توهین سایت حکومتی «فارس نیوز» به کارگران جان‌باخته‌ی معدن طبس

کارتون‌واره‌ی زیر از سایت حکومتی «فارس نیوز» برداشته شده است. آن‌چه که گویاست، وقاحت این جریانات مدّعیِ عدالت و مستضعف‌گرایی و در واقع ارتجاعی حامی بورژوازیِ تا بنِ وجود نئولیبرال، می‌باشد. شما در این کارتون می‌توانید پلشتیِ روح حاکم بر جریانات حکومتِ بورژوازی ایران را ببینید که تا چه حد ضدِّ کارگری‌اند و تا کجا مدافع سینه‌چاکِ منافع سرمایه‌داری.

کارگران را در معادن، با شرایط سخت کاری و با دست‌مزدِ ماهیانه‌ی «بخور و نمیر و فردا هم بیا سر کار»، و با قراردادهای سفید امضا، و بدون تجهیز معادن و تهیه امکانات ایمنی، بر سر کار می‌فرستند و در صورت وقوع حادثه‌ای، با وقاحت تمام، مسئولیت آن را به کارگران عودت می‌دهند که کلاه ایمنی بر سر نگذاشته و اصول ایمنی را رعایت نکرده است. فرض کنید در قعر زمین کلاه ایمنی هم استفاده شود، وقتی هزاران تن خاک و سنگ آوار می‌شود و یا وقتی حجم عظیمی از گاز منفجر می‌شود، چه حاصلی تواند داشت. مهم ایجاد داربست حفاظی در درون دالان‌ها، استفاده از تجهیزات مکانیکی مناسب و هواکش‌های قدرتمند است برای تهویه هوای محیط، که این شرایط برای کارفرما و یا همان سرمایه‌دار که ایدئولوگ و مجری سیاسی‌اش در همانندهای «فارس نیوز»‌ی‌ها متبلور می‌شود، به دلیل هزینه‌بر بودن مهیا نمی‌شود.

این کارتون، توهین آشکاری‌ست که به آحاد کارگران ایران از سوی حکومت ابراز می‌شود. دقت کنید عزرائیل را که از کلاه ایمنی استفاده کرده و دستِ روح کارگر متعجبِ بدون کلاه را گرفته، دارد با خود کشان‌کشان می‌برد. روح کارگر، دو سر دارد که یکی متعجب به کلاه ایمنی عزرائیل می‌نگرد و دیگری متعجب و با حسرت به کلاه ایمنی خودش که بر روی سنگی، جاگرفته است.

ایدئولوگ هنرمند بورژوازی، قساوت سرمایه‌داری را به دروغ، به عدم رعایت اصول ایمنی فرومی‌کاهد تا یقه‌ی موجود دو سرِ سرمایه‌دار و دولتش را رها کند، که این روزها با وحشت به فعالیّت‌های جان‌گرفته‌ی جنبش کارگری می‌نگرد و از سویی به آینده‌ی نامطمئن خود که حاصل از این جنبش‌هاست، می‌نگرد، و می‌خواهد که یقه را از دست فرشته‌ی تاریخ که می‌تواند با اوج‌گیری جنبش کارگری و کمونیستی، آن‌ها را با انقلاب اجتماعی مواجه کند، برهاند. این ناخودآگاه طبقه‌ی بورژوازی و دولتش، در همه‌ی حوزه‌های زمانی و مکانی بوده است که این‌گونه متجلّی می‌شود.