدیل به علایق اخلاقی یا کلی کندبرای همسر و فرزندان به معنای واقعی و کلی کلمه نه برای این افراد خاص. پس هر آنچه برای جنس مرد جزئی است برای جنس زن کلی و اخلاقی است. هگل یادآوری می کند که این امر موجب بروز تضادهای ناگزیر میان زن و مرد می شود.
پس بین مظاهر گوناگون مرحله ی اخلاقی روح به صورت آگاهی «مردانه» و «زنانه» تضاد وجود دارد. نه تنها علایق خانوادگی بلکه خود جنس زن هم مبدل به دشمن اجتماع میشود. آن مرحله از آگاهی که مربوط به «خانواده » و زن میشود، همچون سایر مراحل نابالغ آگاهی،درست زمانی وجود دارد که در حال استعلا باشد.
در حریم زیبا و ظریفی که هگل برای شکل های پیشرفته آگاهی زن قائل است، جایگاه زن در مقام موجود عقلانی و کاملا اخلاقی، بسته به رابطه ی او با مرد است. در اینجا نیز زن در نمایشنامه ای که طبیعت او وابسته به آن است شرکت مستقیم ندارد. او فقط به فضل آنچه اسباب استعلایش میشود همان چیزی است که به راستی هست.
شیوه ی برخورد هگل با زن دوسویه است. از یک سو تلاش در حذف زن از عرصه ی سیاسی میکند و زمامداری زنان در جامعه را خطرناک می داند اما از سوی دیگر با آرایی که درباره ی مرحله ی نابالغی آگاهی بیان می کند نشان می دهد که نظر او سراسر منفی نیست. زن شاید که به کار زمامداری نیاید اما از نظر هگل علایق خانوادگی که زن معرف و مظهر آن است برای جامعه ضرورت دارد. این علایق را نباید کنار گذاشت بلکه باید در ترکیبی عالیتر حفظ کرد. با این وصف، امتیاز هم این و هم آن را داشتن از آن مرد است.(لوید ۱۹۹۰: ۱۲۰۱۲۶)
ف انتقادات فمینیستی بر هگل
فمینیست ها میگویند: در روایت هگل از تکامل آگاهی انسان در نخستین بخش های پدیدار شناسی روح، جنسیت جای مشخصی ندارد اما الگویی که در آنجا بدست میدهد، میل به حصر و منع آگاهی زن و استعلا از آن در برابر آگاهی «مردانه» وجود دارد که بالغ تر از آن است. آرایش صحنه به ترتیبی است که حقیقت وجودی زن، تنها به اعتبار آن چیزی که فراسوی او قرار دارد عرضه شود.
ژنویو لوید(Genevive Lloyd) معتقد است که این دو مبارزه یعنی مبارزه بین ارباب و بنده و دیگری بین زن و مرد باید متصل و مرتبط به یکدیگر دانسته شوند. او میگوید: هر یک از ایندو حکایت، توضیح دیگری است و نقطه ی اتصال آن دو یک مضمون است که همانا شرایط لازم برای خودآگاهی پایدار است. لازمه ی خودآگاهی، احتراز از غرقه شدن در زندگی و دلبستگی های گذران آن (با غلبه بر ترس از مرگ) است. و به همین قیاس زندگی اخلاقی خود آگاه نیز مستلزم این است که از خانوادهکه به هر حال از نظر مرد جماعت وابسته به امور جزئی استدوری جوییم. نکته ی اصلی این نیست که انسان با بیرون رفتن از حریم خانواده پا به عرصه ی جدالی بی امان بر سر بازشناسی می گذارد که فرجام آن برقراری روابط سروری و بندگی است. فصل مشترک این دو حکایت این نیست. مرد زمانیکه محدوده ی زندگی خانوادگی را ترک می کند، دست به کار فعالیت مدنی می شود که مرتبط با کسب قدرت و ثروت و نگهداری آنهاست. با این حال هر دوی این حکایات وصف حال دیگری است. داستان خواجه و بنده،شرح پیکار آگاهی ها و به قصد آن قسم بازشناسی است که راه به خودیقنی ببرد. جای اصلی خود بودن پایدار،مناسبات توام با مهر و محبت نیست که متعلق به عالم عواطف طبیعی و امور جزئی است بلکه مبارزه بر سر سلطه است که لازمه ی آن گسستن از علایق زندگی محض است. و در این ماجرا،جایی برای زن وجود ندارد؛ جای او در حریم «درونی» و متفاوت است که در اصل ربطی به خودآگاهی پایدار ندارد. البته پیکار خواجه و بنده با چنان صراحتی نقل نمی شود که خانه داران یا بردگان مونث مستثنی می شوند.(لوید۱۹۹۰: ۱۳۴)
ف نظریات دیدگاه فمینیستی(Feminist standpoint theories)
فلسفه ی هگل با وجود گذشت بیش از یک قرن، کماکان منبع پژوهش های جدید قرار میگیرد و سرچشمه ی بسیاری از ایده های جدید را میتوان در آن جستجو کرد. فلسفه های فمینیستی از این قاعده مستثنی نیستند.
