ویدیو

ساناز سهرابی از تحریم ها و دردها میگوید

ساناز سهرابی از تحریم ها و دردها میگوید

برای ارسال روایت خود به آدرس زیر مراجعه کنید
http://sanctionedlife.com/?portfolio=performance-art-by-sanaz-sohrabi

In cooperation with:

Havaar: Iranian Initiative against War, Sanctions and State Repression
http://www.facebook.com/havaarforjustice

Sanctioned Life
http://www.facebook.com/sanctionedlife