ویدیو

شعر خوانی وزیر فتحی (رهیاب) در کتابخانه ی عمومی دالاس – شعر : ما همانیم ! شصت و هفتی ها

شعرخوانیِ وزیر فتحی در کتاب‌خانه‌ی عمومی دالاس from process group on Vimeo.

ما اگر صد گروه، یا، سی رنگ
باز یک دسته ایم و هم آهنگ

با یکی آخرین توان زده ایم
یکصدا نعره بر سر نیرنگ
خندقی کنده ایم در سی سال
در زمین و زمانه ای شب رنگ
خندقی، پل نه بَند و پر ناشو
به خَم ِخائن و چَم ِ الدنگ
در یکی سوی، آن حرامی ها
ما در این سوی ِ حرمت و فرهنگ
ما همانیم: شصت و هفتی ها
همچنان بر صلیب خویش آونگ!
نور پرداز و روشنائی بخش
چون شهابی به جان شب زده چنگ
گر فرو دست، یا تهیدستیم
ور تکیده و رخ پر از آژنگ،
ما که سرمایه مان بجزجان نیست
جان بی غلّ و غش، رها، بی رنگ،
هر زمان شد بهای آزادی
اصل جان، ما شدیم پیشاهنگ!
یاد شد باز هم از آزادی
دل شد اندر فراق او گلرنگ
او نگاری اسیر قلعه دیو
در میان سپاهی و سرهنگ
ما در این شامگاه ِ سرد ِستان
نغمه خوانان هجر ِ سوزآهنگ
وای از این همرهان ِ این دوران
این سواران ِ با هم اندرجنگ
اسب های درشکه نَخوت
خستگان ِ فسرده دل، پا لَنگ
غمگساران ِ با صفا دانند
تا کجا گشته ایم ما دلتنگ
وقت آن شد که باز برخیزیم
در یکی صف شویم و تنگاتنگ
دست ها، باز و چشم ها، رهیاب
گام ها همردیف ِ ضرباهنگ
قلعه بردگی فرو کوبیم
وابشوئیم دامن از این ننگ!ه
پاورقی ها
• خم و چم: یعنی ترفند، ادا، اطوار، الاّ کلنگ، پشتک وارو، دلاّلی، تسلیم خائن و چرخش ِ الدنگ (در اصل از خمیدن و چمیدن)
• آژنگ: چین و چروک
• گلرنگ: سرخ، خونین