یکی از واکنش ها به سوال درباره ی اینکه چگونه نتایج پژوهش فمینیستی توجیه میگردد، نظریه های دیدگاه فمینیستی هستند. نظریات دیدگاه بطور کلی بر تفاوت و ترجیح دیدگاه های زنانه برای کسب شناخت عینی تر و ماتریالیستی تر تاکید می کنند. این نظریه ها بر آنند که نه تنها عقاید بلکه برترین باورهای یک فرهنگ نیز – آنچه فرهنگ آن را شناخت می نامدبه طور اجتماعی نهادینه شده اند. ویژگیهای مشخصه زنان در جامعه ای که به لحاظ جنسیت قشربندی شده است، به عنوان منابعی در پژوهش جدید فمینیستی به کار گرفته شده است. این منابعف متمایز است که نه تنها پژوهشگران معمول از آن بهره می برند، بلکه به فمینیسم این توانایی را میدهد تا به نحو تجربی توصیفات دقیق تر و به لحاظ نظری تبیین هایی پربارتر از پژوهشگران معمولی فراهم آورند. بنابراین نظریه های دیدگاه، تبیین متفاوتی درباره ی اینکه چگونه پژوهشی که به واسطه ی ارزشهای اجتماعی و برنامه های سیاسی هدایت می شود، میتواند با این وجود نتایجی به بار آورد که به نحو تجربی و به لحاظ نظری مرجح باشند، ارائه می دهد.
اینک این نظریه پردازان دیدگاه چه کسانی هستند؟ سه نفر به ویژه سهم عمده ای در پرورش این ایده داشته اند: دوروتی اسمیت، نانسی هارتسوک و هیلاری رز. به علاوه اثر نخستین جین فلکس بن مایه های دیدگاه را بسط و گسترش داد ؛ و ساندرا هاردینگ بطور خاص این ایده را تناورتر کرده است.
این رهیافت برای توجیه اهمیت و امتیاز چشم اندازهای زنان در زمینه ی شناخت شناسی ، از بینش هگلی درباره ی خواجه و بنده سرچشمه گرفته است، آنجا که دیدگاه بنده را متفاوت از دیدگاه خواجه برای کسب آگاهی بیان می کند، پس از هگل بسط و گسترش دریافت های او به صورت «دیدگاه پرولتاریایی» به دست مارکس، انگلس و جرج لوکاچ، منابع عمده ی این نظریه را تشکیل دادند. مدعا از این قرار است که فعالیت بشری یا «زندگی مادی» نه تنها به حدو مرزهایی برای فاهمه بشر سروسامان و نظم می دهد، بلکه آنها را بر فاهمه بشر نیز اعمال میکند:آنچه که ما انجام میدهیم، آنچه را که می توانیم بشناسیم شکل می دهد و محدود میکند. همانطور که نانسی هارتسوک میگوید، اگر فعالیت بشری برای دو دسته ی متفاوت(مانند زنان و مردان) به شیوه هایی که از اساس و شالوده دربرابر یکدیگر قرار دارند، سامان داده میشود، میتوان انتظار داشت که در چشم هریک تصویری واژگون از دیگر نقش ببندد و در نظامهای حاکم و غالب، چشم اندازی که در اختیار قانونگذاران است هم ناقص و هم انحصاری خواهد بود.
