شعرخوانیِ وزیر فتحی(رهیاب) در دانشگاه برکلی – اشعار: "در فراق یاران" و "کُمون"ا

ترجیع بند

 

ما اسیران نا بسامانیم شهربند نظام زندانیم

بندگانیم و اختیاری نیست تخته بندان امر و فرمانیم

( بنده را نام خویشتن نبود هرچه ما را دهند نام ، آنیم ) (1)

قرن ها رفته است ومیگویند خس و خاشاک این گلستانیم

بردگانیم و زنده ایم به مزد چرخ گردان چرخه ی نا نیم

اجتماع یست گرگ ومیش آئین برّه ی زار این شبانانیم

تلخ کامیم و ارچه تیره حیات عسل ِ کام ِ کامکارانیم

اسب سر مایه تخت میتازد ما هم این خیل راه سازانیم !

تا به کی تحت اینچنین خفّت تا به چند این میانه درمانیم ؟

وقت آنست عزم کار کنیم

کمون خویش بر قرار کنیم

ما چو تا آدم دو پا رفتیم از بسا جبر ها فرا رفتیم

در شکستیم حصر جاذبه را و سر انجام تا سما رفتیم

دست در کار خلقت و فعّال تا ز تقدیر هم فرا رفتیم

کار کردیم و ساختیم و ببین تا کجا ؟ تا خود ِ خدا رفتیم

این گذرکرده ازاسارت خویش رفت و میگفت : تا رها رفتیم

ای دریغا که همزمان اما لحظه – لحظه به قهقرا رفتیم

پای این معبد ِ الهه ی پول همچو قربانیان ، فدا رفتیم

ما در آئینه ، خود ، نمیبینیم نیست این آشنا (!) کجا رفتیم ؟

وه چه بیگانه است این تصویر ما کجائیم و خود ، کجا رفتیم ؟

ما در این نظم ِ آدمیکش چون تا به سر حد ِ انتها رفتیم

وقت آنست عزم کار کنیم

کمون خویش بر قرار کنیم

وقت آنست دست بکار شویم آفرینندگی ست ، یار شویم

از محاق زمان برون آییم همچو خورشید ، آشکار شویم

ظلمات است و زمهریر ،آری خیز تا باز ، نور و نار شویم

حقه بازان سلطه د ر کارند تا دگر بار سایه وار شویم

سفله گانند و باز می خواهند کز فرایند ، بر کنار شویم

ما پراکندگان و بسیارا ن بهم آییم و در شمار شویم

هرکسی جبهه ای فرا آورد طبقات اند ، هوشیار شویم

هرکسی پرچمی فرا افراشت ما ،علمدار اهل کار شویم

ما که دلداده ی یگانگی ییم پایبندان این قرار شویم :

وقت آنست عزم کار کنیم

کمون خویش بر قرار کنیم

ای نمایندگان کار ،به پیش د وش با د وش ودر کناربه پیش

ای شما عاشقان آزادی ای همه چشم انتظار، به پیش

ای پراکندگان ِ بسیاران بیشمارید ، بیشمار به پیش

زیرو زاران این خزان طویل تا خود خانه ی بهار به پیش

حال کز ساحل نگاه بشر سو سویی گشته آشکار ،به پیش

ما دراین راه ، راهی و رهیاب با شکیبی به کوله بار به پیش

ور چو خارا ، نسیمی و لورکا سایه ی دار و تیربار به پیش(2)

وقت آنست عزم کار کنیم

کمون خویش بر قرار کنیم

آبان 88

رهیاب

————————

پاورقی :

1- 1- بیتی از سعدی – دیوان – غزلیات

2- 2- ویکتور خارا ، عمادالدین نسیمی فدریکو گارسیا لورکا

شعرخوانیِ وزیر فتحی from process group on Vimeo.