نظریه های دیدگاه فمینیستی توجه خود را به تفاوت های جنسیتی و تفاوتهای بین وضعیتهای مردان و زنان معطوف میکنند و به کسانی که میتوانند از این تفاوتهای بهره بگیرند، مزیتی علمی می دهد. ولی این قبیل تفاوتها چیستند؟ بر اساس کدام مبانی باید باور کنیم که پژوهش معمول و رایج تنها « چشم اندازی که در اختیار قانونگذاران است» را از آن خود می کند؟ حتی اگر کسی میخواهد بپذیرد که دسته ی خاصی از نتایج پژوهش، تنها چشم اندازی در اینجا کشمکش بین شناخت شناسی ، معرفت شناسیف تجربه گرا و بهره ای که فمینیستها از آن می گیرند، وجود دارد. با این همه بعضی بیولوزیست ها و عالمان اجتماعی از طریق پدید آوردن شناخت شناسی دیدگاه فمینیستی، از منابع دیگری یاری گرفته اند تا پژوهشی تازه درباره ی زن و جنسیت را مستدل سازند. ( Harding۱۹۹۱: ۱۱۹۱۲۰)
متفکران قائل به هویتهای «مرکزی
» نیز گفته اند که زندگی های افراد به حاشیه رانده شده، برای آنکه پرسشهای علیّ و نقادانه از آنجا آغاز شود محل ها و مواضع بهتری هستند. در عین اینکه از هر نوع قوم گرایی و تعصب طبقاتی و نژادی بر کنار بوده اند. با این وصف، هگلی که خود یک بنده نبود، استدلال میکند که روابط خواجه / بنده را میتوان از چشم انداز فعالیت های برده بهتر فهمید. مارکس، انگلس و لوکاچ شخصا به آن نوع کاری که معتقد بودند برای بسط و گسترش نظریه هایشان درباره جامعه طبقاتی نقطه شروع را بدست میدهد نپرداختند. مردانی وجود دارند که به نفع مزایای علمی و شناختی آغاز تفکر از زندگی های زنان به بحث پرداخته اند، مردان اروپاییآمریکایی ایی که می دانند اگر اندیشه خود را از زندگی های آفریقایی – آمریکایی آغاز کنند چیزهای بسیاری درباره ی زندگی های خود و نیز زندگی های آفریقایی – آمریکایی ها ممکن است آموخته شود و از این قبیل. ( Harding۲۰۰۴: ۱۳۰)
بنابراین چنانکه ملا حظه میشود فیلسوفی همچون هگل نیز همانند دیگر فلاسفه ی هموطنف زن ستیز خود، شاید علی رغم میل باطنی شان، جرقه های پرثمری برای اندیشه های فمینیستی بر افروخته اند.

فهرست منابع
ژنویولوید، عقل مذکر مردانگی و زنانگی در فلسفه ی غرب، ترجمه ی محبوبه مهاجر،نشر نی ۱۳۸۱
کاپلستن،فردریک، تاریخ فلسفه، از فیشته تا نیچه، ترجمه ی داریوش آشوری،شرکت انتشارات علمی فرهنگی و سروش، تهران ۱۳۷۵
سینگر، پیتر، هگل، ترجمه ی عزت الله فولادوند، طرح نو ۱۳۷۹
Whose Science?: Whose Knowledge?: Thinking from Women&#۰۳۹;s Lives
Sandra G. Harding-Cornell Univesity press- Jun۱,۱۹۹۱
The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies
By Sandra G. Harding,Published by Routledge۲۰۰۴

فلسفه تاریخ (www.chubin.net)

 

تارنمای مسعود امیرخلیلی